KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lí Chi Phí Trong Quá Trình Thi Công Nhằm Giảm Giá Thành Công Trình Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 573 Thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         119 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lí Chi Phí Trong Quá Trình Thi Công Nhằm Giảm Giá Thành Công Trình Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 573 Thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lí Chi Phí Trong Quá Trình Thi Công Nhằm Giảm Giá Thành Công Trình Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 573 Thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng

LỜI CẤM ƠNTrong quá trình nghiên cửu và thực hiện luận văn, lác giã đà nhận được sự hướng dần tận tinh cua PGS.TS PHẠM HÙNG vã nhũng V kiến về chuyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lí Chi Phí Trong Quá Trình Thi Công Nhằm Giảm Giá Thành Công Trình Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 573 Thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng môn quý báu cùa các thày cô giáo trong khoa ('ông trinh, khoa Kinh le và Quân lý - Trường Đại học Thuy lơi cùng như sự giúp dờ cùa Công ty Cô phần Đầ

u tư và Xây dựng 573.rác giá xin chân thành câm om các thay cồ trong Trường Dại học 1 húy lợi đà chi bao và hướng dần khoa học và Cơ quan cung cấp số (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lí Chi Phí Trong Quá Trình Thi Công Nhằm Giảm Giá Thành Công Trình Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 573 Thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng

liệu trong quá trinh học tập. nghiên cứu và hoàn thành luận vân này.Do trình dỏ. kinh nghiệm cùng như thời gian nghiên cứu còn hạn ché nên Luận vàn kh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lí Chi Phí Trong Quá Trình Thi Công Nhằm Giảm Giá Thành Công Trình Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 573 Thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng

ó tránh khôi những thiêu sót. lác giá râl mong nhận được nhừng ý kiên dóng góp cua quý dộc giã.Xin tràn trọng cam ơn!Hù Nội, ĩiỊỊÙy 20 iháìiịỊ 5 năm 2

LỜI CẤM ƠNTrong quá trình nghiên cửu và thực hiện luận văn, lác giã đà nhận được sự hướng dần tận tinh cua PGS.TS PHẠM HÙNG vã nhũng V kiến về chuyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lí Chi Phí Trong Quá Trình Thi Công Nhằm Giảm Giá Thành Công Trình Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 573 Thuộc Tổng Công Ty Xây Dựngà kết quà trong luận ván là hoàn loàn trung thực và chưa được ai còng bố trước đây. Tất cà các trích dần dà dược ghi rõ nguồn gốc.l là Nội. ngày 20 th

áng 5 năm 20Ị 4Tác giá luận vãnNguyễn Tỉ ì ị Thiìy LinhMỤC LỤCMỜ ĐẤU:........................................................................11. Tinh (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lí Chi Phí Trong Quá Trình Thi Công Nhằm Giảm Giá Thành Công Trình Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 573 Thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng

cấp tlũết cũa dề tài:..................................................12.Mục đích của đê tài:........................................................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lí Chi Phí Trong Quá Trình Thi Công Nhằm Giảm Giá Thành Công Trình Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 573 Thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng

23.Phương pháp ngliièn cứu:....................................................24.Doi lượng và phạm vi nghiên cứu:....................................

LỜI CẤM ƠNTrong quá trình nghiên cửu và thực hiện luận văn, lác giã đà nhận được sự hướng dần tận tinh cua PGS.TS PHẠM HÙNG vã nhũng V kiến về chuyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lí Chi Phí Trong Quá Trình Thi Công Nhằm Giảm Giá Thành Công Trình Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 573 Thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng................37.Nội dung ctia hiận văn:.....................................................4CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN VÈ THI CÔNG XÂY DIJNG CÔNG TRÌNH V

À QUAN LÝ CHÍ PHÍ Till CÒNG XÂY DựNG còng trình..................................51.1TÔNG QUAN VÊ THI ('ÔNG XÂY Dl.-fNG ('ÔNG TRÌNH VÀ QUÁN I.Ý THICÔN (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lí Chi Phí Trong Quá Trình Thi Công Nhằm Giảm Giá Thành Công Trình Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 573 Thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng

G XÂY ĐỰNG CÔNG TRÌNH.......................................................51.1.1Tổng quan về thi công xây đụng công trinh...........................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lí Chi Phí Trong Quá Trình Thi Công Nhằm Giảm Giá Thành Công Trình Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 573 Thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng

.....51.1.2rông quan vê quán lý thi công xây dựng công trình........................61.2an Pin VÀ QUAN LÝ an Pin nn CÒNG XÂY DỤNG CÔNG TRÌNH..........

LỜI CẤM ƠNTrong quá trình nghiên cửu và thực hiện luận văn, lác giã đà nhận được sự hướng dần tận tinh cua PGS.TS PHẠM HÙNG vã nhũng V kiến về chuyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lí Chi Phí Trong Quá Trình Thi Công Nhằm Giảm Giá Thành Công Trình Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 573 Thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng...................lố1.3.CÁC QUY ĐINH IHEN HÀNH VẼ QUÁN LÝ cin Pin XÂY DỤNG CÓNG TRÌNH: 1813.1.Các quy định hiện hành về quàn lý du plú xây dưng......

.................181.3.2. Quyên và trách nhiệm của các bên trong quán lý chi phí đâu tư xây dựng còng trình(Theo nghị dịnh ỉ 122009 ND-CP về quan ĩý c (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lí Chi Phí Trong Quá Trình Thi Công Nhằm Giảm Giá Thành Công Trình Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 573 Thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng

hi phi dầu tư xảy dựng công ninh)...191.4 . NHÙNG NHÂN ró ẢNH HƯỜNG TỚI (’ÔNG TÁC QUẢN I.Ý CHI PHÍ I HI XÂY DỤNG TRONG QUÁ TRÌNII n n CÒNG;...........

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lí Chi Phí Trong Quá Trình Thi Công Nhằm Giảm Giá Thành Công Trình Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 573 Thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng

....................................221.4.1. Mặt bang thi công:....................................................22

LỜI CẤM ƠNTrong quá trình nghiên cửu và thực hiện luận văn, lác giã đà nhận được sự hướng dần tận tinh cua PGS.TS PHẠM HÙNG vã nhũng V kiến về chuyên

LỜI CẤM ƠNTrong quá trình nghiên cửu và thực hiện luận văn, lác giã đà nhận được sự hướng dần tận tinh cua PGS.TS PHẠM HÙNG vã nhũng V kiến về chuyên