KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc Bộ Việt Nam Theo Hướng Bền Vững

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         181 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc Bộ Việt Nam Theo Hướng Bền Vững

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc Bộ Việt Nam Theo Hướng Bền Vững

Bô QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ sõ eỉTÔ IIIẼN THẢPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TÊ TRỌNG ĐIỂM BẮC Bộ VIỆT NAM THEO HƯỚNG BÊN VỮNGLUẬN ÁN TIẾN Sĩ KI

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc Bộ Việt Nam Theo Hướng Bền VữngINH TÉHÀ NỌT -2014RỌ QUÓC PHÒNG HỌC VTẸN c HĨNH TRĨ so LUTÔ IIIÉN TIIÀPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TÊ TRỌNG ĐIỂM BẮC Bộ VIỆT NAM THEO HƯỚNG BÊN VỮ

NGChuyên ngành: Kinh tê chính trịMà số : 62.31.01.02LUẬN ÁN TIÉN Sì KINH TÉNGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC:1.PGS, TS Phan Huy Dường2.PGS, TS Bùi Ngọc QuvnlìH (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc Bộ Việt Nam Theo Hướng Bền Vững

À NỌT -2014LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các sô liệu, kêt quà nêu trong luận án là trung thực. Các tài liệu

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc Bộ Việt Nam Theo Hướng Bền Vững

dược trích dan dáng quy dinh và được ghi đây đu trong danh mục tài liệu tham kháo.TÁC GIẢ LUẬN ẤN ♦l ô Hiến Thà-MỤC LỤCTrangTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐÒAN

Bô QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ sõ eỉTÔ IIIẼN THẢPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TÊ TRỌNG ĐIỂM BẮC Bộ VIỆT NAM THEO HƯỚNG BÊN VỮNGLUẬN ÁN TIẾN Sĩ KI

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc Bộ Việt Nam Theo Hướng Bền VữngPHÁTTREÈN CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BÉN N ÙNG331.1.Phát triên công nghiệp vã phát triên công nghiệp theohướng bên vừng331.2.Các nhân tô ánh hương dên phá

t triên công nghiệp theohướng bên vững49 (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc Bộ Việt Nam Theo Hướng Bền Vững

Bô QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ sõ eỉTÔ IIIẼN THẢPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TÊ TRỌNG ĐIỂM BẮC Bộ VIỆT NAM THEO HƯỚNG BÊN VỮNGLUẬN ÁN TIẾN Sĩ KI