KHO THƯ VIỆN 🔎

KẾ TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN THIẾT kế và CÔNG NGHỆ xây DỰNG VIỆT NAM

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         45 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: KẾ TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN THIẾT kế và CÔNG NGHỆ xây DỰNG VIỆT NAM

KẾ TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN THIẾT kế và CÔNG NGHỆ xây DỰNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN NGẢN HÀNG KHOA: KẼ TOÁN - KIẼM TOÁNCHUYÊN ĐÈ TỐT NGHIỆPĐÈ TÀI:KẼ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÕ PHĂN THIẾT KỄ VÀ

KẾ TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN THIẾT kế và CÔNG NGHỆ xây DỰNG VIỆT NAMÀ CÒNG NGHỆ XÂY DỰNG VIỆT NAMSinh viên thực hiện:Lý Thị PhưựngLớp:CD33- KTBKhóa học:2016- 2019Mà sinh viên:3354020162Giàng viên hướng (lãn: Thăy Nguyê

n Tiến ĐạtHà Nội, ngày tháng nămLỜI CAM ĐOANEm xin cam đoan đây là toàn bộ bài nghiên cứu của em , có sự hướng dần và hỏ trợ (ừ giáo viên hướng dần là KẾ TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN THIẾT kế và CÔNG NGHỆ xây DỰNG VIỆT NAM

thầy Nguyên tiến Đạt cùng VÓI các anh chị trong phòng kẽ toán của công ty Cô phần thiết kẽ và công nghệ xây dựng Việt Nam . Các nội dung nghiên cứu v

KẾ TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN THIẾT kế và CÔNG NGHỆ xây DỰNG VIỆT NAM

à kết quà trong đê tài này là hoàn toàn trung thực, chính xác chưa từng xuất hiện trên bất cứ một phương tiện nào. Các sô liệu bảng biểudùng đê đánh g

HỌC VIỆN NGẢN HÀNG KHOA: KẼ TOÁN - KIẼM TOÁNCHUYÊN ĐÈ TỐT NGHIỆPĐÈ TÀI:KẼ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÕ PHĂN THIẾT KỄ VÀ

KẾ TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN THIẾT kế và CÔNG NGHỆ xây DỰNG VIỆT NAMự hiệnLý Thị PhượngLỜI CẢM ƠNĐẽ hoàn thành (ốt chuyên đề này, lời đầu tiên em xin bày tò lòng biết ơn sâu sắc đẽn thây giáo Nguyền Tiến Đạt đâ tận tìn

h chu đáo hướng dần, giúp đờ và chi bào em (rong suốt quá (rình hoàn (hãnh chuyên đề.Tiẽp theo em xin cảm ơn các Thây, Cô khoa Kế Toán - Kiếm Toán của KẾ TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN THIẾT kế và CÔNG NGHỆ xây DỰNG VIỆT NAM

trường Học Viện Ngân hàng đã tận tình truyèn đạt kiến (hức cho em (rong suốt ba năm học ở trường.Mặc dù em đầ có nhiều cõ gâng nhưng do hạn chẽ về th

KẾ TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN THIẾT kế và CÔNG NGHỆ xây DỰNG VIỆT NAM

ời gian và kiến (hức nên chuyên đê này vân không tránh khỏi nhũng thiêu sót. Em rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu cùa (hăy Nguyên Tiến

HỌC VIỆN NGẢN HÀNG KHOA: KẼ TOÁN - KIẼM TOÁNCHUYÊN ĐÈ TỐT NGHIỆPĐÈ TÀI:KẼ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÕ PHĂN THIẾT KỄ VÀ

KẾ TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN THIẾT kế và CÔNG NGHỆ xây DỰNG VIỆT NAMLỜI CAM ĐOAN..........................................................................iLỜI CẢM ƠN.....................................................

......................iiMỤC LỤC iiiDANH MỤC BÀNG BIẾU...................................................................ivDANH MỤC VIẾT TẮT........... KẾ TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN THIẾT kế và CÔNG NGHỆ xây DỰNG VIỆT NAM

.........................................................viLỜI MỞ ĐẦU............................................................................1Chươ

KẾ TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN THIẾT kế và CÔNG NGHỆ xây DỰNG VIỆT NAM

ng 1 2GIỚI THIẸU CHUNG VÉ CỎNG TY CP THIẾT KẾ VÀ CÔNG NGHẸ XÂY DỰNG VIẸT NAM......................21.1Khái quát vè cõng ty CP thiết kế và cõng nghệ xâ

HỌC VIỆN NGẢN HÀNG KHOA: KẼ TOÁN - KIẼM TOÁNCHUYÊN ĐÈ TỐT NGHIỆPĐÈ TÀI:KẼ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÕ PHĂN THIẾT KỄ VÀ

HỌC VIỆN NGẢN HÀNG KHOA: KẼ TOÁN - KIẼM TOÁNCHUYÊN ĐÈ TỐT NGHIỆPĐÈ TÀI:KẼ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÕ PHĂN THIẾT KỄ VÀ