KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá sự phù hợp kết quả giải phẫu bệnh trước và sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         113 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá sự phù hợp kết quả giải phẫu bệnh trước và sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc

Đánh giá sự phù hợp kết quả giải phẫu bệnh trước và sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc

p4BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHvõ DUY TÂMĐÁNH GIÁ Sự PHÙ HỢP KÉT QUẢ GIẢI PHẢI BỆNH TRƯỚC VÀ SAU PHẢU THUẬT CẤT TU

Đánh giá sự phù hợp kết quả giải phẫu bệnh trước và sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốcUYẾN TIÈN LIỆT TÂN GÓCNgành: Ngoại khoa (Ngoại - Niệu) Mă số: 8720104LUẬN VÃN TIIẠC Sĩ ¥ nọcNgười hướng (lẫn khoa học: PGS.TS. NGƯYẺN TIỈÁN VINHTP. HÔ

CHÍ MINH - Năm 2020h-------------------------------------------------LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đày là công trinh nghiên cứu cua riêng tôi, các kết Đánh giá sự phù hợp kết quả giải phẫu bệnh trước và sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc

quá nghiên cứu dược trinh bày trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa từng được công bố ớ bất kỳ nơi nào.Tác giáVô Duy l ainiMỤC LỤCLỜI CAM

Đánh giá sự phù hợp kết quả giải phẫu bệnh trước và sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc

ĐOAN................................................................1MỤC LỤC....................................................................iiDANH

p4BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHvõ DUY TÂMĐÁNH GIÁ Sự PHÙ HỢP KÉT QUẢ GIẢI PHẢI BỆNH TRƯỚC VÀ SAU PHẢU THUẬT CẤT TU

Đánh giá sự phù hợp kết quả giải phẫu bệnh trước và sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc...........................................viDANH MỤC BIÉU DÓ.........................................................viiiDANH MỤC HĨNH...............

...............................................ixMÒ DẪU......................................................................1CHƯƠNG 1 TONG QUAN TÀILI Đánh giá sự phù hợp kết quả giải phẫu bệnh trước và sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc

ẸƯ..............................................31.1Dặc điểm giãi phản học luyến tiền liệt..................31.2Dich tề học ung thư tuyến tiền liêt...

Đánh giá sự phù hợp kết quả giải phẫu bệnh trước và sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc

..................................71.3Chẩn đoán ung ihư luyến liền liệt.......................................71.4Giãi phầu bệnh ung thư tuyển tiền li

p4BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHvõ DUY TÂMĐÁNH GIÁ Sự PHÙ HỢP KÉT QUẢ GIẢI PHẢI BỆNH TRƯỚC VÀ SAU PHẢU THUẬT CẤT TU

Đánh giá sự phù hợp kết quả giải phẫu bệnh trước và sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc bệnh sau phẫu thuật.26CHU’ONG 2 DỎI TƯỢNG VẢ PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN cúì .............................292.1Thiết kế nghiên cứu............................

........................292.2Dôi lượng nghiên cứu...................................292.3Thời gian và địa điềm nghiên cứu............................. Đánh giá sự phù hợp kết quả giải phẫu bệnh trước và sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc

..........292.4Cờ mau.................................................................30

p4BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHvõ DUY TÂMĐÁNH GIÁ Sự PHÙ HỢP KÉT QUẢ GIẢI PHẢI BỆNH TRƯỚC VÀ SAU PHẢU THUẬT CẤT TU

p4BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHvõ DUY TÂMĐÁNH GIÁ Sự PHÙ HỢP KÉT QUẢ GIẢI PHẢI BỆNH TRƯỚC VÀ SAU PHẢU THUẬT CẤT TU