KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Của Bệnh Do Ấu Trùng Cysticercus Cellulosae Gây Ra Ở Lợn (Bệnh Gạo Lợn) Tại Tỉnh Sơn La

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         99 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Của Bệnh Do Ấu Trùng Cysticercus Cellulosae Gây Ra Ở Lợn (Bệnh Gạo Lợn) Tại Tỉnh Sơn La

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Của Bệnh Do Ấu Trùng Cysticercus Cellulosae Gây Ra Ở Lợn (Bệnh Gạo Lợn) Tại Tỉnh Sơn La

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYỀN THỊ THÙYNGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH 1)0 ẤU TRÙNG CYSTICERCUS CELLULOSAE GÂY RA Ở LỢN (BỆNH G

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Của Bệnh Do Ấu Trùng Cysticercus Cellulosae Gây Ra Ở Lợn (Bệnh Gạo Lợn) Tại Tỉnh Sơn LaGẠO LỢN) TẠI TỈNH SƠN LALUẬN VĂN THẠC sĩ THÚ YTHÁI NGUYÊN - 2017ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYỀN THỊ THỦYNGHIÊN CỨU MỌT SÓ ĐẶC ĐIÉM C

ỦA BỆNH DO ẤU TRÙNG CYSTICERCUS CELLULOSAE GÂY RA Ở LỢN (BỆNH GẠO LỢN) TẠI TỈNH SƠN LANgành: Thú y Mã ngành: 60 64 01 01LUẬN VÀN THẠC sĩ THÚ YNgười hư (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Của Bệnh Do Ấu Trùng Cysticercus Cellulosae Gây Ra Ở Lợn (Bệnh Gạo Lợn) Tại Tỉnh Sơn La

ớng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyen Thị Kim LanTHÁI NGUYÊN-2017LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học cua chúng lôi. Các số li

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Của Bệnh Do Ấu Trùng Cysticercus Cellulosae Gây Ra Ở Lợn (Bệnh Gạo Lợn) Tại Tỉnh Sơn La

ệu và kết quả nghiên cửu trong luận văn là hoàn toàn trung thực, dược thực hiện theo đề tài cắp Bộ của GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan và đề tài luận án tiế

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYỀN THỊ THÙYNGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH 1)0 ẤU TRÙNG CYSTICERCUS CELLULOSAE GÂY RA Ở LỢN (BỆNH G

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Của Bệnh Do Ấu Trùng Cysticercus Cellulosae Gây Ra Ở Lợn (Bệnh Gạo Lợn) Tại Tỉnh Sơn La trích dần trong luận văn dã được chi rõ nguồn gốc.Thái Nguyên, tháng 10 năm 2017Tác giã luận vãnNguyễn Thị ThùyiiLỜI CẤM ƠNTrong suốt 2 năm học tập.

với nỏ lực cùa bán thân, tôi đã nhận được sự giúp đờ. hướng dản tận tình của nhiều cá nhân và tập thề. đến nay luận van của tôi đã dược hoàn thành. Nh (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Của Bệnh Do Ấu Trùng Cysticercus Cellulosae Gây Ra Ở Lợn (Bệnh Gạo Lợn) Tại Tỉnh Sơn La

ân dịp này. cho phép lôi dược lo lòng biết ơn và câm ơn chân thành tới:Ban Giám hiệu, phòng quàn lý và dào lạo Sau Đại học. Khoa Chân nuôi - Thú y cùn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Của Bệnh Do Ấu Trùng Cysticercus Cellulosae Gây Ra Ở Lợn (Bệnh Gạo Lợn) Tại Tỉnh Sơn La

g toàn thề cán bộ. giáng viên trường Dại học Nông lâm Thái Nguyên đã giúp dờ. chi báo lôi trong suối quá Irình học lập và nghiên cữu lại trường.Lành đ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYỀN THỊ THÙYNGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH 1)0 ẤU TRÙNG CYSTICERCUS CELLULOSAE GÂY RA Ở LỢN (BỆNH G

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Của Bệnh Do Ấu Trùng Cysticercus Cellulosae Gây Ra Ở Lợn (Bệnh Gạo Lợn) Tại Tỉnh Sơn Lađiều kiện giúp đờ tôi trong quá trình thực hiện đề tài.Với lòng biết ơn chán thành, lói gửi lời câm on sâu sắc lới: GS.TS. Nguyền Th| Kim Lan và NCS.

Đồ Thi Lan Phương đã tận tình chí bão. hướng dần và giúp đờ tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.Tôi xin chân thành cám (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Của Bệnh Do Ấu Trùng Cysticercus Cellulosae Gây Ra Ở Lợn (Bệnh Gạo Lợn) Tại Tỉnh Sơn La

ơn các cán bộ. nhân dân tại các địa điểm tiến hành thí nghiệm, các đồng nghiệp, bạn bè và gia đình đã tạo điêu kiện giúp đờ. động viên, khích lệ tôi t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Của Bệnh Do Ấu Trùng Cysticercus Cellulosae Gây Ra Ở Lợn (Bệnh Gạo Lợn) Tại Tỉnh Sơn La

rong quá trình nghiên cứu luận vãn.Xin chân thành cảm ơn!Thái Nguyên, tháng ỈO năm 2017Học viênNguyễn Thị ThùyiiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN..................

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYỀN THỊ THÙYNGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH 1)0 ẤU TRÙNG CYSTICERCUS CELLULOSAE GÂY RA Ở LỢN (BỆNH G

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Của Bệnh Do Ấu Trùng Cysticercus Cellulosae Gây Ra Ở Lợn (Bệnh Gạo Lợn) Tại Tỉnh Sơn La................................................................iiiDANH MỤC CÁC TỪ. CỤM TỪ VIÉT TÁT................................................vi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYỀN THỊ THÙYNGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH 1)0 ẤU TRÙNG CYSTICERCUS CELLULOSAE GÂY RA Ở LỢN (BỆNH G