KHO THƯ VIỆN 🔎

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         154 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

1MỚ ĐÂU1. Tính cấp thiết cùa đê tàiTại văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lân thứ X có nêu rõ “Phát huy lợi thê vê thủy sản, tạo thành một ngành

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản kinh tẽ mũi nhọn, vươn lên hàng đâu trong khu vực”[24]. Đây là nhừng tiên đê tạo điêu kiện vê mặt cơ chê chính sách cho các hoạt động khai thác, sản

xuất chế biên các sản phãm cá ngừ đại dương có cơ hội phát triển.Thực hiện đường lối chủ động và tích cực tham gia hội nhập quốc tê, Việt Nam đã tăng Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

cường ký kẽt các Hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước và khu vực trên thê giới. Trong quan hệ thương mại với Nhật Bân, Việt Nam với tư cách t

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

hành viên của ASEAN đã tham gia ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tẽ Toàn diện ASEAN -Nhật Bản (AJCEP). AJCEP được đánh giá là một Hiệp định thương mại tự

1MỚ ĐÂU1. Tính cấp thiết cùa đê tàiTại văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lân thứ X có nêu rõ “Phát huy lợi thê vê thủy sản, tạo thành một ngành

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản Hiệp định Ho'p tác kinh tê Việt Nam - Nhật Bàn (VJEPA) có hiệu lực lừ cuối năm 2009. Bên cạnh đó, Nhật Bàn và Việt Nam cùng là thành viên của Hiệp đị

nh Đổi tác toàn diện và tiên bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hiệp định CPTPP là một hiệp định thương mại lự do thê hệ mới, đã được ký kết ngày 08 th Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

áng 3 năm 20Ỉ8 và chính thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2018 đối với nhóm 6 nước đầu tiên hoàn tãt thủ tục phê chuẩn Hiệp định. Đối với Việt

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

Nam, Hiệp định có hiệu lực tù’ ngày 14 tháng 01 năm 2019.Với hai hiệp dinh thương mại lự do (FTA) trước là Việt Nam - Nhật Bàn và ASEAN - Nhật Bản, mộ

1MỚ ĐÂU1. Tính cấp thiết cùa đê tàiTại văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lân thứ X có nêu rõ “Phát huy lợi thê vê thủy sản, tạo thành một ngành

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bảndòng thuế, tương đương 93,6% kim ngạch xuất khấu của Việt Nam sang Nhật Bàn, và gân 90% số dòng thuế sau 5 năm.[3] Trong đó, nhiêu mặt hàng thủy sàn s

è được hưởng thuê 0% khi xuất khấu sang Nhật Bản, Trong đó, một số mặt hàng cá ngừ hiện chịu thuế từ 3,5% trở lên sè được miên thuế ngay lập tức hoặc Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

theo lộ trình giâm dân vê 0% vào năm thú’ 6 hoặc 11.Với việc xoá bỏ các dòng thuế cho hàng hoá của Việt Nam theo các FTA trước và Hiệp định CPTPP, nhi

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

êu mặt hàng xuất khấu sang Nhật Bàn đà tăng mạnh. Theo sô2liệu thống kê Hải quan, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản năm 2018 đ

1MỚ ĐÂU1. Tính cấp thiết cùa đê tàiTại văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lân thứ X có nêu rõ “Phát huy lợi thê vê thủy sản, tạo thành một ngành

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản hiện đã trở thành mặt hàng thủy sẩn xuất khấu đứng thứ 3 của Việt Nam sau tôm và cá ba sa. Đông thời, kim ngạch xuất khâii cá ngừ của Việt Nam sang N

hật Bân cùng chiêm vị trí thứ 3 sau 2 thị trường trọng điếm nhập khâu là EU và Mỳ.Tuy nhiên, việc gia tăng xuất khâu các ngừ sang thị trường Nhật bàn Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

đang chịu áp lực cạnh tranh lớn. Theo VASEP, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Việt Nam và Trung Quốc lần lượt là 5 nguồn cung cá ngừ đóng hộp của cho

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

thị trường Nhật Bàn, nhưng Việt Nam chỉ chiêm 5% thị phân tại phân khúc thị trường này, Thái Lan đang chiêm lĩnh tới 58%, Indonesia 19% và Philippine

1MỚ ĐÂU1. Tính cấp thiết cùa đê tàiTại văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lân thứ X có nêu rõ “Phát huy lợi thê vê thủy sản, tạo thành một ngành

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bảnị trường Nhật Bản. [60]Đôi với Việt Nam, trong nhiều năm qua thuỷ sàn luôn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Trong đó, cá ngừ đại dương được coi là một t

rong những mặt hàng có tiềm năng và lợi thê lớn, bởi nước ta có hơn 1 triệu km2 vùng biến đặc quyền kinh tê. Tuy nhiên, thực trạng xuất khấu cá ngừ củ Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

a Việt Nam chưa tương xứng với tiêm năng, đặc biệt với thị trường Nhật Bán. Đây là một thị trường có dung lượng lớn, Việt Nam -Nhật Bàn cũng đã ký kết

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

các hiệp định thương mại tự do VJEPA, AJCEP và CPTPP. Tuy nhiên, sàn phẩm cá ngừ của Việt Nam mới chỉ chiêm thị phân nhò trên thị trường này. Lý giải

1MỚ ĐÂU1. Tính cấp thiết cùa đê tàiTại văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lân thứ X có nêu rõ “Phát huy lợi thê vê thủy sản, tạo thành một ngành

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bảnh hàng Nhật Bản.Về mặt thực tiên, lợi thế cạnh tranh trên thị trường của doanh nghiệp trong xu thê toàn câu hóa, nhất là với các doanh nghiệp qui mô v

ừa và nhỏ sè không chì phụ thuộc vào năng lực của môi doanh nghiệp đó mà ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào sự liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp k Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

hác trong một chuồi giá trị, chuôi cung úYig sàn phẩm. Việc hoàn thiện chuôi cung ứng đối với sàn phẩm cá ngừ đại dương sè giúp cho các doanh nghiệp t

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

rong chuồi có sự tăng trường doanh thu và lợi nhuận ổn định, tăng tính cạnh tranh của sàn phãm cá ngừ Việt Nam tại thị trường Nhật Bản. Tù’ đó, sàn ph

1MỚ ĐÂU1. Tính cấp thiết cùa đê tàiTại văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lân thứ X có nêu rõ “Phát huy lợi thê vê thủy sản, tạo thành một ngành

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản chuồi cung ứng thuỷ sản và có đê cập đến chuồi cung ứng cá ngừ đại dương. Nhưng chưa có nghiên cứu hệ thống và đây đủ vê chuôi cung ứng sàn phẩm cá n

gừ và đặc biệt cho thị trường Nhật Bàn.Với các chính sách phát triển đánh bắt thủy hài sản hiện nay của chính phủ, như: Chính sách khuyến khích đâu tư Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

hiện đại hóa tàu cá, chính sách khuyến khích phát triển mô hình quản lý nghê cá cộng đòng, chính sách khuyên khích nuôi biến (thay thế Quyết định sô

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

126/2005/QĐ-TTg), chiến lược biến đến năm 2020 [4], chính sách đầu tư cơ sờ hạ tâng vùng nuôi trồng thủy sàn tập trung, chính sách đầu tư hệ thông kiế

1MỚ ĐÂU1. Tính cấp thiết cùa đê tàiTại văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lân thứ X có nêu rõ “Phát huy lợi thê vê thủy sản, tạo thành một ngành

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản ngừ đại dương, đáp ứng tốt hơn nhu câu của thị trường Nhật Bản, tạo điêu kiện có thế thâm nhập nhừng thị trường khó tính khác.Xuất phát tù’ nhừng vân

đê như trên, đê nâng cao hiệu quả khai thác Hiệp định thương mại Việt Nam - Nhật Bàn và các hiệp định có liên quan, nghiên cứu sinh lựa chọn đê tài " Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

Giải pháp hoàn thiện chuồi cung ứng sán phàm cá ngừ đại dương cho thị ưường Nhật Ban " làm đê tài luận án tiên sì thuộc chuyên ngành kinh doanh thương

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

mại.2. Tông quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đê tài luận án2.1. Tông quan các đê tài nghiên cửu trong nướcNghiên c

1MỚ ĐÂU1. Tính cấp thiết cùa đê tàiTại văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lân thứ X có nêu rõ “Phát huy lợi thê vê thủy sản, tạo thành một ngành

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản- Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chiên lược, Chính sách Công thương. Bộ Công Thương:“Cớc quy định về môi trường của Liên minh Châu Âu dõi với nhập khâ

u hàng nông, thuỷ sán và khả nàng đáp ứng của Việt Nam". Nghiên cứu này đâ thực hiện việc nghiên cứu các quy định vê môi trưòìig của Liên minh Châu Âu Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

đối với nhập khấu hàng nông, thuỷ sản; đánh giá tác động cùa các quy định vê môi trường cùa EU dõi với xuất khấu hàng nồng thuỷ sản Việt Nam và chi r

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

a những hạn chê cùa các doanh nghiệp xuất khấu trong việc đáp ứng các yêu cầu của thị trường EU. [12]4- Nguyền Thị Vân, Nguyền Thuần Anh, Trân Thị Bíc

1MỚ ĐÂU1. Tính cấp thiết cùa đê tàiTại văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lân thứ X có nêu rõ “Phát huy lợi thê vê thủy sản, tạo thành một ngành

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bảnphân tích và đánh giá các bên liên quan trong chuồi cung ứng sẩn phẩm khai thác hài sàn, khả năng đáp ứng và mõi liên kết giừa các bên liên quan, phân

tích điếm mạnh, điếm yêu của chuôi cung ứng điền hình. Dựa trên các dừ liệu phân tích vê hoạt động chuồi, nghiên cứu đã đề xuất mô hình chuồi cung ứn Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

g sản phẩm khai thác hài sản. Các giải pháp kỳ thuật tập trung vào việc kiểm soát chất lượng thực phẩm theo chuôi, tăng cường các chương trình đàm bẩo

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

chất lượng, trao đối thông tin trong chuồi và nhóm giẩi pháp quàn lý góp phân tăng cường hô trợ và giám sát thực hiện các giải pháp kỳ thuật. [36]- Đ

1MỚ ĐÂU1. Tính cấp thiết cùa đê tàiTại văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lân thứ X có nêu rõ “Phát huy lợi thê vê thủy sản, tạo thành một ngành

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bảniệt Nam gia nhập VvTO” - của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương. [34]Bài nghiên cứu, "Vài suy nghĩ về xây dựng môi liên kết phát triến

sản xuãt theo chuôi giá trị", của tác giả Võ Toàn Thắng. Nội dung bài nghiên cứu tập tiling vào vai trò của sự liên kết phát triên sản xuât theo chuồ Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

i giá trị. Xác định được loại sản phẩm đẽ nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bên vững theo lý thuyết quản trị chuôi nhâm thúc đầy mạnh mè tái câu

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

trúc ngành nông nghiệp, trong đó xác định rõ mối liên kết phát triển sàn xuất theo chuôi giá trị là những vâìi đê cân quan tâm nghiên cứu và ứng dụng

1MỚ ĐÂU1. Tính cấp thiết cùa đê tàiTại văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lân thứ X có nêu rõ “Phát huy lợi thê vê thủy sản, tạo thành một ngành

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bảncường nâng lực tham gia của hàng nông sán Việt Nam vào chuôi giá trị toàn câu, NXB Công thương, Hà Nội. Cuốn sách tập trung đến những nội dung, như :

Chuôi giá trị toàn cẫu, các khái niệm, phương thức tham gia chuôi giá trị toàn cầu, các đặc điếm của chuôi giá trị hàng nông sản thế giới, kinh nghiệm Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

cùa các nước tham gia vào chuồi giá trị toàn cầu hàng nông sản từ đó rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam. [27]Tác giả Huỳnh Thị Thu Sương (2012) ti

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

ến hành nghiên cứu về “Các nhân tô ảnh hưởng đến sự họp tác trong chuôi cung ứng đô gổ, trường hợp nghiên cứu: vùng Đông Nam Bộ”. Trong nghiên cứu, tá