KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Và Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Trường Hợp Ngành Điện Tử

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         240 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Và Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Trường Hợp Ngành Điện Tử

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Và Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Trường Hợp Ngành Điện Tử

BỌ KÉ HOẠCH VÀ DÀI Tư BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO VIỆN NGHIÊN cứt QCÀN LÝ KINH TẼ TIU’NG ƯƠNGVŨ TIIỊ THANH HUYỀNPHÁT TRĨÉN CÔNG NGHIỆP HỎ TRỌ VÀ TĂNG TRƯỜN

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Và Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Trường Hợp Ngành Điện TửNG KINH TÉ VIỆT NAM: TRƯỜNG HỢP NGÀNH ĐIỆN TứLUẬN ÁN T1ÉN Sỉ KINH TÉHà Nội ■ Nảm 2018BỌ KÉ HOẠCH VÀ ĐÀU TƯBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIỆN NGHIÊN cưu QUẤN L

Ý KINH TÉ trim; ƯƠNGvữTHỊ THANH HUYỀNPHÁT TRĨÉN CÔNG NGHTẸP HỎ TRỌ VÀ TĂNG TRUÔNG KINH TẾ VIỆT NAM: TRƯỜNG HỢP NGÀNH ĐTẼN TỨ('huyên ngành: Kinh tế phá (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Và Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Trường Hợp Ngành Điện Tử

t triển Mà số: 9 31 01 05LUẬN ÁN TIÉN SÌ KINH TÉNGƯỜI 111 ÓNG DẪN KHOA IIỌC: •1.TS. Nguyền Thị Tuệ Anh2.PGS, TS. Nguyền Thị MinhHà Nội - Nairn 2018LỜI

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Và Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Trường Hợp Ngành Điện Tử

CAM ĐOANròi xin cam đoan, luận án “Phát trìên Công nghiệp hổ trợ và tăng trướng kinh tề Việt Nam: Trường họp ngành diện tư" là cóng trình nghiên cứu

BỌ KÉ HOẠCH VÀ DÀI Tư BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO VIỆN NGHIÊN cứt QCÀN LÝ KINH TẼ TIU’NG ƯƠNGVŨ TIIỊ THANH HUYỀNPHÁT TRĨÉN CÔNG NGHIỆP HỎ TRỌ VÀ TĂNG TRƯỜN

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Và Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Trường Hợp Ngành Điện Tử phcp lôi xin trân trọng câm em Trung lâm Ttr vàn quân lý và Đào tạo - Viện Nghiên cứu quan lý kinh tế Trung ương dà tô chức và tạo diều kiện thuận lợ

i cho tôi trong suốt quá trinh học tập. nghiên cứu.Dông thời tôi xin chân thành câm ơn đen các Quý Thây. Cô giáo - nliừng người dà giảng dạy, truyền d (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Và Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Trường Hợp Ngành Điện Tử

ạt kiến thức cho tôi trong suốt thời gian bổn năm NCS vừa qua.Tôi xin bày lõ lòng bicl em chân thành lới TS. Nguyen Thị Tuệ Anh và PGS. rs. Nguyền Ihị

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Và Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Trường Hợp Ngành Điện Tử

Minh, người hưởng dằn khoa học dà chi báo tận tinh cho lôi trong suối quá trinh nghiên cứu V à hoàn thành luận án này.l òi cùng xin bày to lòng biết

BỌ KÉ HOẠCH VÀ DÀI Tư BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO VIỆN NGHIÊN cứt QCÀN LÝ KINH TẼ TIU’NG ƯƠNGVŨ TIIỊ THANH HUYỀNPHÁT TRĨÉN CÔNG NGHIỆP HỎ TRỌ VÀ TĂNG TRƯỜN

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Và Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Trường Hợp Ngành Điện Tửn thành câm on lành đạo các CƯ quan, Ban lành đạo của Samsung Việt Nam, các DN CNHT, cãc dồng nghiệp tại Bộ môn Kinh tế học -Trường DH Thương Mại. ...

đà quan lâm. hỏ trự. cung cầp lài liệu, thông tin cần thiết, tạo diều kiện cho tôi nghiên cứu và hoãn thành luận án.Cuối cùng, lói xin chân thành câm (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Và Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Trường Hợp Ngành Điện Tử

ưn gia đinh lôi. nhùng người thân và bạn bé dà luôn hỗ trợ. dộng viên tôi trong suốt quá trinh nghiên cửu và hoãn thiện luận án./.TÁC GIÁ LUẬN ÁNVũ T

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Và Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Trường Hợp Ngành Điện Tử

hị Thanh HuyềnMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN..................................................iLỜI CẢM ƠN...................................................iiDAN

BỌ KÉ HOẠCH VÀ DÀI Tư BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO VIỆN NGHIÊN cứt QCÀN LÝ KINH TẼ TIU’NG ƯƠNGVŨ TIIỊ THANH HUYỀNPHÁT TRĨÉN CÔNG NGHIỆP HỎ TRỌ VÀ TĂNG TRƯỜN

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Và Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Trường Hợp Ngành Điện Tử...................................VDANH MỤC' HÌNH, Hộp...........................................V

BỌ KÉ HOẠCH VÀ DÀI Tư BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO VIỆN NGHIÊN cứt QCÀN LÝ KINH TẼ TIU’NG ƯƠNGVŨ TIIỊ THANH HUYỀNPHÁT TRĨÉN CÔNG NGHIỆP HỎ TRỌ VÀ TĂNG TRƯỜN