KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận Văn Thiết kế và thi công mô hình xe thăm dò môi trường

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         82 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Luận Văn Thiết kế và thi công mô hình xe thăm dò môi trường

Luận Văn Thiết kế và thi công mô hình xe thăm dò môi trường

iTRƯƠNG ĐH SPKT TP. Hơ CHI MINHKHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỮBộ MÔN ĐIỆN Tư CONG NGHIỆP - V SINHCỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NẤMĐỘC LẠP - Tự DO - HẠNH PHÚC .—0O0

Luận Văn Thiết kế và thi công mô hình xe thăm dò môi trường0—-Tp. IICM. ngày 05 tháng 01 năm 2019NHIỆM VỤ ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPHọ lên sinh viên:Chuyên ngành:Hệ dão tạo:Khóa:Nguyen Tiến HóaNgô Minh HiệpKỳ thuật Điện

- Điên ru Đại học chinh quy 2014MSSV: 14141117MSSV: 14141105Mà ngành: 41Mà hệ:1Lớp:14141DT2AI. TÊN DÊ TÀI:THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH XE THĂM DÒ MÔI Luận Văn Thiết kế và thi công mô hình xe thăm dò môi trường

TRƯỜNGII.NHIẸM VỤ1Các sô liệu ban đâu:•kil RASPBERRY PI 3•ARDUINO UNO R3•MODULE I.298N•SERVO SG90•MODULE DH 111•MODULE MPU-6050•CAMERA LOG!TECH2Nội d

Luận Văn Thiết kế và thi công mô hình xe thăm dò môi trường

ung lhực hiện:•Thiết kế giao diện web server diều khiên xe•I ,ivc camera trên webserver•Diêu khiên camera•Gửi dừ liệu câm biến lền web

iTRƯƠNG ĐH SPKT TP. Hơ CHI MINHKHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỮBộ MÔN ĐIỆN Tư CONG NGHIỆP - V SINHCỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NẤMĐỘC LẠP - Tự DO - HẠNH PHÚC .—0O0

iTRƯƠNG ĐH SPKT TP. Hơ CHI MINHKHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỮBộ MÔN ĐIỆN Tư CONG NGHIỆP - V SINHCỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NẤMĐỘC LẠP - Tự DO - HẠNH PHÚC .—0O0