KHO THƯ VIỆN 🔎

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         183 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam

Mở ĐÂU1Tính câp thiết của đê tàiTrong quá trình phát triến KT-XH ờ Việt Nam, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đóng vai trò quan trọng và khăn

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt namng định được vị trí cùa mình là trung gian tín dụng, trung gian thanh toán và tạo ra phương tiện thanh toán trong nền kinh tế. Có thẽ nói hoạt động củ

a NHTM liên quan đẽn hâu hẽt các lình vực của nền kinh tẽ. Nền kinh tẽ thê giới nói chung và Việt Nam nói riêng vừa trải qua khủng hoảng trâm trọng mà Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam

tâm điếm của cuộc khủng hoảng là hệ thông tài chính -ngân hàng. Trên thẽ giới, một loạt ngân hàng lớn như Washington Mutual, LehmonBrother đà bị sụp

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam

đố. Còn ở Việt Nam, trước năm 2012, nên kinh tẽ và hệ thõng ngân hàng thực thi chính sách tăng trường đây tham vọng và dần đẽn hệ lụy là thanh khoản c

Mở ĐÂU1Tính câp thiết của đê tàiTrong quá trình phát triến KT-XH ờ Việt Nam, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đóng vai trò quan trọng và khăn

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt namlệ như Navibank, Habubank, GP bank. Trước tình hình đó ngành ngân hàng đà và đang tiến hành tài cơ cấu hoạt động, điêu này gây ra xáo trộn toàn hệ thõ

ng và hao phí lớn sức lực, tiền của cùa xã hội. Do đó, về lâu dài cần có biện pháp quàn lý đẽ các NHTM hoạt động hiệu quà, bền vững.Theo số liệu cùa N Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam

gân hàng Nhà Nước, tính đến 31/12/2017, trong nước có 35 NHTM thì có 31 NHTM cố phần, trong số đó có 10 NHTM cõ phần niêm yết trên thị trường chứng kh

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam

oán. Do đó, tình hình tài chính của NHTM có ý nghĩa quan trọng đổi với các cố đông, là cơ sở đê họ ra quyết định. Đặc biệt với các NHTM cổ phân (NHTMC

Mở ĐÂU1Tính câp thiết của đê tàiTrong quá trình phát triến KT-XH ờ Việt Nam, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đóng vai trò quan trọng và khăn

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt namán Nhà Nước đưa ra. Ngoài ra, hoạt động của các NHTMCP niêm yẽt rất nhạy cảm với chân động chính trị- kinh tê- xà hội và ngược lại, biến động tài chín

h của các NHTMCP niêm yết tác động mạnh mẽ đến thị trường chúng khoán, đến toàn bộ nền kinh tế.Phân tích tài chính là công cụ đẽ nhộn thức các hiện tư Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam

ợng, quá trình và kết quà hoạt động kinh tẽ- tài chính. Phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết đưa ra đánh giá vè tình hình tài chính cùa ngân hàng t

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam

rong quá khứ và hiện tại, tù’ đó dự đoán vè tình hình tài chính trong tương lai làm cơ sờ cho các chù thẽ kinh tế đưa ra các quyết định phù hợp với lợ

Mở ĐÂU1Tính câp thiết của đê tàiTrong quá trình phát triến KT-XH ờ Việt Nam, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đóng vai trò quan trọng và khăn

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt namoàng hiện nay.1Như vậy, NHTMCP niêm yết có vị (rí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và phân tích tài chính là công cụ cao cấp, không thẽ thiếu đẽ

quàn trị tài chính. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động phân tích tài chính cùa NHTMCP niêm yết vân còn giàn đo*n, nội dung phân tích chưa toàn diện. Đây cù Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam

ng là một trong những nguyên nhân dân đến khủng hoảng của hệ thông tài chính - ngân hàng.Nhìn nhận trên khía cạnh lí luận, đà có một số nghiên cún vê

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam

phân tích tài chính và phân tích hoạt động của NHTM nhưng chưa có nghiên cún nào chuyên sâu về nội dung phân tích tài chính NHTMCP niêm yếtXuất phát t

Mở ĐÂU1Tính câp thiết của đê tàiTrong quá trình phát triến KT-XH ờ Việt Nam, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đóng vai trò quan trọng và khăn

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt namniêm yêt ở Việt Nam”.2Mục tiêu nghiên cứu cùa luận ánMục tiêu cơ bàn, xuyên suốt cùa luận án là úng dụng khung lý thuyết vẽ nội dung phân tích tài chí

nh các NHTMCP và sừ dụng dừ liệu thực tế đẽ đánh giá thực trạng nội dung phân (ích tài chính của các NHTMCP niêm yết ờ Việt Nam. Từ đó, đẽ xuất các gi Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam

ài pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ờ Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phụ vụ quàn trị cùa các nhà quàn lý ngân

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam

hàng.Từ mục tiêu co' bản, mục tiêu cụ thê của luận án bao gôm:-Làm rô lý luận cơ bản vẽ NHTMCP, phân tích tài chính NHTMCP, đặc biệt là nội dung phân

Mở ĐÂU1Tính câp thiết của đê tàiTrong quá trình phát triến KT-XH ờ Việt Nam, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đóng vai trò quan trọng và khăn

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam và điều kiện thực hiện giãi pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yẽt ở Việt Nam.3Đôi tượng và phạm vi nghiên cứu- Đổi tượng n

ghiên cứu cùa luận án là: nội dung phân tích tài chính các NHTMCP- Phạm vi nghiên cứu+ Ve nội dung: Luận án tập (rung nghiên cứu lý luận và thực trạng Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam

, đê xuất giài pháp hoàn thiện nội dung phân tích tài chính cùa các NHTMCP nhâm cung cãp thông tin phục vụ quản trị ngân hàng.+Về không gian: Giới hạn

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam

tại các NHTMCP niêm yẽt ờ Việt Nam hiện nay + Vê thời gian: Luận án nghiên cún trong giai đoạn 2013-20174.Phương pháp nghiên cứu24.1.Phuong pháp luận

Mở ĐÂU1Tính câp thiết của đê tàiTrong quá trình phát triến KT-XH ờ Việt Nam, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đóng vai trò quan trọng và khăn

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam luận cho luận án. Phương pháp này là nền tảng đế tác giải lựa chọn các phương pháp nghiên cứu cụ thê nhằm giải quyết các vãn đé đặt ra.4.2.Phuong thứ

c tiẽp cậnĐê thực hiện được mục tiêu nghiên cứu đề ra, tác giả đà vận dụng kết hợp phương pháp định tính và định lượng. Phương pháp định tính được sử Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam

dụng nhằm mô tả và phân tích đặc điếm kinh doanh của NHTMCP, các nhân tô ảnh hường đẽn nội dung phân tích tài chính NHTMCP. Phương pháp định tính được

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam

thực hiện thông qua việc thu thập dữ liệu dưới dạng văn bàn, quyết định (dữ liệu dạng chừ), từ đó tiếp cận đối tượng nghiên cứu nhâm tìm cách mô tà v

Mở ĐÂU1Tính câp thiết của đê tàiTrong quá trình phát triến KT-XH ờ Việt Nam, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đóng vai trò quan trọng và khăn

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt namchính cũng như thực trạng phân tích tài chính cùa các NHTMCP niêm yết ở Việt Nam hiện nay.4.3.Quá trình thu thập dừ liệuĐê hoàn thành được mục tiêu củ

a luận án, tác già đã tiên hành thu thập các dừ liệu sơ cãp và dừ liệu thứ cấp.Dừ liệu sơ cãp là những dừ liệu mà tác giả tự thu thập được, chưa qua x Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam

ử lý và được thu thập thông qua phiẽu khảo sát dành cho các nhà quản lý, chuyên viên phụ trách tài chính của 9 NHTMCP niêm yết. Cách thức khảo sát là

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam

gũi phiẽu khảo sát qua Email hoặc gửi trực tiếp, gặp gờ trao đôi với những người liên quan.Dừ liệu thứ cấp là dũ’ liệu đà được xù’ lý bởi các NHTMCP n

Mở ĐÂU1Tính câp thiết của đê tàiTrong quá trình phát triến KT-XH ờ Việt Nam, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đóng vai trò quan trọng và khăn

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt namch trung thực và chính xác thực trạng nội dung phân tích tài chính cùa các NHTMCP niêm yết.4.4.Quá trình xừ lý dữ liệuTrên cơ sờ dừ liệu sơ cấp thu th

ập được, tác già đà tiến hành tống hợp, phân loại, lựa chọn và tóm lược đẽ có thế sù’ dụng được. Quá trình xừ lý dừ liệu thu thập bao gôm: kiểm tra dừ Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam

liệu, hiệu đính dừ liệu, nhập dừ liệu vào máy tính và sứ dụng các phần mềm như Google Docs, eview và Microsoft Excel đê tính toán, lập bàng tính, xử

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các NHTMCP niêm yết ở việt nam

lý và phân tích dừ liệu nhấm đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu. Bên cạnh đó, tác giả còn sử dụng các phương pháp phân tích mang tính nghiệp vụ - kỳ thu

Mở ĐÂU1Tính câp thiết của đê tàiTrong quá trình phát triến KT-XH ờ Việt Nam, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đóng vai trò quan trọng và khăn

Mở ĐÂU1Tính câp thiết của đê tàiTrong quá trình phát triến KT-XH ờ Việt Nam, các Ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng đóng vai trò quan trọng và khăn