KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Trẻ 3-6 Tuổi Theo Mô Hình Lớp Ghép Ở Các Trường Mầm Non Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         121 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Trẻ 3-6 Tuổi Theo Mô Hình Lớp Ghép Ở Các Trường Mầm Non Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Trẻ 3-6 Tuổi Theo Mô Hình Lớp Ghép Ở Các Trường Mầm Non Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMLƯỜNG THỊ THƯPHÁT TRIEN C HƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRÊ 3-6 TƯOI THEO MÔ HÌNH LÓP GHÉP Ó CÁC TRƯỜNG MẪM NON HUYỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Trẻ 3-6 Tuổi Theo Mô Hình Lớp Ghép Ở Các Trường Mầm Non Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên NÁM PÔ, TÍNH DIỆN BIÊNLUẬN VĂN THẠC Sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2018ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMLƯỜNG THỊ THIPHÁT TR1ÉN CHUÔNG TR

ÌNH GIÁO DỤC TRÊ 3-6 TI 01 THEO MÔ ĨĨÍNTĨ LỚP GHÉP Ở CÁC TRƯỜNG MÂM NON Ĩ1UYẸN NẠM PÒ, TỈNĨT DTẸN BIẾNNgành: QUÀN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 8 14 01 14LUẬN VĂ (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Trẻ 3-6 Tuổi Theo Mô Hình Lớp Ghép Ở Các Trường Mầm Non Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

N THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hưởng dần khoa học: TS. I RAN Tin MINH IIUÉTHÁI NGUYÊN - 2018LỜI CAM ĐOANLuận vãn "Phát triền chương trình giáo dục t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Trẻ 3-6 Tuổi Theo Mô Hình Lớp Ghép Ở Các Trường Mầm Non Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

rè 3-6 tuồi theo mô hình ỉớp ghép ờ các trường mâm non huyện Nậm Pô, tinh Diện Hiên" do cá nhân tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn cua TS. Trần Thị Minh

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMLƯỜNG THỊ THƯPHÁT TRIEN C HƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRÊ 3-6 TƯOI THEO MÔ HÌNH LÓP GHÉP Ó CÁC TRƯỜNG MẪM NON HUYỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Trẻ 3-6 Tuổi Theo Mô Hình Lớp Ghép Ở Các Trường Mầm Non Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biênn đà được chọn lọc. phân lích, lỏng hợp. xư lý và đưa vào luận vân đúng quy định, số liệu và két quà nghiên cứu hoàn toàn trung thực vả chưa được sư d

ụng đè bao vệ một học vị nào.'Thải Nguyên, tháng 12 nỗni 20 ì 8Người thực hiệnI.ưòng Thị ThuLỜI CẢM ƠNEm xin bảy tó lòng biết ơn sâu sac den TS. Trần (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Trẻ 3-6 Tuổi Theo Mô Hình Lớp Ghép Ở Các Trường Mầm Non Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

Thị Minh Huê. người thày đà lận linh hướng dan em trong SUÔI quá trinh làm luận văn.Em xin trân trọng câm ơn Ban Giám hiệu. Khoa Tâm li Giáo dục. Phòn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Trẻ 3-6 Tuổi Theo Mô Hình Lớp Ghép Ở Các Trường Mầm Non Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

g Dào lạo Trường Dại học Sư phạm - Dại học Thái Nguyên; Ban Giám hiệu. Phòng Bảo tạo Trường CBSP Biện Biên dà tạo diêu kiện thuận lợi cho em trong SUÔ

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMLƯỜNG THỊ THƯPHÁT TRIEN C HƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRÊ 3-6 TƯOI THEO MÔ HÌNH LÓP GHÉP Ó CÁC TRƯỜNG MẪM NON HUYỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Trẻ 3-6 Tuổi Theo Mô Hình Lớp Ghép Ở Các Trường Mầm Non Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biênờng Mâm non Nà Bung. Trường Mâm non Na Cò Sa đà giúp đờ. lạo điêu kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trinh nghiên cứu thực tiền và kháo nghiệm sư p

hạm.Dù đà rất cố gang, xong Luận vãn cùng không tránh khôi những khiếm khuyết, tác giá mong nhận dược sự góp ỳ của các thầy, cô giáo và các bạn.Tràn t (Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Trẻ 3-6 Tuổi Theo Mô Hình Lớp Ghép Ở Các Trường Mầm Non Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

rọng!Thái Nguyên, thúng 12 năm 2018 l ác giả Luận vãn Lường Thị ThuMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN............................................................iLỜI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Trẻ 3-6 Tuổi Theo Mô Hình Lớp Ghép Ở Các Trường Mầm Non Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

CÁM ƠN.............................................................iiMỤC LỰC...............................................................iiiDANH MỤ

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMLƯỜNG THỊ THƯPHÁT TRIEN C HƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRÊ 3-6 TƯOI THEO MÔ HÌNH LÓP GHÉP Ó CÁC TRƯỜNG MẪM NON HUYỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Trẻ 3-6 Tuổi Theo Mô Hình Lớp Ghép Ở Các Trường Mầm Non Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên.............................................................1

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMLƯỜNG THỊ THƯPHÁT TRIEN C HƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRÊ 3-6 TƯOI THEO MÔ HÌNH LÓP GHÉP Ó CÁC TRƯỜNG MẪM NON HUYỆN