KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả phẫu thuật bắt vít qua vỏ xương cứng trong bệnh lý mất vững cột sống thắt lưng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         135 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 













Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả phẫu thuật bắt vít qua vỏ xương cứng trong bệnh lý mất vững cột sống thắt lưng

Đánh giá kết quả phẫu thuật bắt vít qua vỏ xương cứng trong bệnh lý mất vững cột sống thắt lưng

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TEĐẠI HỌC Y 1)1 ực THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLẠI HUỲNH THUẬN THÁOĐÁNH GTÁ KẾT QUẢ PHÀU THUẬT BẤT VÍT QUA VỎ XƯƠNG CỨNG TRONG BÊN

Đánh giá kết quả phẫu thuật bắt vít qua vỏ xương cứng trong bệnh lý mất vững cột sống thắt lưngNH LÝ MẤT VŨNG CỌT SÓNG THẮT LUNGChuyên ngành: Ngoại thần kinh và sọ nào Mã số: CK 62 72 07 20LUẠN VÃN CHUYÊN KHOA C AP IINgười hướng dẫn khoa học: TS

.BS. NGUYÊN PHONGTHÀNH PHO HO CHÍ MINH - NÂM 2019Ìì-tiLỜI C AM ĐOANlôi xin cam đoan dây là công trinh nghiên cứu của riêng tỏi. ('ác sô liệu và kcl qu Đánh giá kết quả phẫu thuật bắt vít qua vỏ xương cứng trong bệnh lý mất vững cột sống thắt lưng

à nêu trong luận văn này là hoàn loàn trung (hực và chưa từng được công bo trong bat kỳ còng trinh nghiên cửu nào khác.Tác giaLại Huỳnh Thuận Thào • *

Đánh giá kết quả phẫu thuật bắt vít qua vỏ xương cứng trong bệnh lý mất vững cột sống thắt lưng

•iMỤC LỤCTrangTrang phụ bìaLỜI CAM DO AN..............................................iMỤC LỤC....................................................iiD

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TEĐẠI HỌC Y 1)1 ực THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLẠI HUỲNH THUẬN THÁOĐÁNH GTÁ KẾT QUẢ PHÀU THUẬT BẤT VÍT QUA VỎ XƯƠNG CỨNG TRONG BÊN

Đánh giá kết quả phẫu thuật bắt vít qua vỏ xương cứng trong bệnh lý mất vững cột sống thắt lưng.........................viii♦DANH MỤC HÌNH.............................................ixDẠT VẤN DẺ.................................................1

MỤC TIÊU NGHIÊN cứu........................................3Chương 1. TÓNG QUAN TÀI LIEU...............................41.1.1 .Ịch sử nghiên cứu...... Đánh giá kết quả phẫu thuật bắt vít qua vỏ xương cứng trong bệnh lý mất vững cột sống thắt lưng

............................41.2.Giai phẫu...........................................111.3.Sinh lý mât vừng CỘI sông thát lưng.................181.4.C

Đánh giá kết quả phẫu thuật bắt vít qua vỏ xương cứng trong bệnh lý mất vững cột sống thắt lưng

ơ sinh học trong bất vít chân cung PS vả bát vít vố xương cứng CBT.........................................................201.5.Chần đoán bệnh lý mâl

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TEĐẠI HỌC Y 1)1 ực THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLẠI HUỲNH THUẬN THÁOĐÁNH GTÁ KẾT QUẢ PHÀU THUẬT BẤT VÍT QUA VỎ XƯƠNG CỨNG TRONG BÊN

Đánh giá kết quả phẫu thuật bắt vít qua vỏ xương cứng trong bệnh lý mất vững cột sống thắt lưng31•

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TEĐẠI HỌC Y 1)1 ực THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLẠI HUỲNH THUẬN THÁOĐÁNH GTÁ KẾT QUẢ PHÀU THUẬT BẤT VÍT QUA VỎ XƯƠNG CỨNG TRONG BÊN