KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Không Gian Ở Điểm Dân Cư Nông Thôn Trong Hành Lang Xanh Hà Nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         171 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Không Gian Ở Điểm Dân Cư Nông Thôn Trong Hành Lang Xanh Hà Nội

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Không Gian Ở Điểm Dân Cư Nông Thôn Trong Hành Lang Xanh Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ XÂY DỰNGTRƯỜNG DẠI HỌC KIÉN TRÍ c HÀ NỌIX( s DÀO PHƯƠNG AMITô CHỨC KHÔNG GIAN Ờ ĐĨÉM DÂN cư NÔNG THÔN TRONG HÀNH LANG XANH HÀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Không Gian Ở Điểm Dân Cư Nông Thôn Trong Hành Lang Xanh Hà NộiÀ NỘILUẬN ẤN TIÊN SỸ KIÉN TRÚCHÀ NỘI -2019BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ XÂY DựNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘINCS DÀO PHƯƠNG ANHTỞ CHÚ C KHÔNG GIAN Ớ ĐIỀM

DÂN cu NÔNG THÔN TRONG HÀNH LANG XANH HÀ NỘICHUYÊN NGÀNH KĨẼN TRÚC MÂSỎ: 62.58.01.02NGƯỜI 111 ÓN<; DẪN KHOA HỌC1.I PGS.TS. KTS TRỊNH HÔNG DOẲN [2.PGS (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Không Gian Ở Điểm Dân Cư Nông Thôn Trong Hành Lang Xanh Hà Nội

.TS. KTS LƯƠNG TỦ QƯYÊNHÀ NỘI -2019LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan luận án tiên sĩ “Tổ chức không gian ó- điêin dân cir nông thôn trong hành lang xanh li

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Không Gian Ở Điểm Dân Cư Nông Thôn Trong Hành Lang Xanh Hà Nội

à Nội” lã công trinh nghiên cửu của riêng tôi. ('ác sô liệu, tài liệu trong luận án là trung thực và chưa được công bô trong bàt kỳ công trinh nghiên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ XÂY DỰNGTRƯỜNG DẠI HỌC KIÉN TRÍ c HÀ NỌIX( s DÀO PHƯƠNG AMITô CHỨC KHÔNG GIAN Ờ ĐĨÉM DÂN cư NÔNG THÔN TRONG HÀNH LANG XANH HÀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Không Gian Ở Điểm Dân Cư Nông Thôn Trong Hành Lang Xanh Hà Nội. Lương Tú Quyên dà tận tinh hướng dần. dộng viên, khuyến khích tỏi trong suòt quá trình thực hiện Luận án.1 ôi xin trân trọng cảm ơn trường Đại học K

icn trúc 1 lã Nội, khoa Sau dại học, Bộ môn Sau đại học Nhà ơ. Khoa Quy hoạch Dô thị và Nông thôn cùng như các Khoa, Phòng ban khác trong Trường dà tạ (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Không Gian Ở Điểm Dân Cư Nông Thôn Trong Hành Lang Xanh Hà Nội

o diều kiện tốt nhất giúp tôi hoãn thành Luận án này.Tôi cùng xin chân thành cam ơn các Thày, Cô giáo, các nhà khoa học cùng các anh chị dong nghiệp d

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Không Gian Ở Điểm Dân Cư Nông Thôn Trong Hành Lang Xanh Hà Nội

à trao dôi, dóng góp nhiêu ý kiến quỷ báu giúp tôi hoàn thiện hơn Luận án.1 ôi xin dược dặc biệt gửi lời câm ơn tới Gia dinh vi dà luôn dong hãnh, dộn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ XÂY DỰNGTRƯỜNG DẠI HỌC KIÉN TRÍ c HÀ NỌIX( s DÀO PHƯƠNG AMITô CHỨC KHÔNG GIAN Ờ ĐĨÉM DÂN cư NÔNG THÔN TRONG HÀNH LANG XANH HÀ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Không Gian Ở Điểm Dân Cư Nông Thôn Trong Hành Lang Xanh Hà Nội...........................................IDANH MỤC CÁC CHỪ VIẺT TÁT.........................................IVDANH MỤC CÁC HÌNH VÈ..................

.............................VDANH MỰC CÁC BÁNG...............................................VIII (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Không Gian Ở Điểm Dân Cư Nông Thôn Trong Hành Lang Xanh Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ XÂY DỰNGTRƯỜNG DẠI HỌC KIÉN TRÍ c HÀ NỌIX( s DÀO PHƯƠNG AMITô CHỨC KHÔNG GIAN Ờ ĐĨÉM DÂN cư NÔNG THÔN TRONG HÀNH LANG XANH HÀ