KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận Văn Thiết kế và thi công Robot đánh trống trong trường học

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         99 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Luận Văn Thiết kế và thi công Robot đánh trống trong trường học

Luận Văn Thiết kế và thi công Robot đánh trống trong trường học

____BỌ GIẢO DỤC & DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM KỸ THUẬT TP. HÕ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TƯBỌ -MÔN ĐIỆN TƯ CÒNG NGHIỆP - Y SINHĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH

Luận Văn Thiết kế và thi công Robot đánh trống trong trường họcH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYÈN THÔNGĐÈ TÀI:THIẾT KÉ VÀ THI CÔNG ROBOT ĐÁNH TRỐNG TRƯÒNG HỌCGVHD: ThS Phan Vân Hoàn SVTH: Trần Trung Nam MSSV: 15141216 Nguy

ễn Gia Hậu MSSV: 15141155Tp. Hồ Chí Minh - 7/2019TRƯỜNG ĐH SPKT TP. HÒ CHÍ MINHKHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỪBộ MÔN ĐIỆN TỪ CÔNG NGHIỆP -Y SIN HCỌNG HÒA XẢ HỘI CHỦ Luận Văn Thiết kế và thi công Robot đánh trống trong trường học

NGHĨA VIỆT N AMĐỘC LẠP - Tự DO - HẠN H PHÍ C0O0-—Tp. HCM, ngày 3 tháng 7 năm 2019NHIỆM VỤ ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPHọ tên sinh viên: Trần Trung NamMSSV: 15141

Luận Văn Thiết kế và thi công Robot đánh trống trong trường học

216Nguyền Gia HậuMSSV: 15141155Chuyên ngành:Kỳ thuật Điện tử - Truyền thòngMà ngành:52510302Hệ đảo tạo:Đại học chính quyMà hệ:1Khóa:2015Lớp:15141DT1BI

____BỌ GIẢO DỤC & DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM KỸ THUẬT TP. HÕ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TƯBỌ -MÔN ĐIỆN TƯ CÒNG NGHIỆP - Y SINHĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH

Luận Văn Thiết kế và thi công Robot đánh trống trong trường họcn - .ARM STM32. Trường Đại học Sư Phạm Kỳ Thuật TP. Hồ Chi Minh. 2014.-Phan Vần Hoàn. Giáo trinh Vi Điều Khiên Nâng Cao. Trường Đại học Sư Phạm Kỳ Thu

ật TP. HỒ Chí Minh.2Nội dung thực hiện:-Hoạt động của các vi điểu khiên, màn hình cảm ứng.-Cách thức tạo ra một ứng dụng di động chạy trên nen tâng hệ Luận Văn Thiết kế và thi công Robot đánh trống trong trường học

điều hành Android.-Tim hiêu về thời gian thực.-Các ngôn ngữ lập trình, thiết kế.-Tim hiểu về hoạt động của động cơ cùng như các vật liệu về cơ khí.ii

____BỌ GIẢO DỤC & DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM KỸ THUẬT TP. HÕ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TƯBỌ -MÔN ĐIỆN TƯ CÒNG NGHIỆP - Y SINHĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH

____BỌ GIẢO DỤC & DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM KỸ THUẬT TP. HÕ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TƯBỌ -MÔN ĐIỆN TƯ CÒNG NGHIỆP - Y SINHĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH