KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Hàng Hóa Tới Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         217 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Hàng Hóa Tới Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Hàng Hóa Tới Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Qưốc DÂNNGUYỀN THỊ THU THỦYTÁC DỘNG CỦA XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TÊ VIỆT NAMCHUYÊN NGÀNH:

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Hàng Hóa Tới Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI MÃ SỐ: 62 31 01 21LUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH TẾNgười hưởng dân khoa học:1.GS. TS. HOÀNG ĐỨC THÂN2.TS. PHẠM THẾ ANHHÀ NỘI, NĂM

2014iLÒ1 CAM DOANTôi xin cam đoan đây lã còng Irinh nghicn cứu khoa học của riêng cá nhân tôi. ('ác kết quà. số liệu nêu trong luận án này là trung t (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Hàng Hóa Tới Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam

hực và chưa lừng được công bô trong bất kỹ nghiên cứu não khác.nà .Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giàNguyền Thị Thu ThủyiiMỤC LỤCTRANG PHỤ BÌA LÒI CAM D

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Hàng Hóa Tới Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam

OAN.............................................................iMỤC LỤC.........................................................................iiDAN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Qưốc DÂNNGUYỀN THỊ THU THỦYTÁC DỘNG CỦA XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TÊ VIỆT NAMCHUYÊN NGÀNH:

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Hàng Hóa Tới Tăng Trưởng Kinh Tế Việt NamMỤC HĨNH VẺ......................................................viiiPIIẤN MỞ ĐÂU............................................................ixCHƯƠNG

1 CO SỜ LÝ LUẬN VÈ TÁC DỘNG CÙA XUẤT KHÁU HÀNG HÓA l óì TĂNG TRƯỜNG KINH TÉ.............................................11.1.Khái quát về TTKT và tác (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Hàng Hóa Tới Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam

động xuất khẩu hàng hóa tói TTKT................11.1.1.Khái niệm và bàn chất tăng trưởng kinh tế......................]1.1.2.Đo lường tăng trướng kinh

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Hàng Hóa Tới Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam

tế...................................21.1.3.Nguồn tăng trường kinh tế......................................41.1.4.Tác đông cua xuất khẩu hàng hóa tới

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Qưốc DÂNNGUYỀN THỊ THU THỦYTÁC DỘNG CỦA XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TÊ VIỆT NAMCHUYÊN NGÀNH:

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Hàng Hóa Tới Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam..........................81.2.2.Lý thuyết cồ điên.............................................101.2.3.Lý thuyết tàn cố điền..........................

...............121.2.4.Lý ihuvcl lâng trưởng nội sinh................................141.2.5.Lý thuyết cùa trường phái cấu trúc....................... (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Hàng Hóa Tới Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam

.....171.2.6. rác động cùa cư câu hàng hóa xuâl khâu uh I I K I trong các lý thuycl.19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Qưốc DÂNNGUYỀN THỊ THU THỦYTÁC DỘNG CỦA XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TÊ VIỆT NAMCHUYÊN NGÀNH:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Qưốc DÂNNGUYỀN THỊ THU THỦYTÁC DỘNG CỦA XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TÊ VIỆT NAMCHUYÊN NGÀNH: