KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Khu Công Nghiệp Đối Với Sự Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Tỉnh Bình Dương

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         211 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Khu Công Nghiệp Đối Với Sự Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Tỉnh Bình Dương

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Khu Công Nghiệp Đối Với Sự Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Tỉnh Bình Dương

BỢ GIÁO ĐỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHWPH AM NGUYỀN NGỌC ANHTÁC ĐỌNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐÓI vói SỤ PHÁT TRIÉN KINH TÉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Khu Công Nghiệp Đối Với Sự Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Tỉnh Bình DươngÉ - XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNGLUẬN ÁN TIÉN SĨ KINH TÉThành phố Hồ Chí Minh, năm 2018BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ THÀNH PHÔ HÓ CHÍ MINHPHẠM

NGUYỄN NGỌC ANHTÁC ĐỌNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐÓI vói SỤ PHÁT TRIỂN KINH TÉ - XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNGChuyên ngành: Kinh tế chính trị Mà ngành: 93101 (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Khu Công Nghiệp Đối Với Sự Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Tỉnh Bình Dương

02NGƯỜI HƯỚNG DẰN KHOA HỌC1.TS. LƯU THỊ KIM HOA2.TS. TẤN XƯẦN BÀOLUẬN ÁN TIÉN Sỉ KTNH TÉThành phố Hồ Chí Minh, nám 2018LỜ1 CAM DOANlôi xin cam đoan Lu

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Khu Công Nghiệp Đối Với Sự Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Tỉnh Bình Dương

ận án liên sĩ: “Tác động cùa các khu công nghiộp đôi với sự phát triển kinh tế - xã hội tinh Binh Dương” là công trình nghiên cửu khoa học cua riêng l

BỢ GIÁO ĐỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHWPH AM NGUYỀN NGỌC ANHTÁC ĐỌNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐÓI vói SỤ PHÁT TRIÉN KINH TÉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Khu Công Nghiệp Đối Với Sự Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Tỉnh Bình Dươngnh nghiên cứu nào khác.Thành pho ỉỉò Chí Minh, ỉĩỊỊÙy 20 ihánỊỊ 4 ĩùhn 2018Người cam đoanPhạm Nguyền Ngọc Anhii.MỤC LỤCLòi cam đoan...................

........................................ iMục lục............................................................... liDanh mục các chữ viết tằt.......... (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Khu Công Nghiệp Đối Với Sự Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Tỉnh Bình Dương

................................... viDanh mục các Bàng. Biểu đồ, Hình vẽ.................................. vilMO DẤU.................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Khu Công Nghiệp Đối Với Sự Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Tỉnh Bình Dương

................................ 1CHƯƠNG 1: Cơ SỚ LÝ LUẬN VÀ THựC TIỀN VẺ TẤC DỌNG CỦA 17 CÁC KHI CÔNG NGHIỆP ĐÓI VỞI sự PHÁT TRIEN KINH TÉ - XÂ HỘI C

BỢ GIÁO ĐỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHWPH AM NGUYỀN NGỌC ANHTÁC ĐỌNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐÓI vói SỤ PHÁT TRIÉN KINH TÉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Khu Công Nghiệp Đối Với Sự Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Tỉnh Bình Dương niệm về khu công nghiệp và lác động cùa khu công nghiệp đối 17 với sự phát triển kinh tế - xả hội của địa phương....................1.1.2.Tổng quan l

ý thuyết liên quan đến vấn đề công nghiệp hóa và phát 21triên khu công nghiệp............................................. (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Khu Công Nghiệp Đối Với Sự Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Tỉnh Bình Dương

BỢ GIÁO ĐỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHWPH AM NGUYỀN NGỌC ANHTÁC ĐỌNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐÓI vói SỤ PHÁT TRIÉN KINH TÉ