KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư gan tại bệnh viện đa khoa đồng nai

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         129 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư gan tại bệnh viện đa khoa đồng nai

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư gan tại bệnh viện đa khoa đồng nai

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TỂDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ .MINH—0O0—NGUYỄN KIM KIÊNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚM PHẲU THUẬT CẢT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THU TÉ BÀO

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư gan tại bệnh viện đa khoa đồng nai GAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÒNG NAILUẬN VĂN SAU ĐẠI HỌCIP. HÒ ( HÍ MINH - NĂM 2021BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ IIỎ CHÍ MINH —

0O0—NGUYÊN KIM KIÊNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚM PHẢƯ THUẬT CẤT GAN ĐIÈU TRỊ UNG THƯ TÉ BÀO GAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÒNG NAICHUYÊN KHOA: NGOẠI TÒNG QUÁTLUẬN Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư gan tại bệnh viện đa khoa đồng nai

VÃN BÁC Sĩ CHUYÊN KHOA IINGƯỜI HƯỞNG DAN: TS Trằn Công Duy LongTP. HÒ CHÍ MINH - NĂM 2021MỤC LỤCMỤC LỤCLỜI CAM ĐOANĐÓI CHIỂU THUẬT NGỮ VIỆT - ANH.....

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư gan tại bệnh viện đa khoa đồng nai

...........................iDANH MỤC TỬ VIẾT TÁT.........................................iiDANH MỤC BÀNG..............................................

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TỂDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ .MINH—0O0—NGUYỄN KIM KIÊNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚM PHẲU THUẬT CẢT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THU TÉ BÀO

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư gan tại bệnh viện đa khoa đồng nai..........................................1CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN TÀI LIÊU..................................31.1.DỊCH TỀ HỌC.............................

.................31.2. CÁC NGUYÊN NHÀN ƯNG THƯ GAN..............................31.3.CHẢN ĐOÁN ƯNG THƯ BIẺƯ MÔ TÉ BÀO GAN.....................41.3.1.v Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư gan tại bệnh viện đa khoa đồng nai

ẩn đề chấn đoán xác định bệnh VTTBG hiện nay........41.3.2.Lâm sàng.............................................51.3.3.Cận lâm sàng vai trò của các ch

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư gan tại bệnh viện đa khoa đồng nai

ất chi điểm ung thư...51.3.4.Các hướng dẫn chân đoán ung thư biếu mỏ tẻ bào gan...91.3.5.Đánh giá giai đoạn của ung thư biếu mô tế bào gan...121.4.ĐIÉ

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TỂDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ .MINH—0O0—NGUYỄN KIM KIÊNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚM PHẲU THUẬT CẢT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THU TÉ BÀO

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư gan tại bệnh viện đa khoa đồng nai NGHIÊN CUT’...............41

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TỂDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ .MINH—0O0—NGUYỄN KIM KIÊNĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ SỚM PHẲU THUẬT CẢT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THU TÉ BÀO