KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá sự hồi phục kích thước và chức năng thất phải sau đóng thông liên nhĩ bằng dụng cụ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         122 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá sự hồi phục kích thước và chức năng thất phải sau đóng thông liên nhĩ bằng dụng cụ

Đánh giá sự hồi phục kích thước và chức năng thất phải sau đóng thông liên nhĩ bằng dụng cụ

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHỈ MINHNGUYÊN Till I.IÊN ( IIIĐÁNH GIÁ SỤ HỎI PHỤC KÍCH THƯỚC VÀ CHÚC NĂNG THÁT PHẢISAU ĐÓNG

Đánh giá sự hồi phục kích thước và chức năng thất phải sau đóng thông liên nhĩ bằng dụng cụG THÔNG LIÊN NHĨ BÀNG DỤNG cụLUẨN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP IITHÀNH PHÓ HÒ CHỈ MINH - NẢM 2020BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ M

INHNGUYỀN THỊ LIÊN ( III •ĐÁNH GIÁ Sự HÒI PHỤC KÍCH THƯỚCVÀ CHỨC NĂNG THÁT PHẢISAƯ ĐÓNG THÔNG LIÊN NHĨ BÀNG DỤNG cụCHI YÊN NGÀNH: NHI - TIM .MẠCHMÃ SỎ Đánh giá sự hồi phục kích thước và chức năng thất phải sau đóng thông liên nhĩ bằng dụng cụ

: CK62 72 16 15LUẬN VÀN CHUYÊN KHOA CAP IINGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC: TS. DÒ NGUYÊN TÍNTHÀNH PHỐ HỎ CHÍ .MINH - NĂM 2020LỜI CAM ĐOANTÔI xin cam đoan như

Đánh giá sự hồi phục kích thước và chức năng thất phải sau đóng thông liên nhĩ bằng dụng cụ

ng số liệu trong nghiên cứu này do chính tòi thực hiện và thu thập một cách trung thực và chính xác. Các số liệu nãy chưa từng còng bổ tnróc đây. TÔI

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHỈ MINHNGUYÊN Till I.IÊN ( IIIĐÁNH GIÁ SỤ HỎI PHỤC KÍCH THƯỚC VÀ CHÚC NĂNG THÁT PHẢISAU ĐÓNG

Đánh giá sự hồi phục kích thước và chức năng thất phải sau đóng thông liên nhĩ bằng dụng cụ TẢT TIÊNG VẸT............................ivDANH MỤC VIẺTTAT TIÊNG ANH ....................ivDANH MỤC’ HÌNH..................................VDANH MỤC

BÁNG..................................viDANH MỤC BIÊU ĐO..............................viiDẠT VĂN DÈ......................................1MỤC’ TIÊU N Đánh giá sự hồi phục kích thước và chức năng thất phải sau đóng thông liên nhĩ bằng dụng cụ

GHIẾN cứu............................3CHƯƠNG 1. TÔNG QUAN TÀI LIẸƯ....................41.1.Định nghĩa.................................................

Đánh giá sự hồi phục kích thước và chức năng thất phải sau đóng thông liên nhĩ bằng dụng cụ

...............4

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHỈ MINHNGUYÊN Till I.IÊN ( IIIĐÁNH GIÁ SỤ HỎI PHỤC KÍCH THƯỚC VÀ CHÚC NĂNG THÁT PHẢISAU ĐÓNG

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHỈ MINHNGUYÊN Till I.IÊN ( IIIĐÁNH GIÁ SỤ HỎI PHỤC KÍCH THƯỚC VÀ CHÚC NĂNG THÁT PHẢISAU ĐÓNG