KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Môn Giáo Dục Học Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Trải Nghiệm

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         226 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Môn Giáo Dục Học Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Trải Nghiệm

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Môn Giáo Dục Học Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Trải Nghiệm

Bộ GIÁO DỰC VẢ DÃO TẠOVIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM ..............raDOÃN NGỌC ANHDẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC su PHẠM THEO TIẾP CẬ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Môn Giáo Dục Học Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Trải NghiệmẬN TRẢI NGHIỆMLUẬN ÁN TTÉN sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCHà Nội - 2019BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOV1ẸN KHOA HỌC GIÁO DỤC V1ẸT NAM ..........ra ....DOÃN NGỌC ANHDẠY HỌ

C MÔN GIÁO DỤC HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC sư PHẠM THEO TIÉP CẬN TRẢI NGHIỆMChuyên ngành: Lý luận và lịch sừgiứo (lụcMã sô: 9 14 01 02LUẠN ÁN TIÊN sĩ KT (Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Môn Giáo Dục Học Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Trải Nghiệm

TOA nọc GIÁO DỤCNgười hưởng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyên Hồng Thuận2.PGS.TS. Tô Bá TnrựngHà Nội - 2019LỜI CAM ƠNTrong quá trinh hoàn Thành luận án

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Môn Giáo Dục Học Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Trải Nghiệm

này. tác gia dã nhận dược nhùng sự giúp đờ vố cùng quý báu của các lập the và cá nhân.Tác gia xin bây to lõng biết on sâu sắc dến PGS.TS. Nguyền nồng

Bộ GIÁO DỰC VẢ DÃO TẠOVIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM ..............raDOÃN NGỌC ANHDẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC su PHẠM THEO TIẾP CẬ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Môn Giáo Dục Học Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Trải Nghiệmo. các nhà khoa học, các Thây Cồ giáo, Trung lâm đào lạo và bồi dường - Viện khoa học giáo dục Việi Nam đà lạo mọi diều kiện cho tác giá học tập. nghi

ên cứu và hoàn thảnh luận án.Tâc giá xin chân thành cam on sự giúp dò quý báu của Ban Giám Hiệu. Bộ môn râm li - Giáo dục, trường ĐHSP Hà NỘI 2 đà độn (Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Môn Giáo Dục Học Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Trải Nghiệm

g viên, khuyến khích và lạo mọi diều kiện cho lác giã trong suốt quá trinh học tập và nghiên cứu.Tác giâ xin chân thành càm ơn sự hợp tác nhiệt tình c

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Môn Giáo Dục Học Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Trải Nghiệm

ua các cộng tác viên, giăng viên, sinh viên các trường ĐHSP Hà Nội. ĐHSP Hà NỘI 2. Đại học Hái Phòng. Đại học Vinh. Dại học Tân Trào.Tác giã xin chân

Bộ GIÁO DỰC VẢ DÃO TẠOVIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM ..............raDOÃN NGỌC ANHDẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC su PHẠM THEO TIẾP CẬ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Môn Giáo Dục Học Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Trải Nghiệm năm 2019Tác giá luận ánDOÃN NGỌC ANHLỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu của riêng tòi. các kèt quá cua luận án là trung thực và

chưa từng được ai công bố trong bất kỷ công trinh nâo khác.Tác giã luận ânDOÃN NGỌC ANHMỤC LỤCTrangMỜ ĐÀU............................................ (Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Môn Giáo Dục Học Cho Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Trải Nghiệm

.........................I1.Lý do chọn đe tài.....................................................1

Bộ GIÁO DỰC VẢ DÃO TẠOVIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM ..............raDOÃN NGỌC ANHDẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC su PHẠM THEO TIẾP CẬ

Bộ GIÁO DỰC VẢ DÃO TẠOVIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM ..............raDOÃN NGỌC ANHDẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC su PHẠM THEO TIẾP CẬ