KHO THƯ VIỆN 🔎

Tuyển tập đề thi giữa học kỳ i toán khối lớp 6 năm học 2022 2023

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         46 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tuyển tập đề thi giữa học kỳ i toán khối lớp 6 năm học 2022 2023

Tuyển tập đề thi giữa học kỳ i toán khối lớp 6 năm học 2022 2023

https://khothuvien.cori!TOÁN 6NĂM HỌC 2022-2023TUYỀN TẠP ĐE THI GIỮA HỌC KỲ I TOÁN 6 THEO BA BỌ SGK -_ĐẺ THI GIỮA HỌC KỲ 1 TOÁN 6 - SÁCH CẢNH DIẺU NĂM

Tuyển tập đề thi giữa học kỳ i toán khối lớp 6 năm học 2022 2023 M HỌC : 2022 - 2023ĐÊ 1I.Phần trác nghiệm ( 4 diêm )Câu 1. Tập hợp A các số tự nhiên nhó hơn 8 được viết lã:A. A = ịx € N' I A- < 8}.B. A = {.V 6 XI .

V < 8}.c. J = jxG2V|x<8}.D. .4 = {.reJV’|A->8).Câu 2. Cho tập hợp B = {4:8; 12; 16}. Phần tư nào dưới đây không thuộc tập hợp B ?A. 16.B. 12.c. 5.D. 8 Tuyển tập đề thi giữa học kỳ i toán khối lớp 6 năm học 2022 2023

.Câu 3. Trong các sỗ nr nliièn dưới đây. số nào là số nguyên tố?A. 101.B. 114.C.305.I). 303.câu 4. Cho 24 : (.V + 6) vã 3 < .V < 8. Vậy -V cỏ giá trị

Tuyển tập đề thi giữa học kỳ i toán khối lớp 6 năm học 2022 2023

bâng:A.5.B.6C.7.D.8.Câu 5. Số não dưới đày chia hết cho 5 nhtnig không chia hết cho 3 ?A. 120.B. 195.”C.215.D. 300.Câu 6. Diện tích của hình vuông có

https://khothuvien.cori!TOÁN 6NĂM HỌC 2022-2023TUYỀN TẠP ĐE THI GIỮA HỌC KỲ I TOÁN 6 THEO BA BỌ SGK -_ĐẺ THI GIỮA HỌC KỲ 1 TOÁN 6 - SÁCH CẢNH DIẺU NĂM

Tuyển tập đề thi giữa học kỳ i toán khối lớp 6 năm học 2022 2023 ình thoi là- ____________________ ______ _______

ây?A. Hai cạnh đối bắng nhau.B. Hai cạnh đối song song với nhau.C. Chu VI bang chu VI hĩnh chừ nhật.D. Bon cạnh bang nhauII.Phẩn Tự Luận ( 6 diem )Câu Tuyển tập đề thi giữa học kỳ i toán khối lớp 6 năm học 2022 2023

1. (2 diêm): Thực hiện phép tinha)162 + 475 + 173 + 227 + 525 + 438b)25.6+5.5.29-45.5c)2-[(7-3j:3:):22+99]-100d) (52W2+52ứ21):5;ộ21.Câu 2.(1 điểm): M

Tuyển tập đề thi giữa học kỳ i toán khối lớp 6 năm học 2022 2023

ột mành vườn hình chừ nhật cỏ chiểu dài bang 40 m vã chu VI bằng 140 m. Tinh diện tích của mãnh vườn hình chừ nhật đỏ.Câu 3. (2 điềm): Lớp 6A có 42 họ

https://khothuvien.cori!TOÁN 6NĂM HỌC 2022-2023TUYỀN TẠP ĐE THI GIỮA HỌC KỲ I TOÁN 6 THEO BA BỌ SGK -_ĐẺ THI GIỮA HỌC KỲ 1 TOÁN 6 - SÁCH CẢNH DIẺU NĂM

Tuyển tập đề thi giữa học kỳ i toán khối lớp 6 năm học 2022 2023 hất có thể xếp được.Câu 4. (1 diêm): Chúng tó 10;i +8: 9.TUYỀN TẬP DÊ THI GIỮA HỌC KỲ I TOÁN 6 THEO BA BỌ SGK -_Phần trắc nghiệm

https://khothuvien.cori!TOÁN 6NĂM HỌC 2022-2023TUYỀN TẠP ĐE THI GIỮA HỌC KỲ I TOÁN 6 THEO BA BỌ SGK -_ĐẺ THI GIỮA HỌC KỲ 1 TOÁN 6 - SÁCH CẢNH DIẺU NĂM