KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả phẫu thuật nhũ tương hóa thể thủy tinh đặt kính nội nhãn mở rộng độ sâu tiêu cự

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         105 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả phẫu thuật nhũ tương hóa thể thủy tinh đặt kính nội nhãn mở rộng độ sâu tiêu cự

Đánh giá kết quả phẫu thuật nhũ tương hóa thể thủy tinh đặt kính nội nhãn mở rộng độ sâu tiêu cự

u11BỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH • • •NGỎ THỊ HỎNG III í:ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT NHỮ TƯƠNG HÓA THẺ THỦY TINH

Đánh giá kết quả phẫu thuật nhũ tương hóa thể thủy tinh đặt kính nội nhãn mở rộng độ sâu tiêu cự ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN MỎ RỘNG Độ SÂU TIÊU cựLUẬN \'ĂN CHUYÊN KHOA CẤP IIThành phố Hồ Chí Minlì - Năm 2020ìlítỉl11BỌ GIẢO DỰC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y D

ƯỢC THÀNH 1’HỎ nỏ CHÍ .MINHNGÔ THỊ HỎNG III ÉĐÁNH GIÁ KÉT QUÀ PHẢU THUẬT NHŨ TƯƠNG HÓA THÈ THỦY TINH ĐẠT KÍNH NỘI NHÃN MỠ RỘNG ĐỌ SÂU TIÊU cụChuyên ng Đánh giá kết quả phẫu thuật nhũ tương hóa thể thủy tinh đặt kính nội nhãn mở rộng độ sâu tiêu cự

ành: NHẢN’ KHOA Mã số: CK.62 72 56 (IILUẠN VĂN CHUYÊN KHOA CẮP IINgười hướng dần khoa học: PGS.TS.BS. NGUYÊN HỮU CHỨC BSCKII. NGÔ VĂN HỎNGThành phố nồ

Đánh giá kết quả phẫu thuật nhũ tương hóa thể thủy tinh đặt kính nội nhãn mở rộng độ sâu tiêu cự

Chi Minh - Năm 2020}Ị .............................................. ítLỜI CAM DOANTỏi xin cam đoan đê tài “Dỉinh giá kêt quà phẫu thuật nhũ tưưng

u11BỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH • • •NGỎ THỊ HỎNG III í:ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT NHỮ TƯƠNG HÓA THẺ THỦY TINH

Đánh giá kết quả phẫu thuật nhũ tương hóa thể thủy tinh đặt kính nội nhãn mở rộng độ sâu tiêu cự nguồn gốc trích dần rõ ràng và chưa từng dược ai công bố trong bất kỳ công trinh nghicn cứu nào khác.Tác giaNgô Thị nồng HuếMỤC Li eLỜI CAM ĐOANMỤC L

ỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẨT DANH MỤC CÁC BANG DANH MỤC ('Ác HÌNH VÈ - BIÈU DO DẬT VAN DỀ.....................................................1('hương Đánh giá kết quả phẫu thuật nhũ tương hóa thể thủy tinh đặt kính nội nhãn mở rộng độ sâu tiêu cự

1 TÔNG QUAN TÀI LIẸU...................................31.1.1‘ông quan vê bệnh lý dục thủy tinh thè.....................31.2.Sư lược VC kính nội nhàn

Đánh giá kết quả phẫu thuật nhũ tương hóa thể thủy tinh đặt kính nội nhãn mở rộng độ sâu tiêu cự

..................................111.3.l òng quan vê kinh nội nhãn mớ rộng dộ sâu tiêu cự (14)01).131.4.Tông quan nhùng nghicn cứu VC kính mớ rộng độ

u11BỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH • • •NGỎ THỊ HỎNG III í:ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT NHỮ TƯƠNG HÓA THẺ THỦY TINH

Đánh giá kết quả phẫu thuật nhũ tương hóa thể thủy tinh đặt kính nội nhãn mở rộng độ sâu tiêu cự2.1.Dôi tượng nghiên cứu.......................................272.2.Phương pháp nghicn cứu.....................................282.3.Phương pháp tiên

hành nghiên cứu...........................28 Đánh giá kết quả phẫu thuật nhũ tương hóa thể thủy tinh đặt kính nội nhãn mở rộng độ sâu tiêu cự

u11BỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH • • •NGỎ THỊ HỎNG III í:ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT NHỮ TƯƠNG HÓA THẺ THỦY TINH