KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đa tầng bằng phương pháp lấy nhân đệm và làm cứng lối trước

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         104 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đa tầng bằng phương pháp lấy nhân đệm và làm cứng lối trước

Đánh giá kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đa tầng bằng phương pháp lấy nhân đệm và làm cứng lối trước

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉDẠT nọc Y DƯỢC THÀNH PĨĨÓ ĨĨÒ CHÍ MINHPHẠM NGỌC ANHĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SÓNG co ĐA TẢNG BẰNG

Đánh giá kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đa tầng bằng phương pháp lấy nhân đệm và làm cứng lối trước PHƯONG PHÁP LẤY NHÂN ĐỆM VÀ LÀM CỨNG LÓI TRƯỚCChuyên ngành: Ngoại - thần kinh & Sọ não Mã số: CK 62 72 07 20LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA C ẤP 11Người hướng d

ẫn khoa học: TS. PHẠM ANH TUẢNTĨĨÀNĨI PĨĨÓ ĩ TÔ CHÍ MĨNĨĨ - NĂM 2020LỜI C AM ĐOANTói xin cam đoan đây là công irinh nghicn cứu cua ricng lôi. Các sô l Đánh giá kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đa tầng bằng phương pháp lấy nhân đệm và làm cứng lối trước

iệu trong luận vãn lả hoãn toàn trung thực vã chưa từng dược công bô trong bâl kỳ công trình nào khác.l ác giáPhạm Ngọc AnhMỤC LỤCTrangĐẠT VẲNĐẺ......

Đánh giá kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đa tầng bằng phương pháp lấy nhân đệm và làm cứng lối trước

.....................................................................1CHƯƠNG 1: TONG QUAN TÀI LIẸU....................................................

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉDẠT nọc Y DƯỢC THÀNH PĨĨÓ ĨĨÒ CHÍ MINHPHẠM NGỌC ANHĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SÓNG co ĐA TẢNG BẰNG

Đánh giá kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đa tầng bằng phương pháp lấy nhân đệm và làm cứng lối trước................31.1.2.Trong nước...............................................................41.2.Giãi phẫu cột song cồ............................

............................51.2.1.Cột sống cổ..............................................................51.2.2.Dặc điếm cột sống cồ............... Đánh giá kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đa tầng bằng phương pháp lấy nhân đệm và làm cứng lối trước

......................................61.2.3.Hệ thống nối các đốt sống................................................91.2.4.Túy sống cô..............

Đánh giá kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đa tầng bằng phương pháp lấy nhân đệm và làm cứng lối trước

...............................................131.2.5.Liên quan cột sống cô với các cấu trúc lân cận..........................161.3.Bệnh sinh cùa tho

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉDẠT nọc Y DƯỢC THÀNH PĨĨÓ ĨĨÒ CHÍ MINHPHẠM NGỌC ANHĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SÓNG co ĐA TẢNG BẰNG

Đánh giá kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đa tầng bằng phương pháp lấy nhân đệm và làm cứng lối trướchân loại dựa trên giái phẫu bệnh.......................................211.4.2.Phàn loại dựa trên mối tương quan với dây chang dọc sau................

.211.5.Triệu chứng lâm sàng........................................................221.5.1. Hội chứng chén ép rẻ...................................... Đánh giá kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đa tầng bằng phương pháp lấy nhân đệm và làm cứng lối trước

.............221.5.2.Hội chứng chèn ép tùy..................................................241.5.3.Hội chứng re - tùy................................

Đánh giá kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đa tầng bằng phương pháp lấy nhân đệm và làm cứng lối trước

......................251.6.Chắn doán...................................................................251.7.Cận lâm sàng............................

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉDẠT nọc Y DƯỢC THÀNH PĨĨÓ ĨĨÒ CHÍ MINHPHẠM NGỌC ANHĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SÓNG co ĐA TẢNG BẰNG

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉDẠT nọc Y DƯỢC THÀNH PĨĨÓ ĨĨÒ CHÍ MINHPHẠM NGỌC ANHĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SÓNG co ĐA TẢNG BẰNG