KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tái Cơ Cấu Tổ Chức Các Doanh Nghiệp May Của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         199 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tái Cơ Cấu Tổ Chức Các Doanh Nghiệp May Của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Tái Cơ Cấu Tổ Chức Các Doanh Nghiệp May Của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam

3BỘ GIÁO DỤC VÃ ĐÀO TẠO TRƯỜNG oại IIỊH' KINH TẾ QTốC DÂN £2NGÔ THỊ VIỆT NGATÁI Cơ CẤU TỔ CHỨC CÁC DOANH NGHIỆP MAY CỦA TẬP DOÃN DỆT MAY VIỆT NAM( huy

(Luận Án Tiến Sĩ) Tái Cơ Cấu Tổ Chức Các Doanh Nghiệp May Của Tập Đoàn Dệt May Việt Namyên ngành: Quân trị Kinh doanh Mà số: 62.34.05.01LUẬN ÁN TIÊN SỸ KINH DOANH VÃ QUẢN LÝNgười hướng dỗn khoa học:1.PGS.TS.NGUYỄN NGỌC HUYEN2.PGS.TS. TRA

N việt lâmHÃ NỘI * 2012iiLÒI CẢM ƠNLuận án được thực hiện dưới sư hướng dẫn tân tình của thay giáo PGS.TS Nguyền Ngọc Huyền, cùng thầy giáo PGS.TS Tra (Luận Án Tiến Sĩ) Tái Cơ Cấu Tổ Chức Các Doanh Nghiệp May Của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam

n Việt Lâm. Xin được trân trọng cam ơn các thầy đà rắt nhiệt tình chi báo và hướng dần NCS trong suốt quá trình hoc tập và công tác tại trường.Nghiên

(Luận Án Tiến Sĩ) Tái Cơ Cấu Tổ Chức Các Doanh Nghiệp May Của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam

cửu sinh xin gửi lời cảm ơn đên các thây, cô giáo khoa Quân trị Kinh doanh đẫ tạo điều kiện thuận lợi nhất đề NCS hoàn thành tốt luận án liến sĩ của m

3BỘ GIÁO DỤC VÃ ĐÀO TẠO TRƯỜNG oại IIỊH' KINH TẾ QTốC DÂN £2NGÔ THỊ VIỆT NGATÁI Cơ CẤU TỔ CHỨC CÁC DOANH NGHIỆP MAY CỦA TẬP DOÃN DỆT MAY VIỆT NAM( huy

(Luận Án Tiến Sĩ) Tái Cơ Cấu Tổ Chức Các Doanh Nghiệp May Của Tập Đoàn Dệt May Việt Namn hơn.Nghiên cứu sinh cùng xin gửi lời cam ơn đến Tập đoàn Dệt May Việt Nam. đến Ban lành đạo Tổng công ty cồ phần May 10. Tồng công ty cổ phần Đức Gi

ang, đến các anh. chi trong công ty đà nhiệt tinh cung cấp thông tin đề NCS hoàn thành được ban luận án này.Trân trọng cảm ơn.111DAM1 MỤC C ÁC CHƠ ViÉ (Luận Án Tiến Sĩ) Tái Cơ Cấu Tổ Chức Các Doanh Nghiệp May Của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam

T TÁ1AFTA Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (Asian Free Trade Aiea )ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đỏng Nam Á (Association of Southeast Asia Nations)BPR rái c

(Luận Án Tiến Sĩ) Tái Cơ Cấu Tổ Chức Các Doanh Nghiệp May Của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam

ơ câu quá trình kinh doanh (Business Process Reengineering)BPMQuân Irị quá trình kinh doanh- Business Process Management('EO('ác nhà quán lý cao capCM

3BỘ GIÁO DỤC VÃ ĐÀO TẠO TRƯỜNG oại IIỊH' KINH TẾ QTốC DÂN £2NGÔ THỊ VIỆT NGATÁI Cơ CẤU TỔ CHỨC CÁC DOANH NGHIỆP MAY CỦA TẬP DOÃN DỆT MAY VIỆT NAM( huy

(Luận Án Tiến Sĩ) Tái Cơ Cấu Tổ Chức Các Doanh Nghiệp May Của Tập Đoàn Dệt May Việt Namrganization for Standardization)KCNKhu cõng nghiệpMTKDMỎI trường kinh doanhOBM Phương thức thicl kè ihưong hiệu riêng (own brand manufacturing)ODM Phư

orng thúc tụ thiêl kê riềng (original design manufacturing)EOB Phuong thức xuất khâu trực liếpQ I KI) Quân trị kinh doanhI (ìl)I ồng giám đôc (Luận Án Tiến Sĩ) Tái Cơ Cấu Tổ Chức Các Doanh Nghiệp May Của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam

3BỘ GIÁO DỤC VÃ ĐÀO TẠO TRƯỜNG oại IIỊH' KINH TẾ QTốC DÂN £2NGÔ THỊ VIỆT NGATÁI Cơ CẤU TỔ CHỨC CÁC DOANH NGHIỆP MAY CỦA TẬP DOÃN DỆT MAY VIỆT NAM( huy