KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         176 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

Trong 1BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP HCMNGUYỀN Hưu PHÚTÓ CHỨC KÉ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TÓNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC Bộ GIAO THÔN

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây DựngNG VẬN TẢILUẬN ÁN TIÉN Sĩ KINH TÉTp Hồ Chí Minh, năm 2014Trong 2PHÀN 1: PHẢN MỞ ĐÀU1.Tính cấp thiết cùa để tàỉKế toán trách nhiệm là một nội dung cơ b

ân cùa kế toán quàn trị. Kế toán trách nhiệm xuất phát từ sự phân quyền trách nhiệm của nhà quán trị. Cơ sờ cúa sự phân quyển phụ thuộc vào quyết định (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

cùa nhà quăn trị. thái độ. quy mó. đặc điểm hoạt động sàn xuất kinh doanh và các yếu tố khác. Từ khi được hình thành đến nay. kế toán trách nhiệm đà

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

được vận dụng và có những đóng góp đáng kế vào sự thành công của nhiều doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tể ... trên khắp the giới. Càng ngày, kế toán t

Trong 1BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP HCMNGUYỀN Hưu PHÚTÓ CHỨC KÉ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TÓNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC Bộ GIAO THÔN

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng chung và kế toán trách nhiệm nói riêng là một lình vực vẫn còn khá mới mê. Tông công ty xây dựng là một đơn vị có nhiều công ty thành viên hoạt động

trong nhiều lình vực khác nhau. Phạm vi hoạt động cúa Tông công ty xây dựng trãi rộng, cơ che quàn lý tài chính đôi với các công ty thánh viên cùng kh (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

á đa dạng nên việc đánh giá thành quà quân lý cúa lừng dơn vị. bộ phận, cá nhân ớ các công ty và toàn bộ Tòng công ty vần còn nhiều bất cập. Bên cạnh

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

đó, chất lượng các cóng trình xây dựng hiện nay có thể nói rất thấp, không đàm bão đúng thiết kế vù thật đãng báo động. Công trình xây dựng đường mới

Trong 1BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP HCMNGUYỀN Hưu PHÚTÓ CHỨC KÉ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TÓNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC Bộ GIAO THÔN

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựngng trong vùng. Công trình Thúy diện la Krêl vờ đập do thấm nước, lồi kỳ thuật ... nhừng thông tin như vậy trùn lan trên các một báo thường ngày. Thục

trạng thất thoát, lãng phí và tiêu cực trong xây dựng cơ bân đà được đáng tãi nhiêu trên các phương tiện truyền thông và lại nhiêu diễn đàn. gây nhức (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

nhôi trong toàn xã hội. Thi công không đám bão khối lượng theo thiết kế được phê duyệt hoặc thi công không dứng thiết kế dần đen phái phá di làm lại;

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

sừ dụng vật liệu không dam bão chất lượng: khai khống khối lượng: ân bớt vật liệu, chất lượng công trình không dam bão... gây lãng phí lớn trong quá t

Trong 1BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP HCMNGUYỀN Hưu PHÚTÓ CHỨC KÉ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TÓNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC Bộ GIAO THÔN

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựngến môi trường và xà hội. Điên hình lù các vụ việc người dân bức xúc vì bụi do các dơn vị thi cóng gây ra đà chặn đường không cho xe. máy đơn vị thi cô

ng làm chậm (rề tiến độ; không chịu hợp tác di dời... , thậm chí tiêu cực đen mức đà đập phá trụ sở làm việc của đơn vị thi công. Tuy nhiên, những vấn (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

đề nêu trên không dẻ gì tìm thấy được đối tượng hay bộ phận nào chịu (rách nhiệm cũng như các còng ty phái tiêu lòn thêm nhiều chi phí cho việc khấc

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

phục hậu quà.Cạnh tranh toàn cầu ngày càng diễn ra gay găl cộng với những thay đôi không ngừng cũa khoa học còng nghệ, mói trường cạnh tranh dần đen c

Trong 1BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP HCMNGUYỀN Hưu PHÚTÓ CHỨC KÉ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TÓNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC Bộ GIAO THÔN

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựngquyết định hiện nay bên cạnh các chi tiêu tài chính còn phái xét đen các chi tiêu phi tài chính ...Trong báo cáo quốc gia về Thực hiện phát triển bền

vừng ở Việt Nam tại Hội nghị cấp cao cùa Liên hợp quốc về phát triền bền vừng (RỈO + 20). mục tiêu tổng quát của Định hướng chiến lược phát triên ben (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

vừng ở Việt Nam là “Dạt dược sự đầy dù về vật chat, sự giàu có về tinh thằn và văn hóa. sự hình đang cùa các công dân và sự đồng thuận cũa xã hội. sự

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

hài hòa giừa con người và tự nhiên: phát triển phái kết hợp chặt chè. họp lý và hài hòa dược ha mặt là phát triển kinh tể, phát triên xà hội và bão vệ

Trong 1BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP HCMNGUYỀN Hưu PHÚTÓ CHỨC KÉ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TÓNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC Bộ GIAO THÔN

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựngtrong tiến trình phát triển và hội nhập, vấn đề bão vệ mói trưởng, nâng cao chắt lượng cuộc sống ... đôi hôi các đơn vị thi công xây lẩp phải chu động

quan tâm. đánh giá trách nhiệm quân lý cùa các bộ phận có liên quan đến các vấn đề trên.Để thực hiện được nhừng vấn đề và các yêu cầu nêu trên, cần t (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

hiết phái có một công cụ kiêm soát hữu hiệu giúp cho nhà quăn lý thực hiện việc kiêm soát quân lý trong môi trường cạnh tranh toàn cầu hiện nay: phù h

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

ợp với xu thế hội nhập, phát triền bền vừng. Tố chức hệ thống kế toán trách nhiệm trong các tông công ty xây dựng là một trong nhừng công cụ cần thiết

Trong 1BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP HCMNGUYỀN Hưu PHÚTÓ CHỨC KÉ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TÓNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC Bộ GIAO THÔN

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựngiá đà quyết định chọn đề tài “Tổ chức kế toán trách nhiệm trong các Tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận rái” lãm đê tài nghiên cứu cho luận

án cúa mình.2.Tông quan về tình hình nghiên cứu kê toán trách nhiệm2.1. Tinh hình nghiên cứu ngoài nướcNhu câu vê thông tin đê hoạch định và kiêm soát (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

tài chính hoạt động sân xuất kinh doanh đà thúc đây sự hình thành kế toán trách nhiệm (Responsibility Accounting). Từ khi Robert Anthony giới thiệu q

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

uyên sách kế toán quăn trị năm 1956 tập trung vào ba vấn đề chính: giới thiệu kể toán quan trị lã gì. lãm thế nào cỏ thê hệ thống và phân tích vấn đề

Trong 1BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP HCMNGUYỀN Hưu PHÚTÓ CHỨC KÉ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TÓNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC Bộ GIAO THÔN

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựngiệm nói riêng được nhiêu sự quan tâm. nghiên cứu của các chuyên gia. nhà khoa học.-Martin N. Kellogg (1962) thông qua công trình 'Fundamentals of Resp

onsibility' Accounting" đăng trên tạp chí “National Association of Accountants” đà trình bày những nghiên cứu về sự phát triền của kế toán trách nhiệm (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

trong mối quan hệ giửa kể toán trách nhiệm với co cấu lồ chức, kế toán (rách nhiệm với kế toán chi phí. kế toán trách nhiệm với ngân sách, kế toán tr

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

ách nhiệm với kiểm soát chi phí. Kế toán trách nhiệm có mối quan hệ chặt chè với phân cấp quân lý và với kế toán chi phí. Nguyên tắc đê thiết lập một

Trong 1BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP HCMNGUYỀN Hưu PHÚTÓ CHỨC KÉ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TÓNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC Bộ GIAO THÔN

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựngđược phân chia: yêu cầu các bộ phận này phái lập các báo cáo và (hực hiện giám sát từng cấp quàn lý. Ngoài ra. (ác giã cùng đề cập đến hệ thống kế toá

n chi phi dược sữ dụng như là cóng cụ quân lý. trước hết phái gán trách nhiệm cho từng khoan chi phi. Đề kiểm soát được chi phí thì cằn phái tìm hiếu (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

và xác định được nguồn gốc phát sinh chi phí.-Tác giã Joseph p. Vogel (1962) cũng đà bàn về kế toán trách nhiệm (hông qua công trình “Rudiments of Res

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

ponsibility Accounting in Public Utilities” đãng (rên tạp chi “National Association of Accountants”. Ke toán trách nhiệm trước hết được sử dụng dê kiê

Trong 1BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP HCMNGUYỀN Hưu PHÚTÓ CHỨC KÉ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TÓNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC Bộ GIAO THÔN

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng kê phù hợp với cơ cấu tô chức cùa tùng doanh nghiệp, tùy thuộc vào quy mô hoạt dộng mà phân cấp quan lý. Kê toán (rách nhiệm phai được xây dựng (rên

CƯ SƯ phân cấp quàn lý nhằm thu thập thông tin cùng như kiểm soát thông tin tại các bộ phận, tù dỏ cung cap (hông (in cho nhà quan (rị ra quyết định m (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

ộl cách có hiệu quà. Việc làm này theo tác già là không hể dơn gián.-Năm 1963. NJ. Gordon đà (hỏng qua cóng (rinh “ĩớHWíf a Theory of Responsibility A

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

ccounting System" dâng trên tạp chi “National Association of Accountants ” đà trình bày nhưng nghiên cứu về lý thuyết cũa hệ (hổng ké toán trách nhiệm

Trong 1BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP HCMNGUYỀN Hưu PHÚTÓ CHỨC KÉ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TÓNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC Bộ GIAO THÔN

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựnglý và có tổ chức. Lý thuyết tổ chức dược quan tâm trong mối quan hệ với phàn quyền. Vì vậy. nghiên cứu về kế toán trách nhiệm là nghiên cứu đến vấn đề

về kinh tế làn xã hội.-Tác giã Ahmed Belkaoui (1981) thông qua công trình ‘ The Relationship between self- disclosure Style and Attitude to Responsib (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

ility Accounting” đăng trên tạp chi “Organization and Society. Vol.6, N4, p I8Ỉ-Ỉ89” dã trình bày những nghiên cứu chuyên sâu về khái niệm, điều kiện

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

thực hiện kế (oán (rách nhiệm (rong tó chức với phương pháp nghiên cứu cụ thê. Nhiều khái niệm mới liên quan đến kế (oán (rách nhiệm cùng được tác gia

Trong 1BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP HCMNGUYỀN Hưu PHÚTÓ CHỨC KÉ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TÓNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC Bộ GIAO THÔN

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựngng sự thành công cùa hệ (hòng kế toán trách nhiệm vì nhà quan lý phải tự chịu trách nhiệm về hiệu quả của dơn vị mình.-Bên cạnh các nghiên cứu VC lý I

huyci. các nghiên cứu (hực nghiệm ve kê toán trách nhiệm cũng dần dẩn dược triển khai, ứng dụng. Nãm 1992, các tãc giá Brian P.Bloomlìcld Rod Coombs. (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

David J. Cooper. David Rea đà nghiên cứu. phán tích hệ thống thông tin quân lý trong bệnh viện tại Anh qua công trình “Machines and Manoeuvres: Respon

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Tổng Công Ty Xây Dựng

sibility Accounting and the Construction of Hospital Information Systems”. Năm 1977. tác giã Shih. Michael Sĩĩ đà thực hiện quá trình điều tra làm thế