KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi kết hợp kim endo điều trị thoát vị bẹn bẩm sinh ở trẻ em

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         128 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi kết hợp kim endo điều trị thoát vị bẹn bẩm sinh ở trẻ em

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi kết hợp kim endo điều trị thoát vị bẹn bẩm sinh ở trẻ em

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TỂĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH--0O0--NGUYỀN QUANG ANHĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT NỌI SOI KÉT HỢP KIM ENDO ĐIẺU TRỊ

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi kết hợp kim endo điều trị thoát vị bẹn bẩm sinh ở trẻ em THOÁT VỊ BẸN BẢM SINH Ở TRẺ EMCHUYÊN NGÀNH: NGOẠI NHI MÃ SỔ: 62 72 07 35LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CÁP IINGUÔI HƯỞNG DẢN KHOA HỌC:PGS.TS. TRƯƠNG NGUYỀN UY

LINHTHÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH-NÃM 2021ìlífLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu của riêng lôi. Các số liệu nêu trong luận văn là tilin Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi kết hợp kim endo điều trị thoát vị bẹn bẩm sinh ở trẻ em

g thực và chưa từng được ai cóng bố trong bất kỳ cóng trinh nào khác.Người cam đoanNguyễn Quang Anh-MỤC LỤCLỜI C AM ĐOANMỰC LỤCDANH MỤC CHỮ VIÉT TAT..

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi kết hợp kim endo điều trị thoát vị bẹn bẩm sinh ở trẻ em

.............................................iDANH MỤC BÀNG.....................................................iiiDANH MỤC BIẺƯ ĐÒ...................

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TỂĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH--0O0--NGUYỀN QUANG ANHĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT NỌI SOI KÉT HỢP KIM ENDO ĐIẺU TRỊ

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi kết hợp kim endo điều trị thoát vị bẹn bẩm sinh ở trẻ em.....................1MỰC TIẺƯ NGHIẾN cúư.................................................3CHƯƠNG I: TÒNG QUAN TÀI LIẸƯ...............................

.........41.1.Lịch sử chần đoán và điều trị thoát vị bẹn bẩm sinh ờ tre em...41.2.Phôi thai học và sự đóng kin lỗ bẹn trong......................61.3. Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi kết hợp kim endo điều trị thoát vị bẹn bẩm sinh ở trẻ em

Giãi phẫu vùng bẹn.............................................91.3.1.Cấu tạo cua ống bẹn..........................................91.3.2.Thành phần c

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi kết hợp kim endo điều trị thoát vị bẹn bẩm sinh ở trẻ em

ũa ống bẹn......................................121.3.3.Mạch máu và thần kinh vùng bẹn..............................131.3.3.1.Mạch máu vùng bẹn.......

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TỂĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH--0O0--NGUYỀN QUANG ANHĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT NỌI SOI KÉT HỢP KIM ENDO ĐIẺU TRỊ

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi kết hợp kim endo điều trị thoát vị bẹn bẩm sinh ở trẻ em.....................151.4.Chan đoán thoát vị bẹn bẩm sinh ờ trê em....................161.4.1.Đặc điềm chung cùa thoát vị bẹn bầm sinh ờ trê em......

.....16 Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi kết hợp kim endo điều trị thoát vị bẹn bẩm sinh ở trẻ em

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TỂĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH--0O0--NGUYỀN QUANG ANHĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ PHẢU THUẬT NỌI SOI KÉT HỢP KIM ENDO ĐIẺU TRỊ