KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         94 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TỂDẠI HỌC Y DƯỢC THÁNH PHÔ Hỏ C HÍ MINHTRẦN HOÀNG ÂNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚM PHÀU THUẬT NỘI SOI ĐIÈU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNGTẠI B

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giangBỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIẺN GIANGLUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CÁP IITHÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH - NĂM 2021BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾDẠI IIỌC Y DƯỢC TI IÀNI1

PI IO IỈO CHÍ MINI 1I RAN HOÀNG ÂNDÁNĨĨ GĨÁ KÉT ỌUẤ SỚM PĨĨÀU THUẬT NỌĨ SOI ĐIỀU TRỊ UNG THU ĐẠI TRÀNGTẠI BỆNH VIÊN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIẺN GIANGCHUYÊ Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang

N NGÀNH: NGOẠI KHOAMẢ SÓ: CK 62 72 07 50LUẬN VÀN CHUYẾN KHOA CẤP IINGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.BS TRÀN PHÙNG DŨNG TIÊNTHÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH - NĂM 202

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang

1LỜI CAM DOANròi xin cam đoan dây là công trinh nghiên cửu cúa riêng tôi. ('ác sô liệu, két qua công bô trong luận van này là hoàn loàn trung thực khá

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TỂDẠI HỌC Y DƯỢC THÁNH PHÔ Hỏ C HÍ MINHTRẦN HOÀNG ÂNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚM PHÀU THUẬT NỘI SOI ĐIÈU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNGTẠI B

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang...........................................................1Danh mục các bang.........................................................................

iiDanh mục các hình........................................................................iiiDanh mục các biêu đồ ................................... Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang

..................................ivMỚ ĐÀƯ.....................................................................................1Chương 1TÓNG QUAN TÀI

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang

LIỆU.................................................................31.1Giòi phẫu đợi tròng và mọch máu..............................................

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TỂDẠI HỌC Y DƯỢC THÁNH PHÔ Hỏ C HÍ MINHTRẦN HOÀNG ÂNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚM PHÀU THUẬT NỘI SOI ĐIÈU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNGTẠI B

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang......................................131.4Chân đoán ung thư đợi tràng..........................................................151.5Điêu trị ung thư

đợi tràng...........................................................201.6Mòt só nghiên cửu trên thế giới và trong nước................................ Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang

........26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TỂDẠI HỌC Y DƯỢC THÁNH PHÔ Hỏ C HÍ MINHTRẦN HOÀNG ÂNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚM PHÀU THUẬT NỘI SOI ĐIÈU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNGTẠI B

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TỂDẠI HỌC Y DƯỢC THÁNH PHÔ Hỏ C HÍ MINHTRẦN HOÀNG ÂNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚM PHÀU THUẬT NỘI SOI ĐIÈU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNGTẠI B