KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị hở van hai lá kết hợp bắc cầu mạch vành

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         145 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị hở van hai lá kết hợp bắc cầu mạch vành

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị hở van hai lá kết hợp bắc cầu mạch vành

BỌ GIÁO ĐỤC ĐÀO TẠOBỌ Y i íBẠI HỌC Y 1)1 ự(’THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH • • •PHẠM THANH TĂNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚM PHẢU THUẬTĐIÊU TRỊ HO VAN HAI LÀ KẼT HỢPBÁC

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị hở van hai lá kết hợp bắc cầu mạch vành CÁU MẠCH VÀNHLUẬN VÀN TÓT NGHIỆP BÁC sỉ NÓI TRÚThành phố Hồ Chi Minh - 2020BỌ GIẢO DỰC ĐÀO TẠOBỢ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÒ HÒ CHÍ MINHPHẠM THANH T

ẤNĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẢƯ THUẬT ĐIÈU TRỊ HỞ VAN HAI LÁ KÉT HỌP BẮC CẦU MẠCH VÀNHChuyên ngành: Ngoại lồng ngực Mà số: NT 62 72 07 05LUẬN VĂN TÓT NGHI Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị hở van hai lá kết hợp bắc cầu mạch vành

ỆP BÁC sỉ NỘI TRÚ Người hướng dẫn khoa học: TS.BS. vũ TRÍ THANHTHÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH - 2020MỤC LỤCDANH MỤC BIÊU ĐÒ....................................

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị hở van hai lá kết hợp bắc cầu mạch vành

..........VDANH MỤC HÌNH................................................viDANH MỤC BẢNG..............................................viỉlDANH MỤC CÁC

BỌ GIÁO ĐỤC ĐÀO TẠOBỌ Y i íBẠI HỌC Y 1)1 ự(’THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH • • •PHẠM THANH TĂNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚM PHẢU THUẬTĐIÊU TRỊ HO VAN HAI LÀ KẼT HỢPBÁC

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị hở van hai lá kết hợp bắc cầu mạch vành.........................1•CHƯƠNG 1 : TỎNG QUAN TÀI LIỆU.................................31.1Bệnh động mạch vành và bệnh hai lá thứ phát.............3

1.1.1Giãi phau mạch vành...................................31.1.2Giãi phau học van hai lá:.............................91.1.3Cơ che sinh lý bệnh của b Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị hở van hai lá kết hợp bắc cầu mạch vành

ệnh mạch vành và hờ hai lá:.101.1.4Lâm sàng:............................................141.1.5Cận Lâm Sàng:........................................18

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị hở van hai lá kết hợp bắc cầu mạch vành

1.1.6Biến chứng Nhoi máu cơ tim:..........................321.2Điều trị bệnh mạch vành và hờ hai lá kèm theo:.........351.2.1Nội khoa:................

BỌ GIÁO ĐỤC ĐÀO TẠOBỌ Y i íBẠI HỌC Y 1)1 ự(’THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH • • •PHẠM THANH TĂNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚM PHẢU THUẬTĐIÊU TRỊ HO VAN HAI LÀ KẼT HỢPBÁC

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị hở van hai lá kết hợp bắc cầu mạch vành1.4Các nghiên cứu trong nước và trên thế giới về kêt quà của phẫu thuật

BỌ GIÁO ĐỤC ĐÀO TẠOBỌ Y i íBẠI HỌC Y 1)1 ự(’THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH • • •PHẠM THANH TĂNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚM PHẢU THUẬTĐIÊU TRỊ HO VAN HAI LÀ KẼT HỢPBÁC