KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Lãnh Thổ Kinh Tế Tỉnh Hà Giang

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         153 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Lãnh Thổ Kinh Tế Tỉnh Hà Giang

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Lãnh Thổ Kinh Tế Tỉnh Hà Giang

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMHOÀNG THỊ HUẸTÓ CHÚC LÃNH THÓ KINH TẾ TỈNH HÀ GIANGLUẬN VÀN THẠC sĩ KHOA HỌC ĐỊA LÝTHÁI NGUYÊN, NĂM 2014DẠI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Lãnh Thổ Kinh Tế Tỉnh Hà Giang HỌC THÁI NGUYÊNSỏ hóa bớì Trung tám Học liệuhttp://ww. ỉrc-tnu. edit, vn/TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠ>IHOÀNG THỊ HVẸTÓ CHỨC LÃNH THÓ KINH TÉ TỈNH HÀ GIANGCh

uycn ngành: DỊa lí học (DỊa lí kinh tế - xă hội) Mà số: 60310501LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC ĐỊA LÝNgười hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Xuân TrườngTHÁI N (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Lãnh Thổ Kinh Tế Tỉnh Hà Giang

GUYÊN, NẢM 2014Sô hóa bới Trung tám Học liệuhttọ://wvrw. lrc-tnu.edu. vn/LỜI C AM DOANTòi xin cam đoan đây ỉà công trình nghiên cứu của tòi, các so li

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Lãnh Thổ Kinh Tế Tỉnh Hà Giang

ệu trích dan cỏ nguồn gốc rõ ràng. Ket quà trong luận rủn chưa dược còng bố trong bat cứ công trình nghiên cứu nào khác.Thai Nguyên, tháng 5 năm 2014H

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMHOÀNG THỊ HUẸTÓ CHÚC LÃNH THÓ KINH TẾ TỈNH HÀ GIANGLUẬN VÀN THẠC sĩ KHOA HỌC ĐỊA LÝTHÁI NGUYÊN, NĂM 2014DẠI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Lãnh Thổ Kinh Tế Tỉnh Hà Giangedit. vn/LỜI CẢM ƠNTrong thời gian nghiên cứu, thực hiện dề tài này, tôi đà nhận dược sự quan (âm, giúp đờ cùa Ban Giám hiệu. Trường Dại học Sư phạm -

Dại học Thái Nguyên, Sớ Xây dựng tinh ỉ là Giang, Sớ l ài nguyên vã Môi trường I là Giang. Cục Thống ke Hà Giang, các thầy giáo, cô giáo, bạn be. đồn (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Lãnh Thổ Kinh Tế Tỉnh Hà Giang

g nghiệp V à gia đinh.Nhàn dịp này tôi xin dược bây tó long kính trọng biết ơn sâu sẳc tới:1.TS. Nguyền Xuân Trường - Dại học Thái Nguyên, đà lận linh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Lãnh Thổ Kinh Tế Tỉnh Hà Giang

giúp đừ lói trong quá trình hoãn thành I ,uận vãn này.2.Ban Giám hiệu. Khoa Sau đại học. Khoa Dịa lý và các thầy giáo, cô giáo giang dạy chuyên ngành

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMHOÀNG THỊ HUẸTÓ CHÚC LÃNH THÓ KINH TẾ TỈNH HÀ GIANGLUẬN VÀN THẠC sĩ KHOA HỌC ĐỊA LÝTHÁI NGUYÊN, NĂM 2014DẠI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Lãnh Thổ Kinh Tế Tỉnh Hà Giang, ban, ngành tinh Hà Giang, cùng bạn bè đồng nghiệp và người thân đà quan tàm giúp đờ và động viên tôi trong suốt quá trinh học tập và thực hiện đề tà

i.Trong quá trình thực hiện đề lài luận vãn, bân thân tỏi đà có nhiều cố gang nhưng không tránh khỏi nhừng thiếu sót. Vi vậy, tỏi rất mong nhận được n (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Lãnh Thổ Kinh Tế Tỉnh Hà Giang

hững ý kiến dóng góp cua các thầy, cò và các bạn đồng nghiệp đế đề tài luận vãn được hoàn thiện hon.Tôi xin trán trọng cóm ơn!

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMHOÀNG THỊ HUẸTÓ CHÚC LÃNH THÓ KINH TẾ TỈNH HÀ GIANGLUẬN VÀN THẠC sĩ KHOA HỌC ĐỊA LÝTHÁI NGUYÊN, NĂM 2014DẠI

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMHOÀNG THỊ HUẸTÓ CHÚC LÃNH THÓ KINH TẾ TỈNH HÀ GIANGLUẬN VÀN THẠC sĩ KHOA HỌC ĐỊA LÝTHÁI NGUYÊN, NĂM 2014DẠI