KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Trong Dạy Học Chương Khúc Xạ Ánh Sáng - Vật Lí 11

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         101 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Trong Dạy Học Chương Khúc Xạ Ánh Sáng - Vật Lí 11

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Trong Dạy Học Chương Khúc Xạ Ánh Sáng - Vật Lí 11

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMPHẠM .MINH CHÂMTO CHỨC DẠY HỌC THEO HỢP DÒNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG - VẶT LÍ 11Ngành: Lí luận

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Trong Dạy Học Chương Khúc Xạ Ánh Sáng - Vật Lí 11n & phirong pháp dạy học bộ môn Vậí lí Mà sổ: <8.14.01.11LUẶN VĂN TĨTẠC sĩ KHOA nọc GIÁO DỤCNgười hướng dần khoa học: GS.TS DÓ HƯƠNG TRẢTHÁI NGUYÊN -

2018LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan dây Là còng trình nghiên cứu cua riêng tòi. các số liêu vã kết quã nghiên cứu nêu trong luận vãn này Là hoàn toàn tru (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Trong Dạy Học Chương Khúc Xạ Ánh Sáng - Vật Lí 11

ng thực, chưa từng dược công bỗ trong bẩt kỳ một công trình cua các tãc gia não khác.Thái Nguyên. ỉháng 8 nãm 2018Tác già luận vănPhạm Minh ('hâmLỜI C

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Trong Dạy Học Chương Khúc Xạ Ánh Sáng - Vật Lí 11

ÀM ƠNTrước hết tòi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến GS.TS. Đỏ Hương Trà dà tận tinh định hướng, hướng dần tôi trong suốt quá trinh thực hiện nghiên cứu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMPHẠM .MINH CHÂMTO CHỨC DẠY HỌC THEO HỢP DÒNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG - VẶT LÍ 11Ngành: Lí luận

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Trong Dạy Học Chương Khúc Xạ Ánh Sáng - Vật Lí 11n Quang, các thầy cô giáo, hạn bè đồng nghiệp đà giúp đờ tôi hoàn thành luận vãn.Cuối cùng xin câm ơn gia dinh, bạn bê dà dộng viên hỗ trợ tôi trong s

uốt thời gian theo học cao học và hoàn thành luận ván.Thãi Nguyên, rháng 8 nõm 20 ì 8'l ác giả luận vãnPhạm Minh ChâmMỤC LỤCLời cam đoan.............. (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Trong Dạy Học Chương Khúc Xạ Ánh Sáng - Vật Lí 11

.......................................................iLòi cám ơn......................................................................iiMục lục.....

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Trong Dạy Học Chương Khúc Xạ Ánh Sáng - Vật Lí 11

...................................................................iiiDanh mục các kí hiệu, chừ viết (ất..............................................

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMPHẠM .MINH CHÂMTO CHỨC DẠY HỌC THEO HỢP DÒNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG - VẶT LÍ 11Ngành: Lí luận

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Trong Dạy Học Chương Khúc Xạ Ánh Sáng - Vật Lí 11..............viMÔ DẤU...........................................................................11.Lý do chọn dề lài.................................

............................12.Mục đích nghiên cứu..........................................................33.Đổi lượng nghiên cứu................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Trong Dạy Học Chương Khúc Xạ Ánh Sáng - Vật Lí 11

......................................34.Già thuyết khoa học..........................................................35.Nhiệm vụ nghiên cứu..........

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Trong Dạy Học Chương Khúc Xạ Ánh Sáng - Vật Lí 11

................................................36.Phạm vi nghiên cứu...........................................................47.Phương pháp nghiên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMPHẠM .MINH CHÂMTO CHỨC DẠY HỌC THEO HỢP DÒNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG - VẶT LÍ 11Ngành: Lí luận

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMPHẠM .MINH CHÂMTO CHỨC DẠY HỌC THEO HỢP DÒNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG - VẶT LÍ 11Ngành: Lí luận