KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kiến thức, thái độ của điều dưỡng và hộ sinh về quy trình quản lý, bảo quản và thực hiện thuốc cấp cứu

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         111 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kiến thức, thái độ của điều dưỡng và hộ sinh về quy trình quản lý, bảo quản và thực hiện thuốc cấp cứu

Đánh giá kiến thức, thái độ của điều dưỡng và hộ sinh về quy trình quản lý, bảo quản và thực hiện thuốc cấp cứu

BỘ GIÁO DỤC VÀ DẤO TẠOBỘ Y TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHTRẢN HUỲNH KỲ THOẠIĐÁNH GIÁ KIÉN THỨC, THÁI ĐỌ CỦA ĐIẺƯ DƯỠNG VÀ HỌ SINH VẺ QUY TRÌNH

Đánh giá kiến thức, thái độ của điều dưỡng và hộ sinh về quy trình quản lý, bảo quản và thực hiện thuốc cấp cứuH QUẢN LÝ, BẢO QUẤN VÀ THỰC HIỆN THUÓC CÁP cứuLUẬN VĂN THẠC sì DIỀU DƯỜNGTHÀNH PHÓ HỎ CHÍ MINH, NĂM 2021ftrtw1tfflBỘ GIÁO DỤC VÀ DÁO TẠC)BỘ Y TẺĐẠI HỌ

C V DƯỢC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHI RAN III sMl KỲ THOẠIĐÁNH GIÁ KIÉN thức; thái đờ c ủa điều DUONG VÀ ĨĨỌ SINH VẺ QUY TRÌNH QUẢN LÝ, BẢO QUẢN VÀ THỤC HIỆ Đánh giá kiến thức, thái độ của điều dưỡng và hộ sinh về quy trình quản lý, bảo quản và thực hiện thuốc cấp cứu

N THUỐC C ÁP cứuNGÀNH: ĐIẺƯ DƯỠNG MẢ SỎ: 8720301LUẶN VÀN THẠC sĩ DIÊU DƯỠNGNGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC:1.TS. VŨ TRÍ THANH2.GS.TS. SARA JARRE I ITHÀNH PHÓ

Đánh giá kiến thức, thái độ của điều dưỡng và hộ sinh về quy trình quản lý, bảo quản và thực hiện thuốc cấp cứu

HÒ CHÍ MINH, NĂM 2021Ìì'1MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN............................................iDANH MỤC CÁC CHÙ’VIẾT TẤT..............................iiDA

BỘ GIÁO DỤC VÀ DẤO TẠOBỘ Y TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHTRẢN HUỲNH KỲ THOẠIĐÁNH GIÁ KIÉN THỨC, THÁI ĐỌ CỦA ĐIẺƯ DƯỠNG VÀ HỌ SINH VẺ QUY TRÌNH

Đánh giá kiến thức, thái độ của điều dưỡng và hộ sinh về quy trình quản lý, bảo quản và thực hiện thuốc cấp cứu..................1CẢU HÔI NGHIÊN cứu......................................4MỤC TIÊU NGHIÊN cứu.....................................4CHƯƠNG I. TÔNG QU

AN Y VÀN...............................51.1.Một số khái niệm-----------------------------------51.2.rông quan về các loại thuốc cấp cứu--------------- Đánh giá kiến thức, thái độ của điều dưỡng và hộ sinh về quy trình quản lý, bảo quản và thực hiện thuốc cấp cứu

-51.3.Quân lý và sử dụng thuôc cùa điêu dường, hộ sinh...111.4.Quân lý. bão quân và thực hiện thuôc càp cứu cùa điêu dường, hộ sinh tạikhoa lâm sàng..

Đánh giá kiến thức, thái độ của điều dưỡng và hộ sinh về quy trình quản lý, bảo quản và thực hiện thuốc cấp cứu

.........................................161.5.Vân dè anh hường đèn quan lý và sir dụng thuốc cấp cứu cua điêu dường,hộ sinh..........................

BỘ GIÁO DỤC VÀ DẤO TẠOBỘ Y TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHTRẢN HUỲNH KỲ THOẠIĐÁNH GIÁ KIÉN THỨC, THÁI ĐỌ CỦA ĐIẺƯ DƯỠNG VÀ HỌ SINH VẺ QUY TRÌNH

Đánh giá kiến thức, thái độ của điều dưỡng và hộ sinh về quy trình quản lý, bảo quản và thực hiện thuốc cấp cứu.....20

BỘ GIÁO DỤC VÀ DẤO TẠOBỘ Y TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHTRẢN HUỲNH KỲ THOẠIĐÁNH GIÁ KIÉN THỨC, THÁI ĐỌ CỦA ĐIẺƯ DƯỠNG VÀ HỌ SINH VẺ QUY TRÌNH