KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị hoành bẩm sinh ở trẻ sơ sinh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         139 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị hoành bẩm sinh ở trẻ sơ sinh

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị hoành bẩm sinh ở trẻ sơ sinh

NJIWBỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THANH PHÓ HÓ CHÍ MINHTẠ HUY CẢNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẦU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ HOÀNH BẦM SINH Ở

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị hoành bẩm sinh ở trẻ sơ sinh TRẺ SO SINHLUẬN VÀN CHUYÊN KHOA CẤP 11THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINH - NÃM 2020———————————————————ểBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CH

Í MINHTẠ HUY CÀNĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẢU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ HOÀNH BẨM SINH Ỏ TRẺ SO SINHNGÀNH: NGOẠI NHI MÂ Sỏ: CK 62 72 07 35LI ’ĂN VÃN CHI Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị hoành bẩm sinh ở trẻ sơ sinh

YÊN KHOA CÁP 11NGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC: PGS. TS. TRƯƠNG NGUYẺN UY LINHTHÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH - NẢM 2020ìlítiMỤC LỤCMục lục...........................

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị hoành bẩm sinh ở trẻ sơ sinh

..............................iDanh mục chừ viết tăt tiêng việt..............................iiiDanh mục chừ viết tắt tiếng anh.......................

NJIWBỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THANH PHÓ HÓ CHÍ MINHTẠ HUY CẢNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẦU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ HOÀNH BẦM SINH Ở

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị hoành bẩm sinh ở trẻ sơ sinhbiểu đồ...............................................ixMỚ ĐAư..........................................................1MỰC TIÊU NGHIÊN cửu..........

...................................4I.Mục tiêu tông quát.......................................4II.Mục tiêu cụ thè.................................... Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị hoành bẩm sinh ở trẻ sơ sinh

......4CHƯƠNG 1. TỒNG ỌƯAN TÀI LIỆU....................................51.1.Sơ lược lịch sử..........................................51.2.Dịch tề.....

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị hoành bẩm sinh ở trẻ sơ sinh

.............................................51.3.Bệnh nguyên..............................................51.4.Phôi thai học.........................

NJIWBỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THANH PHÓ HÓ CHÍ MINHTẠ HUY CẢNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẦU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ HOÀNH BẦM SINH Ở

NJIWBỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THANH PHÓ HÓ CHÍ MINHTẠ HUY CẢNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẦU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ HOÀNH BẦM SINH Ở