KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Làng Nghề Truyền Thống Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc Bộ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         247 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Làng Nghề Truyền Thống Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc Bộ

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Làng Nghề Truyền Thống Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc Bộ

BỌ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ ỌUÓC DẤNBẠCH THỊ LAN ANHPHÁT TRIỂN BÈN VỮNG LÀNG NGHÈ TRUYỀN THÓNG VỪNG KINH TÉ TRỌNG ĐIỂM BẤC BỌLUẬN ÁN TI

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Làng Nghề Truyền Thống Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc BộIẾN SĨ KINH TÉIIẤ NỘI - 2010Bộ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÕC DẤNBẠCH Till LAN ANHPHÁT TRI ÉN BÈN VŨ NG LÀNG NGHÈ TRUYÈN THÓNG VÙNG KINH

TẺ TRỌNG ĐIÉM BẤC BỌChuyên ngành : Kinh tể chính trị Mũ sổ: 62 31 01 01LUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH TÉNgưòi hướng dần khoa học: 1. GS, TS PHẠM QUANG PHAN2. P (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Làng Nghề Truyền Thống Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc Bộ

GS, TS TRẤN MẸT TIENIIA NỌI - 2010LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan dớ}' ỉà công trình nghiên cứu cùa riêng tòi. Các sô ỉiện dược sừ dụng trong ỉuận án ỉà

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Làng Nghề Truyền Thống Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc Bộ

trung thực, củ nguồn gốc, xuất xứ rò ràng. Những kết quà trình bày trong ỉuận án chưa từng dược còng bổ trong bat cừ cóng trình nào khác.Tác giã luận

BỌ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ ỌUÓC DẤNBẠCH THỊ LAN ANHPHÁT TRIỂN BÈN VỮNG LÀNG NGHÈ TRUYỀN THÓNG VỪNG KINH TÉ TRỌNG ĐIỂM BẤC BỌLUẬN ÁN TI

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Làng Nghề Truyền Thống Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc BộQUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cửu BÉ TÀI5Chương 2: nhùng ván đẽ lý luận và THựC tiễn vẽ phátTRIẺN BẼN VỪNG Làng nghê truyền thõng 242.1.MỌT SO VÁN ĐE CHƯNG VE

PHÁT TRIÉN BEN VŨNG242.1.1.Quan niệm về phát trièn bên vừng242.1.2.Quan niệm về phát triển bên vừng ơ Việt Nam322.2.PHẤT TRIÊN BÊN VŨNG LÀNG NGHE TRU (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Làng Nghề Truyền Thống Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc Bộ

YỀN THONG362.2.1.Một $0 vấn đề chung về làng nghc truyền thống362.2.1.1.Nghề truyền thống362.2.1.2.1 .ảng nghê truyền thông43

BỌ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ ỌUÓC DẤNBẠCH THỊ LAN ANHPHÁT TRIỂN BÈN VỮNG LÀNG NGHÈ TRUYỀN THÓNG VỪNG KINH TÉ TRỌNG ĐIỂM BẤC BỌLUẬN ÁN TI

BỌ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ ỌUÓC DẤNBẠCH THỊ LAN ANHPHÁT TRIỂN BÈN VỮNG LÀNG NGHÈ TRUYỀN THÓNG VỪNG KINH TÉ TRỌNG ĐIỂM BẤC BỌLUẬN ÁN TI