KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Quân Đội Làm Kinh Tế Đến Thu Nhập Của Đồng Bào Khu Vực Biên Giới Ở Hai Tỉnh Cao Bằng Và Lạng Sơn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         111 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Quân Đội Làm Kinh Tế Đến Thu Nhập Của Đồng Bào Khu Vực Biên Giới Ở Hai Tỉnh Cao Bằng Và Lạng Sơn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Quân Đội Làm Kinh Tế Đến Thu Nhập Của Đồng Bào Khu Vực Biên Giới Ở Hai Tỉnh Cao Bằng Và Lạng Sơn

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐH KINH TẺ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHDƯƠNG THÀNH QUẢNGTÁC’ ĐỌNG CỦA QUÂN DỘI LÀM KINH TÉ DÉN THU NHẬP C ỦA ĐÒNG BÀO KHU vực BIÊN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Quân Đội Làm Kinh Tế Đến Thu Nhập Của Đồng Bào Khu Vực Biên Giới Ở Hai Tỉnh Cao Bằng Và Lạng SơnN GIỚI Ờ HAI TINH C AO BẢNG VÀ LẠNG SƠNLUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉChuyên ngành: Kinh tể nông nghiệpTHÁI NGUYÊN - 2014Sò hóa bời Trung tâm Học liệuhttp:/f

www, Irc-tmt. edit. vn/iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cửu cua riêng tỏi. Các sô liệu, kết qua đã nêu trong luận vãn có nguồn g (Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Quân Đội Làm Kinh Tế Đến Thu Nhập Của Đồng Bào Khu Vực Biên Giới Ở Hai Tỉnh Cao Bằng Và Lạng Sơn

ốc rõ ràng, trung thực và chưa được dùng đế bão vệ một học vị não khác. Mọi sự giúp dờ cho việc hoàn thành luận văn đều dà dược câm ơn. Các thông tin,

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Quân Đội Làm Kinh Tế Đến Thu Nhập Của Đồng Bào Khu Vực Biên Giới Ở Hai Tỉnh Cao Bằng Và Lạng Sơn

trích dẫn trong luận vàn đều đà được ghi rô nguồn gốc. .Thái Nguyên. ngày tháng 3 năm 2014 ỉ ác già luận vânDương Thành Quãngsổ hóa bời Trung tám Học

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐH KINH TẺ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHDƯƠNG THÀNH QUẢNGTÁC’ ĐỌNG CỦA QUÂN DỘI LÀM KINH TÉ DÉN THU NHẬP C ỦA ĐÒNG BÀO KHU vực BIÊN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Quân Đội Làm Kinh Tế Đến Thu Nhập Của Đồng Bào Khu Vực Biên Giới Ở Hai Tỉnh Cao Bằng Và Lạng Sơniên giới ữ hai tĩnh Cao Bỗng và Lạng Sam", tôi đà nhận được sự hướng dan. giúp đờ. động viên cua nhiều cá nhân và tập thể. Tòi xin được bày to sự câm

ơn sâu sác nhất tới tất cà các cá nhân và tập thề đà tạo điều kiện giúp đờ tôi trong học tập và nghiên cửu.Tôi xin trân trọng cam ơn Ban Giám hiệu. Ph (Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Quân Đội Làm Kinh Tế Đến Thu Nhập Của Đồng Bào Khu Vực Biên Giới Ở Hai Tỉnh Cao Bằng Và Lạng Sơn

òng Quan lý Đào tạo sau Đại học. các khoa, phòng cua Trường Đại học Kinh tế và Quán trị kinh doanh- Đại học Thái Nguycn dã tạo điều kiện giúp đờ tôi v

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Quân Đội Làm Kinh Tế Đến Thu Nhập Của Đồng Bào Khu Vực Biên Giới Ở Hai Tỉnh Cao Bằng Và Lạng Sơn

ề mọi mặt trong quá trình học tập và hoàn thành luận vãn nãy.Tỏi xin trân trọng cam ơn sự giúp đờ tận tình của giáo viên hướng dẫn TS. Dương Văn HiểuT

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐH KINH TẺ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHDƯƠNG THÀNH QUẢNGTÁC’ ĐỌNG CỦA QUÂN DỘI LÀM KINH TÉ DÉN THU NHẬP C ỦA ĐÒNG BÀO KHU vực BIÊN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Quân Đội Làm Kinh Tế Đến Thu Nhập Của Đồng Bào Khu Vực Biên Giới Ở Hai Tỉnh Cao Bằng Và Lạng Sơn Đại học Thái Nguyên.Trong quá trinh thực hiện đe tâi. tôi còn được sự giúp đờ và cộng tác cùa các đồng chi tại các địa diêm nghiên cửu, tôi xin chân

thành câm ơn các bạn bè. đóng nghiệp và gia đình đà tạo điêu kiện mọi mật đê tôi hoàn thành nghiên cứu này. •»Tôi xin bày tò sự câm ơn sâu sắc đối với (Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Quân Đội Làm Kinh Tế Đến Thu Nhập Của Đồng Bào Khu Vực Biên Giới Ở Hai Tỉnh Cao Bằng Và Lạng Sơn

mọi sự giúp dờ quý báu dó.Thủi Nguyên, ngày thảng 3 nảm 2014Tác già luận vănDương Thành QuãngSô hóa bới Trung ỉám Học liệuhftp://www. ì rc-fnu.edu. v

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tác Động Của Quân Đội Làm Kinh Tế Đến Thu Nhập Của Đồng Bào Khu Vực Biên Giới Ở Hai Tỉnh Cao Bằng Và Lạng Sơn

n/ iiiMỤC LỤCLời cam đoan......................................................iLời câm ơn.......................................................iiMục

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐH KINH TẺ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHDƯƠNG THÀNH QUẢNGTÁC’ ĐỌNG CỦA QUÂN DỘI LÀM KINH TÉ DÉN THU NHẬP C ỦA ĐÒNG BÀO KHU vực BIÊN

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐH KINH TẺ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHDƯƠNG THÀNH QUẢNGTÁC’ ĐỌNG CỦA QUÂN DỘI LÀM KINH TÉ DÉN THU NHẬP C ỦA ĐÒNG BÀO KHU vực BIÊN