KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Ngành Xây Dựng Dân Dụng Ở Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         224 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Ngành Xây Dựng Dân Dụng Ở Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Ngành Xây Dựng Dân Dụng Ở Việt Nam

Í111BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ' Qưốc DÃN----xSxS----------PHAN VÀN HÙNGPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Hỗ TRỢ NGÀNH XÂY DỤNG DÂN DỤNG ả VIỆT

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Ngành Xây Dựng Dân Dụng Ở Việt Nam NAM■ ■ ■CHUYÊN NGÀNH: QUAN trị kinh doanh MÃ SỐ: 62 34 01 02LUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH TẾNgười hưởng (ỉẫn khoa học:1.PGS.ĨS. PHAN ĐĂNG TUẤT2.TS. ĐINH TIẾN

DŨNGHÀ NỘI, 2015LÒI C AM ĐOANTôi xin cam đoan dây Ịà cóng trinh nghiên cứu độc lập cùa riêng tòi,Các sổ ỉĩệu trong luận án ỉà trung thực và có nguồn g (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Ngành Xây Dựng Dân Dụng Ở Việt Nam

ốc rỏ ràng.Tác giã luận ánPH AN VÂNHỪNGùLÒI CẢM ƠNTrong quá trình học tập và nghiên cứu. thực hiện luận án này. lôi nhận được sư giúp đờ tận linh của

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Ngành Xây Dựng Dân Dụng Ở Việt Nam

Công tv CP Sòng Đà 909 (cơ quan cù) và Báo Nhân Dân (cơ quan mói), xin chân thành câm ơn quý vị. Tôi xin bày tó lòng biết ơn đến Trường Đại học Kinh t

Í111BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ' Qưốc DÃN----xSxS----------PHAN VÀN HÙNGPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Hỗ TRỢ NGÀNH XÂY DỤNG DÂN DỤNG ả VIỆT

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Ngành Xây Dựng Dân Dụng Ở Việt Nam giúp đờ tòi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án này.Trong quá trinh học làp và nghiên cứu. thực hiện luân án này. tôi nhân

được sự giúp dờ tận linh của các nhà khoa học thuộc Khoa Quân trị Kinh doanh, của các cán bộ và nhân viên cua Viện đào tạo sau đại học. Trường Đại họ (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Ngành Xây Dựng Dân Dụng Ở Việt Nam

c Kinh tê Quốc dân, cho phép tòi được bày tỏ lòng biểt ơn và tri ân sâu sắc dến quý vị.TÒI cùng đồng thời nhận được sự giúp đờ và nhũng góp ý chân thà

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Ngành Xây Dựng Dân Dụng Ở Việt Nam

nh, sâu sắc cùa các nhà khoa học của Khoa Kinh tể. Trường Đại học Xây dựng. Vụ Khoa hoc Công nghệ. Vụ VLXD. Trung Tâm Thông tin. Vụ Quan lý hoạt động

Í111BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ' Qưốc DÃN----xSxS----------PHAN VÀN HÙNGPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Hỗ TRỢ NGÀNH XÂY DỤNG DÂN DỤNG ả VIỆT

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Ngành Xây Dựng Dân Dụng Ở Việt Nam Bộ Công thương. Viện Nghiên cứu và Quân lý Kinh tế Trung ương. Báo Nhân Dân, các doanh nghiệp, doanh nhân trong ngành XD đà giúp đờ tôi trong quá tri

nh nghiên cứu và hoàn thiện luận án.Tôi xin chân thành câm ơn c«ác Anh. Chị. Em dồng nghiệp, đồng môn. dồng hương, dồng chí nhừng người bạn chân thành (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Ngành Xây Dựng Dân Dụng Ở Việt Nam

, băng cách này hay cách khác đẳ hết lòng ung hộ. giúp đờ tôi trong quá trinh nghiên cứu và hoàn thiện luận án này.Cuối cùng, xin tn ân và khắc ghi sự

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Ngành Xây Dựng Dân Dụng Ở Việt Nam

giúp đờ âm thầm, hiệu qua mà bển bi của gia đình lòi. Băng sự giúp dở dó mà tôi có được thành quá hôm nay.Tác già luận ánPHAN VÀN HÌ NG111MỤC LỤCLỜI

Í111BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ' Qưốc DÃN----xSxS----------PHAN VÀN HÙNGPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Hỗ TRỢ NGÀNH XÂY DỤNG DÂN DỤNG ả VIỆT

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Ngành Xây Dựng Dân Dụng Ở Việt Nam...............................................iiiDANH MỤC CÁC CHÙ’VIẾT TÁT.........................................vi

Í111BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ' Qưốc DÃN----xSxS----------PHAN VÀN HÙNGPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Hỗ TRỢ NGÀNH XÂY DỤNG DÂN DỤNG ả VIỆT