KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Kịch Bản Chèo Đầu Thế Kỷ Xx - Truyền Thống Và Biến Đổi

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         168 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Kịch Bản Chèo Đầu Thế Kỷ Xx - Truyền Thống Và Biến Đổi

(Luận Án Tiến Sĩ) Kịch Bản Chèo Đầu Thế Kỷ Xx - Truyền Thống Và Biến Đổi

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VEẸN KHOA HOC XÂ HỌINGIYEN Till BÍCH HẠNH ♦ •KỊCH BẢN CHÈO ĐÀU THÉ KỶ XX - TRƯYẺN THÔNG VÀ BIẾN DOILUẠN ÁN ITẺ

(Luận Án Tiến Sĩ) Kịch Bản Chèo Đầu Thế Kỷ Xx - Truyền Thống Và Biến ĐổiẺN Sĩ VÀN HỌCHà Nội, năm 2019VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HOC XẢ HỘINGUYÊN THỊ BÍCH HẠNHKỊCH BÀN C HÈO ĐÀU THÈ KÝ XX - TRUYÈN T

HÓNG VÀ BIÊN ĐÔINgành: Văn học Việt Nam Mà số: 9.22.01.21LUẬN ÁN TIÉN Sỉ VĂN HỌCNGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC PGS.TS. PHAN TRỌNG THƯỜNGHà Nội, nảm 2019LÒI (Luận Án Tiến Sĩ) Kịch Bản Chèo Đầu Thế Kỷ Xx - Truyền Thống Và Biến Đổi

CAM KÉTTói xin cam đoan đày là công trình nghiên cứu cúa riêng tói. Các số liệu và kết quả nghiên cửu trong luận án là trung thực và chưa từng công bố

(Luận Án Tiến Sĩ) Kịch Bản Chèo Đầu Thế Kỷ Xx - Truyền Thống Và Biến Đổi

ỡ bất kỳ một công trình nào khác.Luận án có kế thừa và sư dung một so tài liệu đà cóng bố có hên quan đến đề tài để tham kháo. Các nguồn tài liệu này

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VEẸN KHOA HOC XÂ HỌINGIYEN Till BÍCH HẠNH ♦ •KỊCH BẢN CHÈO ĐÀU THÉ KỶ XX - TRƯYẺN THÔNG VÀ BIẾN DOILUẠN ÁN ITẺ

(Luận Án Tiến Sĩ) Kịch Bản Chèo Đầu Thế Kỷ Xx - Truyền Thống Và Biến ĐổiPGS.TS Phan Trọng I hường. PGS.TS Nguyền Dâng Diệp. PGS.TS Trịnh Bá Dinh, TS. I ran Dinh Ngôn. NNC Nguyen Vãn Thành, PGS.TS I.C Thị Dục Tú. TS. Phạm T

hị Thu Hương, TS. Vù Thị Trang và Thượng tướng Nguyền Trọng Nghĩa dà tận lình hướng dần. giúp dờ. dõng góp những ý kiến quý báu. gợi ý lài liệu, lạo m (Luận Án Tiến Sĩ) Kịch Bản Chèo Đầu Thế Kỷ Xx - Truyền Thống Và Biến Đổi

ọi diều kiện giúp lói hoàn Ihành luận án này.Xin trân trọng câm ơn Ban Giám dốc. Phòng Đào tạo. Khoa Vãn học Học viện Khoa học xà hội dà tạo diều kiện

(Luận Án Tiến Sĩ) Kịch Bản Chèo Đầu Thế Kỷ Xx - Truyền Thống Và Biến Đổi

lốt nhắt dể lói hoàn thành luận án.Hà Nội. tháng 7/2019Tác giáNguyễn Thị Bích HạnhMỤC LỤCLỜI CAM KÉTLÒI CẢM ƠNMỤC LỤCPHẤN MỜ ĐẨU.....................

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VEẸN KHOA HOC XÂ HỌINGIYEN Till BÍCH HẠNH ♦ •KỊCH BẢN CHÈO ĐÀU THÉ KỶ XX - TRƯYẺN THÔNG VÀ BIẾN DOILUẠN ÁN ITẺ

(Luận Án Tiến Sĩ) Kịch Bản Chèo Đầu Thế Kỷ Xx - Truyền Thống Và Biến Đổiuận án........................32.1.Mục đích nghiên cứu của luận án................................3

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VEẸN KHOA HOC XÂ HỌINGIYEN Till BÍCH HẠNH ♦ •KỊCH BẢN CHÈO ĐÀU THÉ KỶ XX - TRƯYẺN THÔNG VÀ BIẾN DOILUẠN ÁN ITẺ