KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả lành thương mô quanh chóp của phương pháp điều trị một và nhiều lần hẹn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         129 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả lành thương mô quanh chóp của phương pháp điều trị một và nhiều lần hẹn

Đánh giá kết quả lành thương mô quanh chóp của phương pháp điều trị một và nhiều lần hẹn

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TẺĐẠI HỌC Y Dược THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHTRÀN THỊ ĐẢNG NGỌCĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ LÀNH THƯƠNG MÔ QUANH CHÓP CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TR

Đánh giá kết quả lành thương mô quanh chóp của phương pháp điều trị một và nhiều lần hẹnRỊ MỘT VÀ NHIÈU LẦN HẸNLUẬN VÃN CHUYÊN KHOA C ÁP IITP. HÒ CHÍ MINH - NĂM 2020Bộ GIÁO DỤC VÁ ĐÀO TẠOBộ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHO HÒ CHÍ MINHTRẢN THỊ

ĐĂNG NGỌCĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ LÀNH THƯƠNG MÔ QUANH CHÓP CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIÊU TRỊ MỘT VÀ NHIÈU LẦN HẸNCHUYÊN NGÀNH: RANG HÀM .MẠT •MÃ SÔ: CK 62 72 28 15LU Đánh giá kết quả lành thương mô quanh chóp của phương pháp điều trị một và nhiều lần hẹn

ẬN VĂN CHUYÊN KHOA CÁP IINGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌCPGS.TS. NGÔ THỊ QUỲNH LANPGS.TS. PHẠM VÂN KHOATP. HÔ CHÍ .MINH - NÃM 2020LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan

Đánh giá kết quả lành thương mô quanh chóp của phương pháp điều trị một và nhiều lần hẹn

đây là công Irinh nghicn cứu khoa học cua ricng lôi. Các sô liệu, kcl qua ncu trong luận xán là trung (hực xà chưa lừng được công bô trong bất ki côn

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TẺĐẠI HỌC Y Dược THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHTRÀN THỊ ĐẢNG NGỌCĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ LÀNH THƯƠNG MÔ QUANH CHÓP CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TR

Đánh giá kết quả lành thương mô quanh chóp của phương pháp điều trị một và nhiều lần hẹnIÉT TẤT........................................ iDANH MỤC ĐOI CHIÊU THUẬT NGỪ VIỆT-ANH...................... iiDANH MỤC BÀNG..........................

....................iiiDANH MỤC HỈNH...............................................ivDANH MỰC Sơ ĐÕ VÀBIỂU ĐÓ.................................VDẠT VÁN Đánh giá kết quả lành thương mô quanh chóp của phương pháp điều trị một và nhiều lần hẹn

DẺ.................................................. 1C HƯƠNG 1: TÔNG QUAN TÀI LIÊU................................41.1.Đặc diêm giâi phẫu cùa hốc tu

Đánh giá kết quả lành thương mô quanh chóp của phương pháp điều trị một và nhiều lần hẹn

ỷ..........................41.2.Bệnh lý hoại tử túy.....................................5

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TẺĐẠI HỌC Y Dược THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHTRÀN THỊ ĐẢNG NGỌCĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ LÀNH THƯƠNG MÔ QUANH CHÓP CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TR

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TẺĐẠI HỌC Y Dược THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHTRÀN THỊ ĐẢNG NGỌCĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ LÀNH THƯƠNG MÔ QUANH CHÓP CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TR