KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tần Suất Của Ngưng Thở Khi Ngủ Do Tắc Nghẽn Ở Bệnh Nhân Tăng Huyết Áp Và Hiệu Quả Của Điều Trị Bằng Cpap Lên Huyết Áp

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         181 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tần Suất Của Ngưng Thở Khi Ngủ Do Tắc Nghẽn Ở Bệnh Nhân Tăng Huyết Áp Và Hiệu Quả Của Điều Trị Bằng Cpap Lên Huyết Áp

(Luận Án Tiến Sĩ) Tần Suất Của Ngưng Thở Khi Ngủ Do Tắc Nghẽn Ở Bệnh Nhân Tăng Huyết Áp Và Hiệu Quả Của Điều Trị Bằng Cpap Lên Huyết Áp

BỘ GIÁO DỰC VÀ DÁO TẠOBỘ Y TẺĐẠI HỌC Y 1)1 ực THÀNH PHÓ 1IỎ( HÍ MINHNGUYÊN NGỌC PHƯƠNG THLTÀN SƯÁT CỦA NGƯNG THỚ KHI NGỦ DO TẨC NGHẼN Ở BẸNH NHÂN TÀNG

(Luận Án Tiến Sĩ) Tần Suất Của Ngưng Thở Khi Ngủ Do Tắc Nghẽn Ở Bệnh Nhân Tăng Huyết Áp Và Hiệu Quả Của Điều Trị Bằng Cpap Lên Huyết ÁpG HUYÉT ÁP VÀ HIẸƯ QUÀ CỦA ĐIÈƯ TRỊ BẢNG CPAP LÊN HƯYẺT ÁPLUẶN ÁN TIÉN Sĩ Y HỌCTP. HÒ CHÍ MINH. Năm 2019BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẼĐẠI nọc Y Dược TH

ÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGUYỀN NGỌC PHƯƠNG THƯTẢN SƯẢT CỦA NGƯNG thỏ khi ngủ do tấc nghèn Ờ BỆNH NHÂN TÀNG HUYÉT ÁP VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐIÈƯ TRỊ BẢNG CPAP LÊN (Luận Án Tiến Sĩ) Tần Suất Của Ngưng Thở Khi Ngủ Do Tắc Nghẽn Ở Bệnh Nhân Tăng Huyết Áp Và Hiệu Quả Của Điều Trị Bằng Cpap Lên Huyết Áp

HUYÉT ÁPNGÀNH: NỘI TIM .MẠCH MẢ SỐ: 62720141LUẬN ẤN TI ÉN Sĩ Y HỌCNGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC: PGS.TS. HOÀNG QUÓC HÒATP. HÒ CHÍ MINH, Năm 2019LỜI CAM ĐOA

(Luận Án Tiến Sĩ) Tần Suất Của Ngưng Thở Khi Ngủ Do Tắc Nghẽn Ở Bệnh Nhân Tăng Huyết Áp Và Hiệu Quả Của Điều Trị Bằng Cpap Lên Huyết Áp

NTôi xin cam đoan đày là công trình nghiên cứu của riêng tôi. các kêt quá nghiên cứu được trình bày trong luận án là trung thực, khách quan và chưa từ

BỘ GIÁO DỰC VÀ DÁO TẠOBỘ Y TẺĐẠI HỌC Y 1)1 ực THÀNH PHÓ 1IỎ( HÍ MINHNGUYÊN NGỌC PHƯƠNG THLTÀN SƯÁT CỦA NGƯNG THỚ KHI NGỦ DO TẨC NGHẼN Ở BẸNH NHÂN TÀNG

(Luận Án Tiến Sĩ) Tần Suất Của Ngưng Thở Khi Ngủ Do Tắc Nghẽn Ở Bệnh Nhân Tăng Huyết Áp Và Hiệu Quả Của Điều Trị Bằng Cpap Lên Huyết ÁptVDanh mục các bângviDanh mục các hình, biêu đò. sơ đôixMÓ ĐÃƯ1CHƯƠNG 1. TỎNG QUAN41.1.Tông quan vê ngưng thở khi ngũ do tắc nghèn41.2.Mối liên quan g

iữa ngưng thờ khi ngũ do tắc nghèn và tăng 21 huyết áp1.3.Các nghiên cứu trên thê giới và trong nước có liên quan đèn 30 vân đê nghiên cứuCHƯƠNG 2: ĐÓ (Luận Án Tiến Sĩ) Tần Suất Của Ngưng Thở Khi Ngủ Do Tắc Nghẽn Ở Bệnh Nhân Tăng Huyết Áp Và Hiệu Quả Của Điều Trị Bằng Cpap Lên Huyết Áp

I TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨƯ 412.1.Thiết kế nghiên cứu412.2.Đoi tượng nghiên cứu412.3.Thời gian và dịa điểm nghiên cứu412.4.Cờ mau cua nghiên cứu

(Luận Án Tiến Sĩ) Tần Suất Của Ngưng Thở Khi Ngủ Do Tắc Nghẽn Ở Bệnh Nhân Tăng Huyết Áp Và Hiệu Quả Của Điều Trị Bằng Cpap Lên Huyết Áp

422.5.Xác định các biên sô độc lập và phụ thuộc45

BỘ GIÁO DỰC VÀ DÁO TẠOBỘ Y TẺĐẠI HỌC Y 1)1 ực THÀNH PHÓ 1IỎ( HÍ MINHNGUYÊN NGỌC PHƯƠNG THLTÀN SƯÁT CỦA NGƯNG THỚ KHI NGỦ DO TẨC NGHẼN Ở BẸNH NHÂN TÀNG

BỘ GIÁO DỰC VÀ DÁO TẠOBỘ Y TẺĐẠI HỌC Y 1)1 ực THÀNH PHÓ 1IỎ( HÍ MINHNGUYÊN NGỌC PHƯƠNG THLTÀN SƯÁT CỦA NGƯNG THỚ KHI NGỦ DO TẨC NGHẼN Ở BẸNH NHÂN TÀNG