KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tới Các Ngành Công Nghiệp Chế Tác Ở Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         180 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tới Các Ngành Công Nghiệp Chế Tác Ở Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tới Các Ngành Công Nghiệp Chế Tác Ở Việt Nam

nlịBộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOIRlídỉMỈ HẠI HIM' KIXII TẾ QTÍM' IIÂNQĐẶNG QUÝ DƯƠNGTÁC ĐỘNG CỦA VỐN ĐẦU TƯTRựC TIẾP Nước NGOÀITỚI CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHÉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tới Các Ngành Công Nghiệp Chế Tác Ở Việt Nam TÁC ở VIỆT NAMChuyên ngành: Kỉnh tế quốc tểMã số: 62310106LUẬN ÁN TIÍN Sĩ KINH TÊNgười hướng dân khoa học: GS.TS. Đỏ ĐỮC BỈNHHÀ NỘI - 2014iLỜI CAM ĐO

ANTôi xin cam đoan Luận án “ Tác động cùa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tời các ngành công nghiệp chề tác ờ Việt Nam'' là công trình nghiên cửu độc (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tới Các Ngành Công Nghiệp Chế Tác Ở Việt Nam

Lập cua tôi. do chính lôi hoàn thành.Các tài liệu tham kháo, trích dần: các số liệu thống kê phục vụ mục đích nghiên cửu của công trình này là trung (

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tới Các Ngành Công Nghiệp Chế Tác Ở Việt Nam

hực và có nguồn gốc rỏ ràng.Nghiên cứu sinhĐặng Qúy DươngiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.........................................................iMỤC LỤC.......

nlịBộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOIRlídỉMỈ HẠI HIM' KIXII TẾ QTÍM' IIÂNQĐẶNG QUÝ DƯƠNGTÁC ĐỘNG CỦA VỐN ĐẦU TƯTRựC TIẾP Nước NGOÀITỚI CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHÉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tới Các Ngành Công Nghiệp Chế Tác Ở Việt Nam............................................ixDANH .MỤC Sơ DÒ.....................................................xiMỜ ĐÀU............................

...................................1CHƯƠNG 1: TONG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH KHOA Học LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI.................................................. (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tới Các Ngành Công Nghiệp Chế Tác Ở Việt Nam

....71.1.Các công trình trên thế giói...................................71.2.Các công trình trong nước.....................................21KẺT LUẬN

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tới Các Ngành Công Nghiệp Chế Tác Ở Việt Nam

CHƯƠNG 1...................................................24CHƯƠNG 2: Cơ sờ LÝ LƯẠN VÈ VỎN ĐẢƯ Tư TRỰC TIỂP Nước NGOÀI VÀ MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỌNG C

nlịBộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOIRlídỉMỈ HẠI HIM' KIXII TẾ QTÍM' IIÂNQĐẶNG QUÝ DƯƠNGTÁC ĐỘNG CỦA VỐN ĐẦU TƯTRựC TIẾP Nước NGOÀITỚI CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHÉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tới Các Ngành Công Nghiệp Chế Tác Ở Việt Nam252.1.1.Khái niệm FD1................................................252.1.2.Quan niệm và đặc điềm vốn FD1................................272.1.3.Các

lý thuyết liên quan tới vốnFDI..........................292.2.Tác (lộng cùa vốn FDI tới cácngành công nghiệp chế tác....32 (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tới Các Ngành Công Nghiệp Chế Tác Ở Việt Nam

nlịBộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOIRlídỉMỈ HẠI HIM' KIXII TẾ QTÍM' IIÂNQĐẶNG QUÝ DƯƠNGTÁC ĐỘNG CỦA VỐN ĐẦU TƯTRựC TIẾP Nước NGOÀITỚI CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHÉ