KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Hiệp Định Thương Mại Đến Xuất Khẩu Gạo Của Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         204 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Hiệp Định Thương Mại Đến Xuất Khẩu Gạo Của Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Hiệp Định Thương Mại Đến Xuất Khẩu Gạo Của Việt Nam

laBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN ----------fcrfir . "vS-vS-NGUYÊN THỊ THANH HUYÊNTÁC ĐỌNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI ĐÉN XUẤ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Hiệp Định Thương Mại Đến Xuất Khẩu Gạo Của Việt NamẤT KHÂU GẠO CỦA VIỆT NAMLUẬN ÁN TIẾN Sĩ KÌNH TÉ HỌCHÀ NỘI-2019EliffiLỜI CAM DÕANTỏi đà đọc và hiếu về các hành vi vi phạm sự trung (hực (rong học thuậ

t. Tôi cam kểt bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do lôi lự (hực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.Hà Nội, ngày thá (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Hiệp Định Thương Mại Đến Xuất Khẩu Gạo Của Việt Nam

ng năm 2019 Tác giàNguyền Thị Thanh HuyềniiMỤC LỤCLỞ! CAM DOAN........................................................................iMỤC LỤC........

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Hiệp Định Thương Mại Đến Xuất Khẩu Gạo Của Việt Nam

.....................................................................iiDANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẤT....................................................VDA

laBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN ----------fcrfir . "vS-vS-NGUYÊN THỊ THANH HUYÊNTÁC ĐỌNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI ĐÉN XUẤ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Hiệp Định Thương Mại Đến Xuất Khẩu Gạo Của Việt NamixPHAN Mơ ĐẤU.................................................................1CHƯƠNG I TÔNG QUAN NGHIÊN cưu VẼ TÁC DỘNG CÙ.A HIỆP DỊNII THƯƠNG MẠI ĐÉ

N XUẤT KHẤU GẠO CUA VIẸT NAM..................................101.1.Các nghiền cửu về tác động cùa hiệp định thương mại đến xuất khau gạotrong quá trì (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Hiệp Định Thương Mại Đến Xuất Khẩu Gạo Của Việt Nam

nh hội nhập kinh tế quốc tế..................................10I. I. I. Các nghiên cứu về lợi ích của xuất khẩu và yếu lổ lác dộng đến xuất khẩu.101.1

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Hiệp Định Thương Mại Đến Xuất Khẩu Gạo Của Việt Nam

.2.Các nghiên cứu về lác dộng cùa các hiệp dịnh thương mại đến xuất khâu 13 l.ỉ.3. Các nghiên cứu về xuất khâu gạo và tác dộng cùa hiệp định thương mạ

laBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN ----------fcrfir . "vS-vS-NGUYÊN THỊ THANH HUYÊNTÁC ĐỌNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI ĐÉN XUẤ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Hiệp Định Thương Mại Đến Xuất Khẩu Gạo Của Việt Nam....25TIỂU KÉT CHƯƠNG I..........................................................27C HƯƠNG 2 cư SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QƯÓC TÉ VẾ THÍCH ƯNG VỚI TÁC

ĐỌNG CÙA HIẸP ĐỊNH THƯƠNG MẠI ĐẺN XUÁT KHÂU GẠO........................282.1.Cơ sớ lý luận về tác động cùa hiệp định thương mại đến xuất khâu gạo ... (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Hiệp Định Thương Mại Đến Xuất Khẩu Gạo Của Việt Nam

.282.1.1.Lý luận về các hiệp định thương mại...............................282.1.2.Xuất khâu gạo và tác động cùa hiệp định thương mại đen xuất khau gạ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Hiệp Định Thương Mại Đến Xuất Khẩu Gạo Của Việt Nam

o.......332.2.Kinh nghiệm quốc tế về thích ứng với (ác (lộng cua các hiệp định thươngmại den xuâl khâu gạo............................................

laBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN ----------fcrfir . "vS-vS-NGUYÊN THỊ THANH HUYÊNTÁC ĐỌNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI ĐÉN XUẤ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Hiệp Định Thương Mại Đến Xuất Khẩu Gạo Của Việt Nam.......542.2.3.Kinh nghiệm cùa Án Độ.............................................572.2.4.Bài học kinh nghiệm vê lác dộng cùa các hiệp dinh thương mại

dôi với xuâl (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Các Hiệp Định Thương Mại Đến Xuất Khẩu Gạo Của Việt Nam

laBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN ----------fcrfir . "vS-vS-NGUYÊN THỊ THANH HUYÊNTÁC ĐỌNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI ĐÉN XUẤ