KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Các Đơn Vị Dự Toán Trực Thuộc Bộ Quốc Phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         219 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Các Đơn Vị Dự Toán Trực Thuộc Bộ Quốc Phòng

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Các Đơn Vị Dự Toán Trực Thuộc Bộ Quốc Phòng

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QỪÔC DÂNPHẠM BÍNH NGỌTÓ CHỨC HỆ THỐNG KIEM soát nội bộ TRONG CÁC ĐON VỊ Dự TOÁN TRỰC THUỌC BỘ QUỐC PHÒNG

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Các Đơn Vị Dự Toán Trực Thuộc Bộ Quốc PhòngGChuyên ngành: Kẻ toán Kiếm toán và Phan tích Ma sổ: 62.34.30.01LUẬN ÁN TIẾN Si KINH TẾNGUỜI HUỚNG DẦN KHOA HỌC:1.GS.TS. Nguyên Quang Quý nh2.PGS.TS.

Dinh Trọng HanhHà Nội, 2011iLÒI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan Luận án này là công trình của riêng tôi. Số liệu sư dụng trong Luận án là trung thực. Những k (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Các Đơn Vị Dự Toán Trực Thuộc Bộ Quốc Phòng

ết quà cua Luận cán chưa từng được công bố trong bất cứ cóng trình nào khác.iiLỜI CẢM ƠNTác giã xin bày tó sự biết ơn sân sắc tởi người hướng dần khoa

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Các Đơn Vị Dự Toán Trực Thuộc Bộ Quốc Phòng

học, đà nhiệt tinh hướng dẫn Tác giá hoàn thành Luận án.Tác giã xin bày tó sự câm ơn Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Viện Đào tạo Sau đại học Trường

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QỪÔC DÂNPHẠM BÍNH NGỌTÓ CHỨC HỆ THỐNG KIEM soát nội bộ TRONG CÁC ĐON VỊ Dự TOÁN TRỰC THUỌC BỘ QUỐC PHÒNG

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Các Đơn Vị Dự Toán Trực Thuộc Bộ Quốc Phòngquý báu trong quá trinh thu thập tài liệu, trao đôi kinh nghiệm, góp ý sữa chừa Luận án cũa thù trướng phòng tài chinh các đơn vị, Thù trưởng Cục Tài

chính - Bộ Quốc phòng, các chuyên gia kiểm toán tại Phòng Kiêm toán - Cục Tài chinh.Cuối cùng. Tác giã muốn bày tó lời cảm ơn tới toàn thê gia đinh đà (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Các Đơn Vị Dự Toán Trực Thuộc Bộ Quốc Phòng

động viền, giúp dờ Tâc già trong suốt quá trình nghiên cứu vả hoãn thành Luận ániii.MỤC LỤCTrangLời cam đoaniLời câm ơniiMục lụciiiDanh mục chừ viết

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Các Đơn Vị Dự Toán Trực Thuộc Bộ Quốc Phòng

tắtviDanh mục sơ đồ. bângviiLÒI MỎ DẤU1Chương 1: NHỮNG VẢN ĐẺ LÝ LUẠN cơ BÁN VẺ TO CHƯC IIẸTHÔNG KIÊM SOÁ T NỘI BỘ TRONG CẤC DON VỊ DỤ’ TOÁN I Rực 10

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QỪÔC DÂNPHẠM BÍNH NGỌTÓ CHỨC HỆ THỐNG KIEM soát nội bộ TRONG CÁC ĐON VỊ Dự TOÁN TRỰC THUỌC BỘ QUỐC PHÒNG

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Các Đơn Vị Dự Toán Trực Thuộc Bộ Quốc Phòng nội bộ171.1.3.Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong một đơn vị261.2.Dậc diêm cùa đơn vị dự toán trực thuộc bộ quốc phòng với tô chức hệ 28 thống ki

ểm soát nội bộ1.2.1.Đặc diêm hoạt động và tô chức quăn lý của đơn vị dư toán trực thuộc 28 bộ quốc phòng VỚI tố chúc hệ thống kiểm soát nội bộ (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Các Đơn Vị Dự Toán Trực Thuộc Bộ Quốc Phòng

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QỪÔC DÂNPHẠM BÍNH NGỌTÓ CHỨC HỆ THỐNG KIEM soát nội bộ TRONG CÁC ĐON VỊ Dự TOÁN TRỰC THUỌC BỘ QUỐC PHÒNG