KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         139 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỀ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHLÊ QUANG HÀQUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ Nước CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẢM KHÊ TỈNH PHÚ THỌLU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ UẬN VĂN THẠC sĩ THEO ĐỊNH HƯỚNG ÚNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KỈNH TÉTHÁI NGUYÊN - 2019số hóa bơi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc

.tnu.edu.vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHLÊ QUANG HÀQUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẢM KHẺ TỈN (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ

H PHÚ THỌNgành: Quân lý kinh tế Mã ngành: 8.34.04.10LUẬN VÃN THẠC sĩ THEO DỊNII HƯỞNG ỨNG DỤNGNgười hướng (ỉẵn khoa học:THÁI NGUY ÊN - 2019Số hóa bời

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ

Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông lin - ĐHTNhttp://Irc.tnu.edu.vnLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu khoa học của riêng lôi.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỀ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHLÊ QUANG HÀQUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ Nước CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẢM KHÊ TỈNH PHÚ THỌLU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ khác.Thải Nguyên ngày tháng năm 2019Tác giàLê Quang ỉĩàSỐ hóa bời Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vniiLỜI CẢM ONTò

i xin chân thành cảm ơn .........đă tận tinh hướng dần tôi trong việcthực hiện và hoàn thành luận vãn tốt nghiệp này.Tôi xin chân thành câm ơn Phòng Đ (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ

ào tạo và các thầy cô giáo trường Đại học Kinh tể và Quán trị kinh doanh Thái Nguyên đà giúp đờ truyền đạt kiến thức để tôi hoàn thành khóa học.Tôi xi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ

n chân thành câm on các cồ (chú) anh chị cm tại UBND huyện cầm Khê cùng các dồng nghiệp bạn bê người thân dà dộng viên hồ trợ giúp dờ dề lôi hoàn thàn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỀ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHLÊ QUANG HÀQUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ Nước CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẢM KHÊ TỈNH PHÚ THỌLU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ iết ơn chân thành nhât.Tác giáLê Quang HàSố hóa bới Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỀ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHLÊ QUANG HÀQUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ Nước CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẢM KHÊ TỈNH PHÚ THỌLU