KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Quản Trị Chi Phí Trong Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         192 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Quản Trị Chi Phí Trong Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Quản Trị Chi Phí Trong Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ Qlióc DẤN....íoíoQgsg?..HÒ MỸ HẠNHTÓ CHỨC HỆ THÓNG THÓNG THÔNG TINKẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOA

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Quản Trị Chi Phí Trong Các Doanh Nghiệp May Việt NamANH NGHIỆP MAY VIỆT NAMChuyên ngành : Ke toán (Ke toán, kiêm toán và phân tích) Mă số: 62340301LUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝỉXgười hướng (lẫn

khoa học: oO•1.PGS.TS Nguyền Minh Phương2.TS. ĩ.ưu Dức TuyênHà Nội, 2013iLỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đày là còng trinh nghicn cứu khoa học cua cá nhả (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Quản Trị Chi Phí Trong Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

n tôi. ('ác sỏ liệu liên quan nêu trong luận ân nảy trung thực và chưa lừng được công bò trong bàl cứ công trinh nghicn cứu nào khác.Tác giàHỒ Mỹ Hạnh

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Quản Trị Chi Phí Trong Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

iiLÒ1 C AM ONrác giá luận án xin Iran trọng cám cm lập thê lành đạo và các I hây cô giáo trường Đại học Kinh tế quốc dàn Ilà nội. Viện Kế toán - Kiểm

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ Qlióc DẤN....íoíoQgsg?..HÒ MỸ HẠNHTÓ CHỨC HỆ THÓNG THÓNG THÔNG TINKẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOA

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Quản Trị Chi Phí Trong Các Doanh Nghiệp May Việt Namn khoa hex: PGS.TS Nguyen Minh Phuong và rs l.ưu Đức luycn đà nhiệt tình hướng dần vả dộng x iên tác gia hoàn thành luận án.rác giá xin trân trọng câm

on lành đạo các doanh nghiệp may đà nhiệt lình trà lời phóng vấn cùng như tra lời câc phiếu diều tra vả cung cấp các thông tin bô ích giúp lác giã ho (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Quản Trị Chi Phí Trong Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

àn thành luẠn án.rác già xin câm em bạn bè, đồng nghiệp, nhùng người thân trong gia đinh đà tạo mọi diều kiện, chia sẽ khó khăn và luôn động viên tác

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Quản Trị Chi Phí Trong Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

giã trong quá trình học tập và thực hiện luận án này.Xin trân trọng câm 011!Tác giàHồ Mỹ HạnhiiiMỤC LỤCLỜI MỜ ĐÀU.....................................

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ Qlióc DẤN....íoíoQgsg?..HÒ MỸ HẠNHTÓ CHỨC HỆ THÓNG THÓNG THÔNG TINKẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOA

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Quản Trị Chi Phí Trong Các Doanh Nghiệp May Việt Nam........61.1.Tổng quan các công trình nghiên cứu ờ nước ngoài......................61.2.Tổng quan các công trình nghiên cửu trongnước.................

......111.3.Phương pháp nghiên cứu của Luận án...................................161.3.1.Phương pháp thu thập thông tin............................... (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Quản Trị Chi Phí Trong Các Doanh Nghiệp May Việt Nam

...........161.3.2.Hệ thống dừ liệu thu thập............................................17

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ Qlióc DẤN....íoíoQgsg?..HÒ MỸ HẠNHTÓ CHỨC HỆ THÓNG THÓNG THÔNG TINKẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOA

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ Qlióc DẤN....íoíoQgsg?..HÒ MỸ HẠNHTÓ CHỨC HỆ THÓNG THÓNG THÔNG TINKẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOA