KHO THƯ VIỆN 🔎

2 bộ ôn hè toán lớp 2 lên 3 quyển 2 bản gốc

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         98 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: 2 bộ ôn hè toán lớp 2 lên 3 quyển 2 bản gốc

2 bộ ôn hè toán lớp 2 lên 3 quyển 2 bản gốc

KÉT NỖI TRI THỨC VOI cuor. SOHGKẾT NỐI TRI THỨCB® ®g) Gáì ạạgg{Dành cho học sinh Lớp ẵ lên Lớp ®J'ỹtẹ vù' tờn:........................................

2 bộ ôn hè toán lớp 2 lên 3 quyển 2 bản gốc ...........Hội Giâo viên Tỉnh Thanh Hóa - 2022 ■0 n tậfi 2022Hội Giáo viên tỉnh Thanh HóaPHẢN 1: TONG Hựp KIÉN THỨC TOÁN LÓP 2 CẰN NHÓ1. Đon vị, chục,

trảm, nghìn- Phán biệt các hãng đơn vị, chục, trâm, nghìn có trong một sô:+ 10=1 chục; 20 = 20 chục; 30 = 3 chục; 40 = 4 chục ... 90 = 9 chục.+ 10 đơ 2 bộ ôn hè toán lớp 2 lên 3 quyển 2 bản gốc

n vị — 1 chục; 10 chục = 1 trăm: 10 tram - 1 nghìn.+ Các số 10. 20. 30. 40 ... Là các số tròn chục; các số 100. 200. 300. 400 ... lã các số tròn trăm.

2 bộ ôn hè toán lớp 2 lên 3 quyển 2 bản gốc

- Dọc các sô có 3 chừ sô tròn trăm: Dọc lân lượt các hàng từ trái sang phải. Vi dụ: Dọc sô 400 Sổ 400 dọc là "Bốn trăm.”2. Các thành phân trong phép c

KÉT NỖI TRI THỨC VOI cuor. SOHGKẾT NỐI TRI THỨCB® ®g) Gáì ạạgg{Dành cho học sinh Lớp ẵ lên Lớp ®J'ỹtẹ vù' tờn:........................................

2 bộ ôn hè toán lớp 2 lên 3 quyển 2 bản gốc 99876543211010101010101010101+9 = 9+1=102 + 8 =8 + 2= 103+7 = 7 + 3 = 104 + 6 = 6 + 4=10Chủng ta cần phái nhớ nhùng cặp số có tổng bang 10 dê làm phép

tính có nhớ ở nhừng bãi sau.ỉ-ĨÁi írì/tn 1'Ì/Ĩm7 7tậfi ủ 2022Hội Giáo viên tỉnh Thanh Hóa4. Phép cộng dạng 26 + 4 và 36 + 2426 +Thực hiện phép cộng t 2 bộ ôn hè toán lớp 2 lên 3 quyển 2 bản gốc

heo quy tắc:46 cộng 4 hảng 10, viết 0, nhớ 1

KÉT NỖI TRI THỨC VOI cuor. SOHGKẾT NỐI TRI THỨCB® ®g) Gáì ạạgg{Dành cho học sinh Lớp ẵ lên Lớp ®J'ỹtẹ vù' tờn:........................................

KÉT NỖI TRI THỨC VOI cuor. SOHGKẾT NỐI TRI THỨCB® ®g) Gáì ạạgg{Dành cho học sinh Lớp ẵ lên Lớp ®J'ỹtẹ vù' tờn:........................................