KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Nội Dung Kiến Thức Chương Các Định Luật Bảo Toàn - Vật Lí 10

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         94 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Nội Dung Kiến Thức Chương Các Định Luật Bảo Toàn - Vật Lí 10

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Nội Dung Kiến Thức Chương Các Định Luật Bảo Toàn - Vật Lí 10

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI nọc sư PHẠMĐẶNG THỊ THÁOTÓ CHÚC DẠY HỌC THEO HỢP ĐÒNG NỘI DUNG KIÉN THỨC CHƯƠNG CÁC ĐỊNH LUẬT BÁO TOÀN - VẬT LÍ 10Ngành

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Nội Dung Kiến Thức Chương Các Định Luật Bảo Toàn - Vật Lí 10h: Li luận & phương pháp dạy học bộ môn Vật li Mà số: 8.14.01.11LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgirời hiróng dẫn: GS.TS. ĐO HƯƠNG TRÀTHÁI NGUYÊN -

2018LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là công trình nghiên cứu cũa riêng tòi. Các số liệu, kêt qua nghiên cứu trong luận vãn Là trung thục và chưa có a (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Nội Dung Kiến Thức Chương Các Định Luật Bảo Toàn - Vật Lí 10

i công bố trong một còng trình nào khác.Thái Nguyên, tháng 10 nãm 201 <3Tác giáĐặng Thị TháoLỜI CẤM ƠNTòi xin bày to lỏng cám ơn sâu sấc và thành kinh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Nội Dung Kiến Thức Chương Các Định Luật Bảo Toàn - Vật Lí 10

đến GS.TS Đồ Hương Trả -người đà tận tinh chi báo. hướng dần, giúp đờ. đôn đốc, động viên tôi trong suốt quá trình học lập và nghiên cứu để tôi có th

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI nọc sư PHẠMĐẶNG THỊ THÁOTÓ CHÚC DẠY HỌC THEO HỢP ĐÒNG NỘI DUNG KIÉN THỨC CHƯƠNG CÁC ĐỊNH LUẬT BÁO TOÀN - VẬT LÍ 10Ngành

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Nội Dung Kiến Thức Chương Các Định Luật Bảo Toàn - Vật Lí 10nghiên cứu.ròi xin trân trọng cám cm BGH và các thây cò giáo trường ỉ HP 1 Hoàng Quôc Việt (Vò Nhai. Thái Nguyên) dà tạo diều kiện thuận lợi dể tôi ti

ến hành thực nghiệm dể tài. Xin câm (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Nội Dung Kiến Thức Chương Các Định Luật Bảo Toàn - Vật Lí 10

c đồng nghiệp, bạn be. gia đình và những người thân dà luôn dộng viên, giúp dờ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cúu dè hoãn ihành luận vàn n

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Nội Dung Kiến Thức Chương Các Định Luật Bảo Toàn - Vật Lí 10

ày.Thái Nguyên, rháng 10 nỏm 2018Tác giáDạng Thị ThàoiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN..............................................................iLỜI CAM ƠN...

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI nọc sư PHẠMĐẶNG THỊ THÁOTÓ CHÚC DẠY HỌC THEO HỢP ĐÒNG NỘI DUNG KIÉN THỨC CHƯƠNG CÁC ĐỊNH LUẬT BÁO TOÀN - VẬT LÍ 10Ngành

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Nội Dung Kiến Thức Chương Các Định Luật Bảo Toàn - Vật Lí 10KÝ HIỆU, CHỪ VIÉT TÁT.......................................ivĐANH MỤC CÁC BÁNG.........................................................VDANH MỤC Sơ Đ

Ó. HÌNH.....................................................viMÔ DẤU....................................................................11.Lý do chọn (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Nội Dung Kiến Thức Chương Các Định Luật Bảo Toàn - Vật Lí 10

dể tài......................................................12.Mục liêu nghiên cứu....................................................23.Đồi tượng ngh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Dạy Học Theo Hợp Đồng Nội Dung Kiến Thức Chương Các Định Luật Bảo Toàn - Vật Lí 10

iên cứu...................................................34.(ìiâ ihuycl khoa học...................................................35.Nhiệm vụ nghiên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI nọc sư PHẠMĐẶNG THỊ THÁOTÓ CHÚC DẠY HỌC THEO HỢP ĐÒNG NỘI DUNG KIÉN THỨC CHƯƠNG CÁC ĐỊNH LUẬT BÁO TOÀN - VẬT LÍ 10Ngành

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI nọc sư PHẠMĐẶNG THỊ THÁOTÓ CHÚC DẠY HỌC THEO HỢP ĐÒNG NỘI DUNG KIÉN THỨC CHƯƠNG CÁC ĐỊNH LUẬT BÁO TOÀN - VẬT LÍ 10Ngành