KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Tích Hợp Cho Giáo Viên Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi GD

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         116 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Tích Hợp Cho Giáo Viên Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi GD

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Tích Hợp Cho Giáo Viên Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi GD

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMDƯƠNG DUY DÀNTơ CHÚC BỒI DUỎNG NĂNG LỤC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHƠ GIÁO VIÊN C ÁC TRƯỜNG PHƠ THÔNG DÂN Tộc BÁN TRÚ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Tích Hợp Cho Giáo Viên Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi GD TRƯNG HỌC CO so HUYỆN NẬM PỎ, TỈNH DIỆN BIÊN DÁP ỨNG YÊU CẢU DÕI MỚI GIÁO DỰCLUẬN VĂN THẠC sì KHOA HỌC GIÁO DựcTHÁI NGUYÊN - 2018DẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMDƯƠNG DUY DÀNTO CHÚC BỒI DƯỠNG NĂNG LỤC DẠY HỌC TÍCH HỌP CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG PHO THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC co só HƯYẸ (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Tích Hợp Cho Giáo Viên Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi GD

N NĂM PÒ, TTNTT DIẸN BIÊN DẤP ỬNG YÊU CÂU DÕI MỚI GIÁO DỤCNgành: QUẢN I.Ý GIÁO DỤC Mã số: 8.14.01.14LUẬN VĂN THẠC sì KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hướng dần:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Tích Hợp Cho Giáo Viên Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi GD

TS. NGUYỀN THÀNH KÌNHTHÁI NGUYÊN-2018LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đày là còng trinh nghiên cửu của riêng cá nhân tôi. Các số liệu, kết quá nghiên cứu

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMDƯƠNG DUY DÀNTơ CHÚC BỒI DUỎNG NĂNG LỤC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHƠ GIÁO VIÊN C ÁC TRƯỜNG PHƠ THÔNG DÂN Tộc BÁN TRÚ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Tích Hợp Cho Giáo Viên Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi GDọ num 20 ỉ 8Tác già luận vànDương Duy DimLời CẤM ƠNEm xin chân thành câm ơn Khoa sau đại học trường Đại học Sư Phạm - Dại học Thái Nguyên, các quý Thầ

y giáo. Cô giáo đà tận lình giang dạy. lạo điều kiên giúp đờ em trong suốt khóa học và trong việc hoàn thành luận vân cùa mình.Em xin chân thành bày ( (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Tích Hợp Cho Giáo Viên Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi GD

o lòng biết ơn sâu sắc (ới Người hướng dần khoa học. TS. Nguyền Thành Kinh (Dại học Sư phạm Thái Nguyên) đà tận tình chi hão. giúp dờ. dộng viên, cung

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Tích Hợp Cho Giáo Viên Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi GD

cấp lài liệu học lập thiết thực, quỷ báu dê giúp em hoàn (hành luận văn này.Em xin chân Ihành cam ơn Sỡ GD&ĐT Điên Biên, dồng nghiệp trong cơ quan, b

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMDƯƠNG DUY DÀNTơ CHÚC BỒI DUỎNG NĂNG LỤC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHƠ GIÁO VIÊN C ÁC TRƯỜNG PHƠ THÔNG DÂN Tộc BÁN TRÚ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Tích Hợp Cho Giáo Viên Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi GDg 9 nồm 20ỉ 8Tác giã luận vãnDưưnỊỊ Duy DầnMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN............................................................iLÒI CẤM ON.................

............................................iiMỤC LỰC...............................................................iiiĐANH MỤC CÁC TỪ VĨÉT TAT....... (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Tích Hợp Cho Giáo Viên Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi GD

........................................ivĐANH MỤC CÁC BẢNG.......................................................VDANH MỤC CÁC HÌNH..................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Tích Hợp Cho Giáo Viên Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi GD

....................................viMỞ DẪU..................................................................1

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMDƯƠNG DUY DÀNTơ CHÚC BỒI DUỎNG NĂNG LỤC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHƠ GIÁO VIÊN C ÁC TRƯỜNG PHƠ THÔNG DÂN Tộc BÁN TRÚ

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMDƯƠNG DUY DÀNTơ CHÚC BỒI DUỎNG NĂNG LỤC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHƠ GIÁO VIÊN C ÁC TRƯỜNG PHƠ THÔNG DÂN Tộc BÁN TRÚ