KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Chương Cảm Ứng Điện Từ - Vật Lí 11 Nhằm Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Của Học Sinh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         113 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Chương Cảm Ứng Điện Từ - Vật Lí 11 Nhằm Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Của Học Sinh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Chương Cảm Ứng Điện Từ - Vật Lí 11 Nhằm Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Của Học Sinh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI HỌC su PHẠMTHÁI THU TRANGTỎ CHÚC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” - VẶT LÍ 11NHẦMPHÁT TRIẼN NÀNG Lực • GIÃ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Chương Cảm Ứng Điện Từ - Vật Lí 11 Nhằm Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Của Học SinhÃI QLYÉT VÁN ĐÈ CỦA HỌC SINHLLiẠN VÃN THẠC sĩ KHOA nọc GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2018ĐẠI nọc THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMTHÁI THU TRANGTÓ CHỨC HOẠT

ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” - VẬT LÍ 11NHẢMPHÁT TRIÉN NÀNG Lực GIÃI QUYÉT VÁN ĐÈ CỦA HỌC SINHChuyên ngành: Lí luận và plurưng pháp (lạy h (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Chương Cảm Ứng Điện Từ - Vật Lí 11 Nhằm Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Của Học Sinh

ọc Vật Lý Mã số: 8.14.01.11LUÂN VĂN THẠC sỉ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hướng (lần khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng ViệtTHÁI NGUYÊN - 2018LỜI CAM ĐOANLuậ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Chương Cảm Ứng Điện Từ - Vật Lí 11 Nhằm Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Của Học Sinh

n văn: Tò chức hoạt động ngoại khóa chương "Cảm ứng diện từ" -ỉ'ạt ỉi ỉ ỉ nhằm phảt ĩrièn nâng lực giải quyết van dề cùa học sinh dược thực hiện từ th

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI HỌC su PHẠMTHÁI THU TRANGTỎ CHÚC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” - VẶT LÍ 11NHẦMPHÁT TRIẼN NÀNG Lực • GIÃ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Chương Cảm Ứng Điện Từ - Vật Lí 11 Nhằm Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Của Học Sinhh, tòng hợp, xử li và dưa vào luận vãn dứng qui dịnh.Luận vãn là kết quà nghiên cứu cua cá nhàn lôi dưới sự hướng dẫn. giúp dờ của PCÌS.TS.Nguyen Thị

nồng Việt cùng như các thầy, cô giáo trong khoa Vật li trường Đll Sư phạm - Đll Thải Nguyên. Các kết quà nghiên cửu trong luận vãn là hoàn toàn trung (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Chương Cảm Ứng Điện Từ - Vật Lí 11 Nhằm Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Của Học Sinh

thực, khách quan và chưa được sư dụng đê bao \ ệ trong bắt ki công trinh nghiên cứu nào.Thãi Nguyên, tháng 6 năm 2018Tác giãThái Thu TrangLỜI CẢM ƠNTô

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Chương Cảm Ứng Điện Từ - Vật Lí 11 Nhằm Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Của Học Sinh

i xin chân thành cám ơn Ban giảm hiệu, Phòng đào tạo sau đại học. Ban chu nhiệm, qui Thầy, Cô giảo khoa Vật li trường Đỉỉ Sư phạm - ĐII Thái Nguyên và

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI HỌC su PHẠMTHÁI THU TRANGTỎ CHÚC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” - VẶT LÍ 11NHẦMPHÁT TRIẼN NÀNG Lực • GIÃ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Chương Cảm Ứng Điện Từ - Vật Lí 11 Nhằm Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Của Học Sinhlòng biết ơn sâu sac tới P(ỈS. TS. Nguyễn Thị Hòng Việt dà tận tình chì bao. giúp dờ và hưởng dan tòi trong SUÔI quá trình thực hiện dề tài.Tói cùng x

in cam ơn Ban giâm hiệu, các dóng nghiệp và các em học sinh lóp ỉ ỉ A ỉ trường THPỈ Câm Phả - thành pho Câm Phả - tinh Quảng Ninh đà tạo diều kiện giú (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Chương Cảm Ứng Điện Từ - Vật Lí 11 Nhằm Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Của Học Sinh

p dờ và dòng hành cùng lôi trong quá trình /hực nghiệm sư phạm.Tòi xin chân thành câm ơn tập thè lớp cao học l ạt /i K24 dà giúp đờ, đóng góp nhiêu ỷ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Chương Cảm Ứng Điện Từ - Vật Lí 11 Nhằm Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Của Học Sinh

kiên trong quá trình học lập và thực hiện luận ván này.Cuối cùng, ròi xin chân thành cám ơn gia dinh và hạn hè dà luôn dộng viên và giúp dờ lôi trong

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI HỌC su PHẠMTHÁI THU TRANGTỎ CHÚC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” - VẶT LÍ 11NHẦMPHÁT TRIẼN NÀNG Lực • GIÃ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Chương Cảm Ứng Điện Từ - Vật Lí 11 Nhằm Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Của Học Sinh...........iLời câm em.........................................................iiMục lục...........................................................iii

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI HỌC su PHẠMTHÁI THU TRANGTỎ CHÚC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” - VẶT LÍ 11NHẦMPHÁT TRIẼN NÀNG Lực • GIÃ