KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả sớm phương pháp bóc nhân tuyến tiền liệt bằng điện lưỡng cực tại bệnh viện bình dân

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         118 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả sớm phương pháp bóc nhân tuyến tiền liệt bằng điện lưỡng cực tại bệnh viện bình dân

Đánh giá kết quả sớm phương pháp bóc nhân tuyến tiền liệt bằng điện lưỡng cực tại bệnh viện bình dân

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ C HÍ MINHDƯƠNG CAO 1 RÍĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚNT PHƯƠNG PHÁP BÓC NHẢN TUYỂN TIỀN LIỆT BẢNG ĐIỆN L

Đánh giá kết quả sớm phương pháp bóc nhân tuyến tiền liệt bằng điện lưỡng cực tại bệnh viện bình dânLƯỠNG cục TẠT BỆNH VTỆN BÌNH DÂNNgành: Ngoại khoa (Ngoại Niêu) Mà số: 8720104LUẬN VÃN THẠC sĩ Y HỌCHướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYÊN PHÚC C AM HOÀNGT

HÀNH PHÓ Hỏ CHÍ MINH - Năm 2019lì------LỜI C AM ĐOANTôi xin cam đoan dây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. ('ác số lieu, kết qua trong luận văn Đánh giá kết quả sớm phương pháp bóc nhân tuyến tiền liệt bằng điện lưỡng cực tại bệnh viện bình dân

là trung thực và chưa từng được ai công bô trong bất kỹ công trinh nào khác.l ác giàDƯƠNG CAO TRỈimục: lụcTrangTrang phụ bìaLỜI ('AM ĐOAN.............

Đánh giá kết quả sớm phương pháp bóc nhân tuyến tiền liệt bằng điện lưỡng cực tại bệnh viện bình dân

.............................iMỤC LỤC...............................................iiDANI I MỤC ('I lừ VIÉT TẤT............................ivTỪ KHÓA

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ C HÍ MINHDƯƠNG CAO 1 RÍĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚNT PHƯƠNG PHÁP BÓC NHẢN TUYỂN TIỀN LIỆT BẢNG ĐIỆN L

Đánh giá kết quả sớm phương pháp bóc nhân tuyến tiền liệt bằng điện lưỡng cực tại bệnh viện bình dân......viiiDANH MỤC CÁC HÌNH.....................................ixDẠT VÁN DẺ.............................................1CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN TÀI LIEU

...........................41.1Giai phau học luyến liên liệt....................41.2('hân đoán tảng sinh lảnh tinh tuyên tiên liệt...91.3Diều trị tâng Đánh giá kết quả sớm phương pháp bóc nhân tuyến tiền liệt bằng điện lưỡng cực tại bệnh viện bình dân

sinh lành tính tuyên tiên liệt....141.4('ác phương pháp diều trị ngoại khoa ít xâm hại TSI 1-111.181.5Quá trinh phát triền về phẫu thuật diều trị TSI

Đánh giá kết quả sớm phương pháp bóc nhân tuyến tiền liệt bằng điện lưỡng cực tại bệnh viện bình dân

. ỉ -TI I. ờ Việt Nam .. 39CHƯƠNG 2: DÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu...................422.1Dịa đicm và thời gian nghiên cứu................422.2D

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ C HÍ MINHDƯƠNG CAO 1 RÍĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚNT PHƯƠNG PHÁP BÓC NHẢN TUYỂN TIỀN LIỆT BẢNG ĐIỆN L

Đánh giá kết quả sớm phương pháp bóc nhân tuyến tiền liệt bằng điện lưỡng cực tại bệnh viện bình dân...53

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ C HÍ MINHDƯƠNG CAO 1 RÍĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚNT PHƯƠNG PHÁP BÓC NHẢN TUYỂN TIỀN LIỆT BẢNG ĐIỆN L