KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Bệnh Viêm Ruột Tiêu Chảy Ở Chó Do Parvovirus Tại Bắc Giang Và Biện Pháp Phòng Trị

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         88 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Bệnh Viêm Ruột Tiêu Chảy Ở Chó Do Parvovirus Tại Bắc Giang Và Biện Pháp Phòng Trị

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Bệnh Viêm Ruột Tiêu Chảy Ở Chó Do Parvovirus Tại Bắc Giang Và Biện Pháp Phòng Trị

https://khothuvlen.comĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRAN THỊ HÀI YENNGHIÊN cứu MỘT SÓ ĐẶC ĐIÉM BỆNH VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY 0 CHÓ DO PARVOVIR

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Bệnh Viêm Ruột Tiêu Chảy Ở Chó Do Parvovirus Tại Bắc Giang Và Biện Pháp Phòng TrịRUS TẠI TỈNH BÁC GIANG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊLUẬN VĂN THẠC sĩ THÚ YTHÁI NGUYÊN - 2017ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRÀN THỊ HÀI VẺN•NGHIÊ

N CỨU MỘT SÓ ĐẶC ĐIẺM BỆNH VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY Ở CHÓ DO PARVOVIRUS TẠI TỈNH BÁC GIANG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊChuyên ngành: Thú y Mà số ngành:60 64 01 0 (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Bệnh Viêm Ruột Tiêu Chảy Ở Chó Do Parvovirus Tại Bắc Giang Và Biện Pháp Phòng Trị

1LUẬN VĂN THẠC sĩ THÚ YNgười hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyen Quang TuyênTHÁI NGUYÊN-2017iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công (rình nghiên cửu c

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Bệnh Viêm Ruột Tiêu Chảy Ở Chó Do Parvovirus Tại Bắc Giang Và Biện Pháp Phòng Trị

ua riêng tôi. các số liệu và kết quà nghiên cửu trong luận văn này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác và chưa

https://khothuvlen.comĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRAN THỊ HÀI YENNGHIÊN cứu MỘT SÓ ĐẶC ĐIÉM BỆNH VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY 0 CHÓ DO PARVOVIR

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Bệnh Viêm Ruột Tiêu Chảy Ở Chó Do Parvovirus Tại Bắc Giang Và Biện Pháp Phòng Trị các thòng tin trích dan chính xác và dã được chi rõ nguồn gốc./.Thái Nguyên, ngày tháng nám 20 ỉ 7Tác giãTrần Thị Hãi YếniiLỜI CẢM ƠNTrong then gian

hex? tập tại trường và làm đề tài nghiên cứu tại cư sờ tôi đã nhận dược sự giúp dờ nhiệt lình cua Ban giám hiệu. Phòng Quan lý dào lạo Sau dại học. Kh (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Bệnh Viêm Ruột Tiêu Chảy Ở Chó Do Parvovirus Tại Bắc Giang Và Biện Pháp Phòng Trị

oa Chan nuôi thú y và các thầy, cô giáo cũa Trường Dại hex? Nông lâm Thái Nguyên.Nhân dịp này lôi xin Iran Irọng cam on Khoa Sau dại học. các thầy, cô

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Bệnh Viêm Ruột Tiêu Chảy Ở Chó Do Parvovirus Tại Bắc Giang Và Biện Pháp Phòng Trị

giáo khoa Chăn nuôi Thú y Trường Dại học Nông lâm Thái Nguyên đã tận tình giáng dạy. giúp đờ tôi trong thời gian học tập tại trường, đạc biệt là sự h

https://khothuvlen.comĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRAN THỊ HÀI YENNGHIÊN cứu MỘT SÓ ĐẶC ĐIÉM BỆNH VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY 0 CHÓ DO PARVOVIR

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Bệnh Viêm Ruột Tiêu Chảy Ở Chó Do Parvovirus Tại Bắc Giang Và Biện Pháp Phòng Trịi irong quá lành thực hiện đề tài và hoàn thành luận vãn. Tôi xin bày te') lòng biết ơn t(Ýi ban lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu và bâo tồn Giống vắc xi

n- Công ty Marphavet và các đồng chí. dồng nghiệp ở Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thành phổ. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tình Bấc Giang đã nhiệt t (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Bệnh Viêm Ruột Tiêu Chảy Ở Chó Do Parvovirus Tại Bắc Giang Và Biện Pháp Phòng Trị

ình giúp đờ tạo điều kiện thuận lợi nhất để tôi hoàn thành đề tài nghiên cửu.Qua đây tôi cùng xin gưi lời cảm ơn sâu sắc lới gia đình, bạn bè đã động

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Bệnh Viêm Ruột Tiêu Chảy Ở Chó Do Parvovirus Tại Bắc Giang Và Biện Pháp Phòng Trị

viên, giúp đờ, tạo điều kiện và dành cho tôi sự động viên quý báu trong suốt quá trình học tập. nghiên cứu của mình.Thái Nguyên. ĩháng năm 20 ỉ 7Tác g

https://khothuvlen.comĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRAN THỊ HÀI YENNGHIÊN cứu MỘT SÓ ĐẶC ĐIÉM BỆNH VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY 0 CHÓ DO PARVOVIR

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Bệnh Viêm Ruột Tiêu Chảy Ở Chó Do Parvovirus Tại Bắc Giang Và Biện Pháp Phòng Trị..........................iiMỤC LỰC.................................................................iiiDANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TÁT VÀ KÝ HIỆU............

..........................vi (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Bệnh Viêm Ruột Tiêu Chảy Ở Chó Do Parvovirus Tại Bắc Giang Và Biện Pháp Phòng Trị

https://khothuvlen.comĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMTRAN THỊ HÀI YENNGHIÊN cứu MỘT SÓ ĐẶC ĐIÉM BỆNH VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY 0 CHÓ DO PARVOVIR