KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá nguyên nhân và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu cục bộ tái phát

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         113 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá nguyên nhân và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu cục bộ tái phát

Đánh giá nguyên nhân và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu cục bộ tái phát

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH... oOo—QUÁCH HOÀNG KIÊNĐÀNH GIA NGUYVÀ MỘT SÓ YẾU TÓ LIÊN QUAN 0 BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ T

Đánh giá nguyên nhân và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu cục bộ tái phátTHIẾU MÁU cục BỘ TÁI PHÁTLUAN VÃN CHUYÊN KITOA CẤP ĨITHÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH-NÀM 2020NJIWBỌ GIÁO DUG VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI nọc Y Dược THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MI

NH... 0O0—QUÁCH HOÀNG KIÊNĐÁNH GIÁ NGUYVÀ MỘT SÓ YẾU TÓ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU cục BỘ TÁI PHÁTChuycn ngành: TTIÀN KTNĨĨ Mà sỏ: CK 62. Đánh giá nguyên nhân và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu cục bộ tái phát

72.21.40LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA C AP IINgười hướng (kill khoa học: TS.BS. NGUYỀN BÁ THẲNGTHÀNH PHÒ Hó CHÍ MINH-NẢM 2020ll»íiLÒĨ CAM ĐOANTôi xin cam đoan

Đánh giá nguyên nhân và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu cục bộ tái phát

đây là công trình nghiên cứu cua ricng tôi. các kct quá nghiên cứu dược trinh bày trong luận văn lã trung thực, khách quan và chưa từng dược còng bô t

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH... oOo—QUÁCH HOÀNG KIÊNĐÀNH GIA NGUYVÀ MỘT SÓ YẾU TÓ LIÊN QUAN 0 BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ T

Đánh giá nguyên nhân và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu cục bộ tái phát................................iiDanh mục chừ vict tai.....................................ivDanh mục đỏi chiếu anh - việt...........................

...VDanh mục bang............................................viiDanh mục biêu do........................................viiiDanh mục hình - Sơ dô..... Đánh giá nguyên nhân và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu cục bộ tái phát

................................ixDẠT VÁN t)Ể................................................1

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH... oOo—QUÁCH HOÀNG KIÊNĐÀNH GIA NGUYVÀ MỘT SÓ YẾU TÓ LIÊN QUAN 0 BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ T

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH... oOo—QUÁCH HOÀNG KIÊNĐÀNH GIA NGUYVÀ MỘT SÓ YẾU TÓ LIÊN QUAN 0 BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ T