KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá nguyện vọng của bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh ung thư về kế hoạch chăm sóc cuối đời bằng bộ công cụ go wish

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         116 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá nguyện vọng của bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh ung thư về kế hoạch chăm sóc cuối đời bằng bộ công cụ go wish

Đánh giá nguyện vọng của bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh ung thư về kế hoạch chăm sóc cuối đời bằng bộ công cụ go wish

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOB() Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÕ CHÍ MINH —oOo—DOÀN THỊ YÉN NHIĐÁNH GIÁ NGUYỆN VỌNGC ỦA NGƯỜI CAO TUỎI MÁC BỆNH UNG THƯ VÉ KÉ

Đánh giá nguyện vọng của bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh ung thư về kế hoạch chăm sóc cuối đời bằng bộ công cụ go wishÉ HOẠCH C HĂM SÓC CUÓI ĐỜIBẢNG BỌ CÔNG cụ GO WISHLUẶN VĂN THẠC sĩ Y HỌCIP. HÔ CHÍ MINH - NĂM 2021Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉDẠI HỌC Y Dược THÀNH PHÓ

HÔ CHÍ MINH --0O0--DOÀN THỊ YÉN NHIĐÁNH GIÁ NGUYỆN VỌNGCỬA NGƯỜI CAO TUÒĨ MÁC BẸNĨĨ UNG Tĩĩư VẺ KÉ HOẠC H CHĂM SÓC cuól ĐỜI BÀNG BỌ C ÔNG c ụ GO WISH Đánh giá nguyện vọng của bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh ung thư về kế hoạch chăm sóc cuối đời bằng bộ công cụ go wish

CHUYÊN NGÀNH: LÀO KHOAMÃ sỏ: 8720107LUẬN VAN TOT NGHIỆP THẠC sìNgười hướng dẫn khoa học:TS.BS.TilÂN HÀ NGỌC THÙIP. HỒ CHÍ MINH - NÁM 2021LỜĨ CAM DOANr

Đánh giá nguyện vọng của bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh ung thư về kế hoạch chăm sóc cuối đời bằng bộ công cụ go wish

ỏi xin cam đoan dây là còng trinh nghiên cứu của cá nhàn tôi. ('ác sô liệu (rong luận vãn là so liệu Hung (hực và chưa được ai còng bò (rong bàl kỳ cò

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOB() Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÕ CHÍ MINH —oOo—DOÀN THỊ YÉN NHIĐÁNH GIÁ NGUYỆN VỌNGC ỦA NGƯỜI CAO TUỎI MÁC BỆNH UNG THƯ VÉ KÉ

Đánh giá nguyện vọng của bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh ung thư về kế hoạch chăm sóc cuối đời bằng bộ công cụ go wish.........................11DANH MỤC TỪ VIẾT TẤT..........................................ivĐÓI CHIÉƯ THUẬT NGỪ ANH - VIỆT.............................

....VDANH MỤC BẢNG.................................................viDANH MỤC BIÉƯ ĐỎ.............................................viiDANH MỤC HÌNH.... Đánh giá nguyện vọng của bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh ung thư về kế hoạch chăm sóc cuối đời bằng bộ công cụ go wish

...........................................viiiĐẶT VÁN ĐẺ.....................................................I

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOB() Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÕ CHÍ MINH —oOo—DOÀN THỊ YÉN NHIĐÁNH GIÁ NGUYỆN VỌNGC ỦA NGƯỜI CAO TUỎI MÁC BỆNH UNG THƯ VÉ KÉ

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOB() Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÕ CHÍ MINH —oOo—DOÀN THỊ YÉN NHIĐÁNH GIÁ NGUYỆN VỌNGC ỦA NGƯỜI CAO TUỎI MÁC BỆNH UNG THƯ VÉ KÉ