KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả phẫu thuật các tổn thương lành tính thanh quản bằng soi treo năm 2019 2020 tại bệnh viện đa khoa cần thơ và bệnh viện tai mũi họng cần thơ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         125 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả phẫu thuật các tổn thương lành tính thanh quản bằng soi treo năm 2019 2020 tại bệnh viện đa khoa cần thơ và bệnh viện tai mũi họng cần thơ

Đánh giá kết quả phẫu thuật các tổn thương lành tính thanh quản bằng soi treo năm 2019 2020 tại bệnh viện đa khoa cần thơ và bệnh viện tai mũi họng cần thơ

BỌ GIÁO DỤC A À DÀO TẠOBỌ Y TẺTRƯỜNG DẠI HỌC Y Dược THÀNH PHÔ HÒ CHÍ MINHNGUYỀN THÀNH VÀNDÁNII GIÁ KÉT QUÀ PHAU TIIUẶTCÁC TON THƯƠNG LÀNH TÍNH THANH Q

Đánh giá kết quả phẫu thuật các tổn thương lành tính thanh quản bằng soi treo năm 2019 2020 tại bệnh viện đa khoa cần thơ và bệnh viện tai mũi họng cần thơQUẢNBÀNG SOI TREO NĂM 2019-2020 TẠI BỆNH VIỆN DA KHOA CẢN THƠ VÀ BẸNII VIẸN TAI MŨI HỌNG C AN THƠLUẠN VÃN CHUYÊN KHOA C ẤP IIChuyên ngành: All ì HỌNGM

ã số: CK 62 72 53 05THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH - NÃM 2020BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y Dược THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGUYỀN THÀNH VĂNĐÁNH GIẢ K Đánh giá kết quả phẫu thuật các tổn thương lành tính thanh quản bằng soi treo năm 2019 2020 tại bệnh viện đa khoa cần thơ và bệnh viện tai mũi họng cần thơ

ÉT QUẢ PHẢU THUẬTCÁC TỒN THƯƠNG LÀNH TÍNH THANH QUẢN BÀNG SOĨ TREO NĂM 2019-2020 TẠT BỆNH VIỆN ĐA KHO A CÀN THO VÀ BỆNH yiẸN TAI MŨĨ HỌNG CẢN THƠChuyê

Đánh giá kết quả phẫu thuật các tổn thương lành tính thanh quản bằng soi treo năm 2019 2020 tại bệnh viện đa khoa cần thơ và bệnh viện tai mũi họng cần thơ

n ngành: MŨI HỌNGMà số: CK 62 72 53 05LUẠN VÀN c-HUYÊN KHOA C ẤP IINGƯỜI III ÓNG DẦN KHOA HỌC: PGS.TS. VÒ mil BÌNHBSCKH. 1)1 ONG HƯU NGHỊTHÀNH PHÓ HỒ

BỌ GIÁO DỤC A À DÀO TẠOBỌ Y TẺTRƯỜNG DẠI HỌC Y Dược THÀNH PHÔ HÒ CHÍ MINHNGUYỀN THÀNH VÀNDÁNII GIÁ KÉT QUÀ PHAU TIIUẶTCÁC TON THƯƠNG LÀNH TÍNH THANH Q

Đánh giá kết quả phẫu thuật các tổn thương lành tính thanh quản bằng soi treo năm 2019 2020 tại bệnh viện đa khoa cần thơ và bệnh viện tai mũi họng cần thơưa từng dược công bô trong bât kỳ công trinh nào khác. Nêu có gì sai sót lôi xin chịu hoàn loàn trách nhiộm.ỉ ác giả luận vãnNguyền Thành VãniMỤC LỤCM

ỤC LỤC..............................................................iKÝ HIỆU VIET TẤT...................................................viiĐANH MỤC HÌ Đánh giá kết quả phẫu thuật các tổn thương lành tính thanh quản bằng soi treo năm 2019 2020 tại bệnh viện đa khoa cần thơ và bệnh viện tai mũi họng cần thơ

NH ÁNH.................................................viiiDANH MỤC CÁC BANG...................................................ixBẬT VAN BE...........

Đánh giá kết quả phẫu thuật các tổn thương lành tính thanh quản bằng soi treo năm 2019 2020 tại bệnh viện đa khoa cần thơ và bệnh viện tai mũi họng cần thơ

................................................I( hương 1. TỎNG QUAN TÀI LIỆU........................................31.1.C ÒNG TRÌNH NGHIÊN cửu VẾ T

BỌ GIÁO DỤC A À DÀO TẠOBỌ Y TẺTRƯỜNG DẠI HỌC Y Dược THÀNH PHÔ HÒ CHÍ MINHNGUYỀN THÀNH VÀNDÁNII GIÁ KÉT QUÀ PHAU TIIUẶTCÁC TON THƯƠNG LÀNH TÍNH THANH Q

BỌ GIÁO DỤC A À DÀO TẠOBỌ Y TẺTRƯỜNG DẠI HỌC Y Dược THÀNH PHÔ HÒ CHÍ MINHNGUYỀN THÀNH VÀNDÁNII GIÁ KÉT QUÀ PHAU TIIUẶTCÁC TON THƯƠNG LÀNH TÍNH THANH Q